Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsmedicin med inriktning mot idrottspsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Sports Medicine with specialization in sports psychology

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ID090

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

Kursen bygger på fördjupning inom idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi utifrån ett interdisciplinärt perspektiv. Kursens syfte är att studenten skall förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter som konsultativt arbete inom hälsa och prestation. Studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter i grundläggande arbetsmodeller för det konsultativa arbetet med individer och grupper som tränar i syfte att bibehålla eller förbättra prestationsförmåga, arbetskapacitet eller hålsostatus. Fördjupad kunskap om olika motivationsteorier behandlas utifrån ettinterdisciplinärt perspektiv vid kultativt stöd för att förändra och befästa en hälsosam livsstil vid exempelvis övervikt.

Vidare skall studenten utveckla kunskap om och förståelse för det konsultativa arbetet med avseende på möte och dialog med klienter som drabbats av övervikt, idrottsskador eller andra idrottsrelaterade problem som exempelvis ätstörningar och överträningssyndrom.

Därutöver ger kursen tillfälle att studera och kritiskt granska olika professionella svårigheter och etiska frågeställningar so rör prefessionsrollen i dess praktiska och kontextuella sammanhang samt vidare aspekter på sekretess.

Avslutningsvis är målet att studenterna skall tränas i att tillämpa det interdisciplinära perspektivet i analys, reflektion, sammanfattning och redovisning av resultat, muntligt och skriftligt, utifrån kursens tematiska uppgifter.

I kursen ingår ett individuellt fördjupningsmoment inom något av de för kursen ingågende teman i form av en individuell skriftlig uppgift.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten ha utvecklat

Kunskap om och förståelse för:
  • Tilllämpning av arbetssätt och metoder i konsultarbetet inom hälsa och prestation
  • Kopplingen mellan teori och interventioner för hälsa och prestation

Färdighet och förmåga att:
  • Tillämpa arbetssätt och metoder inom hälsa och prestation för att utvärdera effekterna av interventioner på individ och gruppnivå
  • Värdera olika behandlingsmodeller och beskriva effekter av dessa
  • Planera, genomföra och utvärdera intervjuer med klienter samt redovisa resultat (skriftligt och muntligt) och värderingar av detsamma
  • Tillämpa professionellt förhållningssätt i mötet med klienter
  • Tillämpa ett interdisciplinärt perspektiv i analyser och värdering av resultat från litteraturstudier och intervjuer med klienter utifrån idrottsmedicinska frågeställningar
  • Genomföra en individuell litteraturstudie som sammanfattas i en individuell skriftlig uppgift

Behörighetskrav

Träningens biologi och systematik 15 hp eller motsvarande, Idrottspsykologi 1 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska moment, seminarier, gruppövningar och grupparbeten. Gruppseminarier är obligatoriska liksom de inlämningsuppgifter som följer på dessa.

Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras med hemuppgift i samförstånd mellaln ansvarig lärare och student. Vissa undervisningsmoment kan ges på engelska.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen samt utifrån visad förmåga att självständigt och i grupp redovisa de obligatoriska uppgifterna som ingår i kursen. Studentens prestation vid skriftlig tentamen och den individuella skriftliga uppgiften bedöms i en tregradig betygsskala: Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studentens prestation vid gruppuppgifterna bedöms i en tvågradig betygsskala: Godkänd eller Underkänd. Betyget för hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget Väl Godkänt krävs Väl Godkänt på uppsatsen och tentamen samt Godkänt på övriga obligatoriska moment.

Student som underkänts vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle.En studernade som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyrra gånger för att bli godkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyad examination. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att - efter skriftlig begäran hos programrådet - få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Examination på denna kursplan garanteras två år efter förstagångsregistrering på kurs.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.