Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottspsykologi II, 15 hp

Engelskt namn: Sports psychology II

Denna kursplan gäller: 2018-10-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PS702

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2013-09-30

Reviderad av: Prefekten, 2018-10-01

Innehåll

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupande kunskaper och färdigheter i socialpsykologiska fenomen inom exempelvis prestation och hälsa. Studenten ska utveckla kunskap och förståelse för de processer som sker i interaktionen mellan aktiva inom idrotten, mellan ledare och aktiv samt hur dessa processer påverkar ledarskapet, och prestationen.
Med utgångspunkt från idrottspsykologiska inriktningar behandlas beteende förändringar, attityder, fördomar, konformitet, grupprocesser, gruppklimat och teamlärande. I kursen ingår också att tillägna sig kunskap om gruppbildning under olika typer av ledarskap i grupp och betydelse för gruppens sätt att arbeta. Ledarskapets betydelse för synen på vad som anses som viktiga egenskaper hos idrottaren och vad som anses vara ett effektivt beteende i ett lag. Även konflikter, konfliktlösning, liksom konkurrens inom och mellan grupper behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra och förklara teoribakgrunder rörande orsaker till gruppbildning och gruppers sätt att arbeta
 • Visa kunskap om hur ledarskap och relationer uppstår och utvecklas,  effekter av olika ledarskap på gruppens sätt att arbeta samt effekter av samarbete, konkurrens och konflikter inom och mellan grupper.
 • Redogöra och förklara socialpsykologiska teorier om attityder och fördomars uppkomst, hur dessa hänger samman med konformitet och social påverkan, vilka effekter de har och hur man kan påverka dem.

Färdighet och förmåga
 • Visa förmåga att självständigt planera och handlägga ett enklare program för ett förändringsarbete riktat mot idrott prestation och hälsa.
 • Visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kritiskt granska, analysera och värdera metoder inom idrottspsykologi och socialpsykologi

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning, basgruppsarbete och seminarier. Momentet innebär att de studerande får möjlighet att praktiskt tillämpa och integrera de teorier och kunskaper de förvärvat under kursen samt under kursen Idrottspsykologi I. Examinerande undervisningsmoment är obligatoriska.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker
Individuellt
 • Kunskap och förståelse examineras genom skriftlig tentamen.
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom skriftlig tentamen.
 • Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.
Gruppvis
 • Färdigheter, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom både skriftlig och muntlig redovisning. En bedömning av praktiska färdigheter i ledarskap görs i enlighet med i förväg fastställda kriterier.
 • Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig, individuell eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Ansökan om tillgodoräknande görs genom ansökan till Studentcentrum. Mer information och ansökningsblankett finns på: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 40

Group dynamics in exercise and sport psychology
Beauchamp Mark R., Eys Mark A.
2. ed. : London : Routledge : 2014. : xxx, 354 pages :
ISBN: 9780415835770
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gilovich Thomas
Social psychology
4. ed. : New York : W.W. Norton & Co. : cop. 2016 : xxii, 620, [80] s. :
ISBN: 9780393283532
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen