Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsfysiologi för Tränarprogrammet - Styrketräning, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise Physiology for the Sports Coaching Programme - Resistance training

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ID901

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-05-26

Innehåll

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi och ger en övergripande förståelse om hur styrketräning används inom idrotten. Inledningsvis avhandlas kroppens fysiologiska anpassning till styrketräning med fokus på effekter på nervsystem och muskulatur. Vidare följer grundläggande biomekanik samt teorier om motorisk inlärning med relevans för enkla styrketräningsövningar. Därefter introduceras grundläggande principer för utformande av träningsplanering på kort och lång sikt med syfte att öka styrka. Praktiska moment avseende utförande och instruktion av grundläggande styrketräningsövningar inkluderas parallellt med teoretiska moment. Enklare styrketester ingår också i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

1. Redogöra för kroppens fysiologiska respons till styrketräning på kort och lång sikt
2. Beskriva träningsplaneringsmodeller för att öka styrka utifrån ålder, kön och fysisk status
3. Beskriva muskulär belastning vid enkla styrketräningsövningar ur ett biomekaniskt perspektiv

Färdigheter och förmåga:

4. Utföra och instruera grundläggande styrkeövningar med olika typer av motstånd
5. Praktiskt utföra enklare styrketester och redogöra för deras tillämpningsområde
6. Tillämpa teorier om motorisk inlärning för instruktion av styrketräningsövningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

7. Motivera val av grundläggande styrkeövningar utifrån individernas ålder, kön och fysisk status.

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i människans anatomi och humanfysiologi motsvarande minst 15 hp sammanlagt.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive Umeå Movement and Exercise (UMEX) Laboratorium samt seminarier och gruppövningar. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator. Vidare kan vissa kursmoment ges på engelska.

Examination

Kursmål 1-3, och 6 examineras genom skriftlig individuell salstentamen
Kursmål 4. 5 och 7 examineras individuellt genom praktiskt prov.
Kursmål 1-3, och 6 bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd
Kursmål 4, 5 och 7 bedöms som Godkänd och Underkänd

För att på kursen erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på skriftlig salstentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga ru inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). 

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.