Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område, 7,5 hp

Engelskt namn: Sport-Related Challenges from the Perspective of Sport Education

Denna kursplan gäller: 2022-06-20 och tillsvidare

Kurskod: 2IP026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-17

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-13

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen behandlar idrottspedagogik som verktyg i strategiskt utvecklingsarbete, idrottspedagogens yrkesfält, yrkessocialisation och professionella kompetens. I kursen fokuseras idrottspedagogik som forsknings- och kunskapsområde och hur idrottspedagogik som vetenskaplig disciplin kan användas som verktyg för att identifiera, formulera och lösa problem relaterade till strategisk ledning och utvecklingsarbete inom idrottens område.

Studenters teoretiska och vardagliga förståelser av idrottsaktiviteter undersöks, synliggörs och problematiseras under kursen, liksom deras förväntningar på universitetsstudier samt hur yrkeskompetens formas genom högre utbildning. Grundläggande modeller och begrepp för kompetensutveckling behandlas också.

I kursen tillämpas även dokumentanalys och innehållsanalys som vetenskaplig metod.

Förväntade studieresultat

Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område, 7.5 hp
Sport-Related Challenges from the Perspective of Sport Education, 7.5 Credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra på ett grundläggande plan för idrottspedagogik som forsknings- och kunskapsområde
 • redogöra för de arenor inom vilka framtida yrkesutövande kan komma att äga rum och deras skilda villkor och utvecklingsbehov
 • visa grundläggande förståelse för begreppen kompetens och kompetensutveckling
Färdigheter och förmåga
 • tillämpa dokumentanalys och innehållsanalys som vetenskaplig metod
 • problematisera egna idrottserfarenheter i relation till forskningsbaserad kunskap om idrott som samhällsfenomen  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över olika former för kunskapsförmedling i utbildning
 • reflektera över sina egna och andras förväntningar på universitetsstudier och framtida yrkesutövande
 • visa insikt om den idrottspedagogiska forskningens framväxt och utveckling över tid

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)
 • en gruppuppgift som redovisas muntligt och med hjälp av någon visuell presentationsteknik (U/G)
 • en individuell reflektionsuppgift över det egna lärandet (U/G)
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga uppgiften.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 25

Engström Lars-Magnus
Idrottspedagogikens framväxt i Sverige
Ingår i:
Svensk idrottsforskning
Stockholm : Centrum för idrottsforskning (CIF) : 1992- :
Obligatorisk

Skille Eivind Å.
Sport for all in Scandinavia : Sport policy and participation in Norway, Sweden and Denmark
Ingår i:
International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
Taylor & Francis : 3 : sid. 327-339 :
Obligatorisk

Wirén Åkesson Joakim
Idrottens akademisering : idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden
Malmö : Idrottsvetenskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2014 : 238 s. :
http://hdl.handle.net/2043/17006
ISBN: 9789171045430
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gör idrotten som Idrotten vill ? [Elektronisk resurs] : Barn- och ungdomsidrottens utformning i retorik och praktik
Redelius Karin, Kempe Bergman Matthis, Larsson Bengt, Linghede Eva
Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2016 : 42 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-4722
Obligatorisk

Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram
Riksidrottsförbundet : 2019 :
Obligatorisk

Illeris Knud
Kompetens : [vad, varför, hur]
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
ISBN: 978-91-44-07912-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindberg Ola
Nyttig, utvald eller bildad
Ingår i:
Anställningsbarhet
Lund : Studentlitteratur : 2016 : 237 s. :
Obligatorisk

Ytterligare 3-4 övriga texter