"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottspsykologi 1 för Tränarprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Sport psychology 1 for the Sport Coaching Programme

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2PS309

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-05

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Kursen ger inledningsvis en bred och orienterande introduktion till, för idrotten relevanta, teorier om anspänning, stress och ängslan, samt hur dessa påverkar utveckling och prestation. Kursen fokuserar sedan på psykologiska verktyg och strategier för prestationsförbättring. Här berörs begrepp som exempelvis självförtroende, motivation och målsättning. Vidare behandlas för tränarskapet relevanta färdigheter och förmågor inom kommunikation, samtalsmetodik och beteendeförändring. Även professionalitetsfrågor rörande intersektionalitet, etik och sekretess adresseras.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- Visa grundläggande kunskap och förståelse för effekter av anspänning, stress och ängslan på utveckling och prestation.
- Visa grundläggande kunskap och förståelse för idrottspsykologisk färdighetsträning, och dess relevans för tränarskapet.
- Visa grundläggande kunskap och förståelse för beteendeförändring.

Färdighet och förmåga
- Visa förmåga att diskutera centrala frågor inom det idrottspsykologiska området utifrån ett intersektionellt perspektiv.
- Visa förmåga att, under handledning, självständigt genomföra och utvärdera ett individuellt förändringsarbete med grund i relevant samtalsmetodik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa förmåga att kritiska reflektera kring sin egen syn på tränarskap i relation till kursens innehåll.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen kan innehålla nätbaserade inslag. Under kursen går inlärning från teoretisk kunskapsinhämtning, till övning och reflektion. Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. Lärandet sker genom egna studier, föreläsningar, seminarier/ grupparbeten och praktisk träning. Seminarier och gruppövningar kan, där så anges, vara obligatoriska och examinerande.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom muntlig individuell examination i form av gruppseminarier, samt genom skriftliga individuella hemuppgifter, såväl som skriftliga grupprapporter. Examinerande seminarier och workshops kan komma att ske online.
 
Studenter som ej uppnår godkänt betyg på individuella hemuppgifter och/eller skriftliga grupprapporter ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Kompletteringen ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
 
Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska och examinerande moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl godkänd, eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Foundations of sport and exercise psychology
Weinberg Robert S., Gould Daniel
6th edition. : Leeds : Human Kinetics : 2014. : 664 s. :
ISBN: 9781450469814
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kommunikation : samspel mellan människor
Nilsson Björn, Waldemarson Anna-Karin
4 ., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 165 s. :
ISBN: 9789144110660
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Motivation inom träning, hälsa och idrott : ett självbestämmande perspektiv
Lindwall Magnus, Stenling Andreas, Weman-Josefsson Karin
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 414 sidor :
ISBN: 9789144116020
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Coaching athletes to be their best : motivational interviewing in sports
Rollnick Stephen, Fader Jonathan S., Breckon Jeff, Moyers Theresa B.
New York : The Guilford Press : 2019 : xii, 218 pages :
ISBN: 9781462541270
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.