"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsfysiologi för Tränarprogrammet - Uthållighetsträning, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise Physiology for the Sports Coaching Programme - Endurance training

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ID902

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-05-26

Innehåll

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi och ger en övergripande förståelse om hur uthållighetsträning används inom idrotten. Inledningsvis avhandlas kroppens fysiologiska anpassning till uthållighetsträning med fokus på effekterna i det kardiorespiratoriska systemet. Därefter följer en genomgång av grundläggande principer för utformande av träningsplanering på kort och lång sikt med syfte att öka uthållighet där aspekter som ålder och kön behandlas. Praktiska moment avseende olika typer av uthållighetsträning inkluderas parallellt med teoretiska moment. Enklare uthållighetstester ingår också i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

1. Redogöra för kroppens akuta fysiologiska respons till olika former av uthållighetsträning
2. Redogöra för kroppens långsiktiga fysiologiska, morfologiska och funktionella anpassningar till olika former av uthållighetsträning
3. Beskriva träningsplaneringsmodeller för att öka uthållighet utifrån ålder, kön och fysisk status.

​Färdigheter och förmåga:

4. Beskriva enklare uthållighetstester och diskutera deras tillämpningsområde
5. Tillämpa modeller för träningsplanering med avseende på uthållighetsträning anpassad till ålder, kön och fysisk status.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

6. Motivera val av modeller för träningsplanering med avseende på uthållighetsträning anpassad till ålder, kön och fysisk status

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i människans anatomi och humanfysiologi motsvarande minst 15 hp sammanlagt.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive Umeå Movement and Exercise (UMEX) Laboratorium, seminarier samt eget arbete individuellt och i grupp. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator. Vidare kan vissa kursmoment ges på engelska.

Examination

Kursmål 1-3 examineras genom skriftlig individuell salstentamen
Kursmål 4 - 6 examineras gruppvis genom skriftlig rapport.
Kursmål 1-3, bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd
Kursmål 4 - 6  bedöms som Godkänd och Underkänd

För att på kursen erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på skriftlig salstentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet. 

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga ru inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). 

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.