"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsmedicin: Vetenskaplig fördjupningskurs, 15 hp

Engelskt namn: Sports Medicine: Advanced Course

Denna kursplan gäller: 2020-09-28 och tillsvidare

Kurskod: 3ID046

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-08-27

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-09-30

Innehåll

Kursen innehåller vetenskapliga fördjupningsuppgifter inom en valfri specifik del av det idrottsmedicinska vetenskapsområdet med inriktning mot idrottsskador eller träning för hälsa och prestation.
I kursen ingår en metodfördjupning och vidare en litteraturstudie i ämnesområdet samt planering av ett självständigt arbete i form av en projektplan inklusive en etisk värdering som utformas i samråd med handledaren. Studenten väljer ämnesområde inom det idrottsmedicinska fältet och relevant vetenskaplig metod i samråd med handledaren. Metodfördjupningen under handledning kan exempelvis bestå av test av validitet, reliabilitet och tillämpbarhet vid idrottsmedicinska frågeställningar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Kritiskt granska och sammanställa resultat av tidigare forskning och resultat från fördjupningsuppgifterna inom det valda idrottsmedicinska ämnesområdet.
  • Kritiskt granska och värdera en eller flera vetenskapliga metoder inom det valda idrottsmedicinska ämnesområdet
  • Exemplifiera och motivera förbättringar av metodik baserat på resultaten från den egna undersökningen utförd för testning av minst en metods validitet och reliabilitet inom fördjupningsområdet
  • Skriva en sammanfattning för etisk prövning enligt etiska normer och regler
  • Konstruktivt granska, värdera och diskutera andra kursdeltagares projektplaner i vetenskapliga seminarier utifrån vetenskaplig frågeställning, tiska och medicinska aspekter, val av metod(er) och procedur.
  • Skriftligen utforma och motivera en tilltänkt vetenskaplig undersökning inom det idrottsmedicinska ämnesområdet som kan ligga till grund för ett kommande examensarbete på avancerad nivå.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen om 180 hp i idrottsmedicin, sjukgymnastik/fysioterapi eller dietistexamen, varav 15 hp examensarbete. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier alternativt svenska 3 samt engelska 6 samt genomgången kurs "Vetenskaplig teori, metod och etik 15 hp" eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är i huvudsak problemorienterad utifrån ämnesfördjupningen, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning, individuella fördjupningsstudier och obligatoriska seminarier. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik, vilket innebär specifika krav på teknisk utrustning och internetuppkoppling. Kursen är delvis nätbaserad och är upplagd som en modifierad distansutbildning med obligatoriska kursträffar i Umeå. Vissa moment i utbildningen kan ges på engelska.

Examination

Examination sker genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig presentation vid gruppseminarier.

Projektplanen med etikansökan granskas och examineras av disputerad handledare och av kursledning.

Studentens prestation vid skriftliga redovisningar bedöms i en tregradig skala; Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Studentens prestation vid muntlig redovisning bedöms i en tvågradig skala: Godkänd eller Underkänd.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd krävs godkänt vid muntlig redovisning samt Väl godkänd vid samtliga skriftliga redovisningar. För betyget Godkänd på kursen krävs minst Godkänd på samtliga examinerande delar.

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Bedömningskriterierna redovisas i studieguiden.

Andra examinationsformer kan förekomma om förutsättningarna för kursens genomförande i hög grad förändras - vid examination av obligatoriska seminarier om antalet deltagare är mindre än två ersätts examinationsformen med en skriftlig inlämningsuppgift.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Vid underkänt betyg har studenten rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten att ansöka om plats i förnyad kurs. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap22).

I övrig hänvisas till utbildningsplanen för magisterprogrammet i idrottsmedicin. Examination/förnyad examination baseras på samma kursplan som ordinarie examination garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen genomgått omfattande förändringar. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se www.umu.se/medfak. För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden.
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.