Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrotts- och hälsonutrition, 7,5 hp

Engelskt namn: Sports and Health Nutrition

Denna kursplan gäller: 2015-09-07 och tillsvidare

Kurskod: 3ID033

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen samt tränarprogrammet, 2014-01-15

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2016-01-21

Innehåll

 • Grundläggande kost- och näringslära, kostundersökningsmetodik för kostregistrering och värdering av måltidsinnehåll, måltidsordning och val av livsmedel i relation till idrottande individers näringsbehov. Svenska näringsrekommendationer (SNR) samt teoretiska och praktiska övningsmoment kopplade till näringsrekommendationer för fysiskt aktiva personer och individer med övervikt behandlas i kursen. Metodik för beräkning av energiförbrukning och energibehov. Vidare behandlas i kursen val av livsmedel i relation till näringsinnehåll, exempelvis livsmedel med olika typ och mängd av fett, kolhydrat, protein och andra ämnen med fysiologisk och cellulär verkan. Livsmedel inklusive kosttillskott behandlas utifrån gällande livsmedelslag och EU:s European Food Safety Authority (EFSA) regelverk samt i relation till behov för specifika grupper, situationer och tillstånd.
 • Kursen består av både teoretiska avsnitt och praktiska moment.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • visa kunskap och förståelse inom grundläggande kost- och näringslära
 • visa kunskap och förståelse för olika näringsämnens roll i metabolismen och hur brist på fetter, kolhydrater, aminosyror, vitaminer och mineraler påverkar cell- och vävnadsfunktioner och leder till symtom på näringsbrist
 • visa färdighet och förmåga att självständigt tillämpa beprövade metoder för kostundersökningar och registrering av fysisk aktivitet samt utföra beräkningar av energibehov
 • visa kunskap och förhållningssätt avseende Svenska näringsrekommendationer (SNR) för specifika grupper av individer
 • visa färdighet och förmåga att självständigt värdera näringsbehov i relation till kroppsmassa, kön, ålder, fysisk aktivitetsnivå, träning, över- och undervikt
 • planera och välja metoder för sammansättning av måltider anpassade till olika individer som idrottare och överviktiga utifrån individuella näringsbehov
 • visa förmåga att planera måltider över dagen i relation till idrottares träning
 • visa värderingsförmåga och förhållningssätt avseende kosttillskott utifrån livsmedelslagen och EU:s European Food Safety Authority (EFSA) samt i relation till behov för specifika grupper, situationer och tillstånd.
 • självständigt söka och med ett kritiskt förhållningssätt välja ut publikationer i vetenskapliga databaser

Behörighetskrav

Grundläggande humanbiologi och funktionell anatomi 15 hp, Människans fysiologi och hälsa 15hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, matlagning, seminarier, gruppövningar och grupparbeten. Gruppseminarier är obligatoriska liksom de inlämningsuppgifter som följer på dessa.
Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras med hemuppgift i samförstånd mellan ansvarig lärare och student. Vissa undervisningsmoment kan ges på engelska.
 

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar samt en skriftlig sluttentamen. Studentens prestation bedöms i en tregradig betygsskala; Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyget för hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
Student som underkänts vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyad examination. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att – efter skriftlig begäran hos programrådet – få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Examination på denna kursplan garanteras två år efter förstagångsregistrering på kurs.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 37

Kurslitteratur

Näringslära för högskolan
Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
ISBN: 9789147105205
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fördjupningslitteratur

Bergh Kurt
Nutrient timing : rätt näring vid rätt tillfälle
Stockholm : SISU idrottsböcker : 2013 : 332 s. :
ISBN: 9789186323769
Se bibliotekets söktjänst

Idrottsnutrition för bättre prestation
Jeukendrup Asker E., Gleeson Michael
2. uppl. : Stockholm : SISU Idrottsböcker : 2014 : 510 s. :
ISBN: 9789186323479
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga publikationer
Idrottsmedicin :