Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Idrottspsykologi 1, 15 hp

Engelskt namn: Sport psychology 1

Denna kursplan gäller: 2015-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 2PS101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten vid institutionen för psykologi, 2013-03-01

Reviderad av: Prefekten, 2015-04-13

Innehåll

Kursen omfattar psykologiska och idrottspsykologiska teorier inom kognition, utvecklingspsykologi, personlighet och inlärning. Vidare ingår samtalsmetodik, beteendeanalys, professionalitetsfrågor rörande intersektionalitet, etik och sekretess.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten kunna:
 • Analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser utifrån utvecklingspsykologiska teorier och utifrån kognitions-, inlärnings- och personlighetsteorier.
 • Visa förmåga att systematiskt integrera kunskaper i psykologi med andra verksamhetsfält.
 • Under handledning självständigt kunna genomföra och analysera ett individuellt förändringsarbete.
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och kunskaper i centrala frågor inom det idrottspsykologiska området.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Ma B, Nk B (alt. Fy A, Bi A, Ke A) och Sh A (områdesbehörighet 16).
 
Gy11: Grundläggande behörighet samt Ma 2a alt Ma 2b alt Ma 2c, Sh 1b alt Sh 1a1+1a2 och Nk 2 (områdesbehörighet A14)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, grupparbeten och grupphandledning. Pm-uppgifter och peer-review uppgifter är obligatoriska inslag.

Examination

Kursen examineras individuellt i form av hemtentamen för samtliga ämnen.
Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till fem examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt universitetets regelsamling. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar.
Övriga föreskrifter
Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Ansökan om tillgodoräknande görs genom ansökan till Studentcentrum. Mer information och ansökningsblankett finns på: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 7

  Counselling Skills Handbook for the Sport Psychologist
  Katz J, Hemmings B
  British Psychological Society : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN-10: 1854334999 ISBN-13: 978-1854334992

  Foundations of sport and exercise psychology
  Weinberg Robert S., Gould Daniel
  6th edition. : Leeds : Human Kinetics : 2014. : 664 s. :
  ISBN: 9781450469814
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  REFERENSLITTERATUR

  Harris Russ
  ACT helt enkelt : en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 318 s. :
  ISBN: 978-91-27-12968-9 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterpi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 249 s :
  ISBN: 91-44-04374-0
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2016 vecka 4

  Counselling Skills Handbook for the Sport Psychologist
  Katz J, Hemmings B
  British Psychological Society : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN-10: 1854334999 ISBN-13: 978-1854334992

  Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring
  Miller William R., Rollnick Stephen
  3., rev. och utök. utg. [dvs 4 svenska utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 516 s. :
  ISBN: 9789127135390
  Se bibliotekets söktjänst

  12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
  Linton Steven James, Flink Ida
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 390 s. :
  ISBN: 978-91-27-12112-6 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Kåver A
  KBT i utveckling: en introduktion till kognitiv beteendeterapi
  Natur & Kultur : 2006 :

  Sluta grubbla, börja leva : [ACT-metoden lär dig: upptäcka och acceptera negativa tankar, undvika att fastna i dem, leva ett liv som fungerar]
  Hayes Steven C, Smith Spencer Xavier, Översättare: Rundgren Per
  Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 268 s. :
  ISBN: 978-91-27-11492-0 (inb)
  Se bibliotekets söktjänst

  REFERENSLITTERATUR

  Harris Russ
  ACT helt enkelt : en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 318 s. :
  ISBN: 978-91-27-12968-9 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  ACT i teori och tillämpning : vägen till psykologisk flexibilitet
  Hayes Steven C., Strosahl Kirk D., Wilson Kelly G., Ruthman Mia
  Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 454 s. :
  ISBN: 9789127133143 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterpi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 249 s :
  ISBN: 91-44-04374-0
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2015 vecka 30

  Williams Jean M.q (Jean Marie)
  Applied sport psychology : personal growth to peak performance
  6th ed. : Boston : McGraw-Hill Higher Education : c2010. : xxvi, 614 p. :
  ISBN: 978-0-07-337653-0 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Counselling Skills Handbook for the Sport Psychologist
  Katz J, Hemmings B
  British Psychological Society : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN-10: 1854334999 ISBN-13: 978-1854334992

  ACT i teori och tillämpning : vägen till psykologisk flexibilitet
  Hayes Steven C., Strosahl Kirk D., Wilson Kelly G., Ruthman Mia
  Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 454 s. :
  ISBN: 9789127133143 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring
  Miller William R., Rollnick Stephen
  3., rev. och utök. utg. [dvs 4 svenska utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 516 s. :
  ISBN: 9789127135390
  Se bibliotekets söktjänst

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 249 s. :
  ISBN: 91-44-04374-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Senge Peter M.
  Den femte disciplinen : den lärande organisationens konst
  8. tr. : Stockholm : Fakta info direkt : 2000 : 364 s. :
  ISBN: 91-7610-212-2 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst