Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsnutrition, 15 hp

Engelskt namn: Sports Nutrition

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2KN032

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-05-21

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-08

Innehåll

Kursen behandlar fysiologiska och metabola anpassningar vid fysisk aktivitet. Du lär dig förstå de bakomliggande mekanismerna för hur kost, vätskeintag och måltidsplanering påverkar prestationsförmåga och återhämtning. Effekten av olika näringsämnen, kosttillskott och prestationshöjande preparat behandlas. Kursen avslutas med ett projektarbete där du analyserar och värderar nutrition i förhållande till fysiologiska och metabola förutsättningar för en specifik idrott.

Kursen består av följande moduler:
1. Idrottsnutrition (Sports Nutrition), 10 hp
2. Projektarbete (Project Work), 5 hp

Modul 1. Idrottsnutrition, 10 hp.
Modulen behandlar idrottarens behov och omsättning av energi och energigivande näringsämnen, vätska samt vitaminer, mineraler och antioxidanter. Fokus läggs på näringsintag i direkt anslutning till träning/tävling (timing). Betydelsen av energibalans och metoder för viktkontroll såväl som kosttillskotts eventuella för- och nackdelar behandlas. Under modulen belyses även könsskillnader i samband med idrottsutövande.

Modul 2. Projektarbete, 5 hp.
Ett projektarbete genomförs kring valfri idrott. En kost- och aktivitetsregistrering utförs på en idrottare. I arbetet diskuteras nutrition i förhållande till fysiologiska och metabola förutsättningar för den specifika idrotten.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Idrottsnutrition, 10 hp
Efter slutförd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • Beskriva behov av energi, näringsämnen och vätska före, under samt efter fysisk aktivitet i relation till olika idrotter, idrottare och yttre förutsättningar.
  • Redogöra för reglering av metabola adaptationer vid fysisk aktivitet.
Färdighet och förmåga
  • Tillämpa olika metoder för att skatta energibehov.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Värdera vilken betydelse måltidsordning, energigivare och kosttillskott har för prestationsförmågan vid olika idrotter.

Modul 2. Projektarbete, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Färdighet och förmåga
  • Genomföra en kost- och aktivitetsregistrering.
  • Skriva ett vetenskapligt arbete baserat på fysiologiska, metabola och nutritionella krav för en specifik idrott.
  • Visa på förmåga att kritiskt granska, värdera och opponera på rapporter inom idrottsområdet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Försvara, värdera och kommunicera olika fysiologiska, metabola och nutritionella kravprofiler för specifika idrotter baserat på vetenskapliga studier.

Behörighetskrav

Kostvetenskap A 30 hp , Kostvetenskap B 30hp, Fysiologi 15 hp samt Uppsats 15 hp eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad och är upplagd med fördröjd studietakt (halvfart). Kursen är nätbaserad.

Modul 1. Idrottsnutrition, 10hp
All undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, arbete med instuderingsfrågor, inlämningsuppgifter och diskussionsuppgifter. Seminarier, inlämningsuppgifter och diskussionsuppgifter är obligatoriska.

Modul 2. Projektarbete, 5 hp
Projektarbetet genomförs i form av grupparbete och seminarium. Projektarbetet med dess avslutande seminarium är obligatoriskt.

Examination

Modul 1. Idrottsnutrition, 10 hp
Examination sker genom individuell tentamen i lärplattform. Examination sker även genom diskussionsuppgifter i grupp med individuell bedömning och individuella inlämningsuppgifter där betyg U eller G sätts.

Modul 2. Projektarbete, 5 hp
Examination sker genom bedömning av projektarbetet och deltagande vid det avslutande seminariet. Vidare krävs en godkänd opposition på ett annat arbete. Vid projektarbetet, opponering och projektseminariet sätts något av betygen U eller G.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på modul 1.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 4

Obligatorisk litteratur

Clinical sports nutrition
Burke Louise, Deakin Vicki, Minehan Michelle
6th edition : Sydney : McGraw-Hill Education/Australia : 2021 : xxiv, 687 pages :
ISBN: 9781760425647
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album