"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottspedagogisk forskning 2, 10 hp

Engelskt namn: Educational Research in Sport 2

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 2IP031

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-19

Reviderad av: Prefekten, 2021-06-14

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas vetenskaplig kunskapsbildning inom idrottspedagogikens problemområde, forskningens samhällsrelevans och etiska ställningstaganden. I kursen ingår fördjupade studier i analys och rapportering av kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Förväntade studieresultat

Idrottspedagogisk forskning 2, 10.0 hp
Educational Research in Sport 2, 10.0 credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa kunskap och förståelse för det idrottspedagogiska forskningsfältet vilket omfattar kunskap om områdets vetenskapliga grund, olika forskningsansatser och kunskap om tillämpliga metoder

Färdigheter och förmåga

  • visa förmåga att analysera och rapportera kvalitativ data
  • visa förmåga att analysera och rapportera kvantitativ data
  • visa förmåga att diskutera och kritiskt granska forskningsresultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa grundläggande förmåga att göra bedömningar av relevanta idrottspedagogiska forskningsfrågor med hänsyn till vetenskapliga och etiska aspekter

Behörighetskrav

Godkänt resultat på kurser i idrottspedagogik på grundnivå, 60hp, varav 45hp ska utgöras av kurserna Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottensområde 22,5hp samt Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 22,5hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, workshops och datalaborationer. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • Två gruppuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt (U/G)
  • Individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på den individuella skriftliga uppgiften och ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till  Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 24

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 82 s. : 2017 :
Obligatorisk

Henriksson Widar
Statistik : icke-parametriska metoder
Umeå : Enheten för pedagogiska mätningar : 157 s. : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: OBS den elektroniska versionen

Ingemann Jan Holm
Vetenskapsteori för samhällsvetare
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 213 s. :
ISBN: 9789140690012
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst