Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottspsykologi med inriktning mot prestation för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Sport psychology with a focus upon performance for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS199

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-11

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll

Kursens syftar till att ge kunskap om olika förhållningssätt till förbättrad prestation inom sport, och om tillämpat arbete inom sportorganisationer. Kursen inleds med teorier, modeller och begrepp inom området prestation och välbefinnande. Studenten får träning i bedömning, utveckling och genomförande av psykoedukation. Fokus ligger på att stödja individer att maximera sin prestation samt att optimera hälsa och välbefinnande. Studenten får lära sig vikten av ett individualiserat förhållningssätt till förbättrad prestation, som passar både prestationskontexten och livet i stort. Kursen kommer särskilt att belysa arbete med heterogena populationer där människor med olika bakgrund ingår. Studenten kommer också få kunskap om professionellt arbete inom olika sportorganisationer för att uppnå olika typer av prestationsutfall.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
o    Visa kunskap om och förståelse av teorier och modeller gällande förhållningssätt till förbättrad prestation i sportsammanhang.
o    Visa kunskap om och förståelse av aktuell forskning inom området förbättrad prestation kopplat till hälsa och välmående i en sportkontext.
o    Visa kunskap om och förståelse av kontexten runt sportprestation och hur den relaterar till utövare genom livet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

o    Visa färdigheter i bedömning och behovsanalys.
o    Analysera data baserat på klienter och utifrån detta designa, planera och implementera handlingsprogram för att utveckla individens prestation.
o    Beskriva, återge och utvärdera olika psykologiska förhållningssätt till förbättrad prestation inom sport.
o    Visa förmågan att anlägga ett intersektionellt perspektiv såväl som mångfalds- och jämlikhetsperspektiv inom sport.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

o    Visa en medvetenhet om och förståelse inför möjligheten att relatera interpersonellt med klienter med olika bakgrund.
o    Reflektera över värden som belyser vikten av jämlikhet och professionell etik vid arbete med klienter med olika bakgrund.
o    Reflektera över sin teoretiska kunskap att bedöma vetenskapligheten hos olika förhållningssätt, och bedöma lämpligheten såväl som effekten av handlingar och initiativ riktade mot förbättrad prestation och välmående i heterogena klientgrupper inom området sport.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

 
 
Eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är centrerad runt arbetet med professionell konsultation mot sportorganisationer. Kursen inleds med föreläsningar som behandlar kunskap om teorier och modeller relaterat till förbättrad prestation som kan appliceras på olika typer av klienter. Workshops och små grupparbeten kommer sedan ge studenten tillfälle att öva på tekniker baserade på teorierna. Studenten kommer arbeta med data som är insamlat genom ett samarbete med en sportorganisation och möjlighet att göra en bedömning av klienter kommer satt ges. Studenten kommer utveckla kunskaper och förmågor genom en process som innefattar behovsanalys, design och planering av workshops, samt ledning av psykoedukation med klienter.

 

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker individuellt och i grupp.

Individuellt
•    Kunskap och förståelse samt värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom skriftlig tentamen. Examinationen innefattar en redogörelse av studentens förståelse av och förhållningssätt till arbete med förbättrad prestation.
•    Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Gruppvis
•    Färdigheter, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt examineras muntligt i grupp under workshops.
•    Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftligt eller muntligt, individuellt eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 10

Andersen Mark B.
Doing sport psychology
Champaign, Ill. : Human Kinetics : 2000 : xvii, 293 s. :
ISBN: 0736000860
Se bibliotekskatalogen Album

Keegan Richard
Being a sport psychologist
London : Palgrave Macmillan : 2016 : xxvi, 275 pages :
ISBN: 9781137300898
Se bibliotekskatalogen Album