Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Immateriella kulturarv på nordliga områden, 7,5 hp

Engelskt namn: Intangible cultural heritage in northern Scandinavia

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 1SV018

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Skandinavistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-08

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-08-13

Innehåll

I kursen behandlas det immateriella kulturarvet, generellt den betydelse språket har ur ett identifikationsperspektiv och mer specifikt ortnamn, personnamn, ordspråk och folkligt berättande. Minoritetslagstiftningens möjligheter och svårigheter belyses, varvid inte minst revitaliseringsprocesser och minoritetsspråkliga ortnamn behandlas. Olika exempel på hur det immateriella kulturarvet manifesteras lyfts fram. En tyngdpunkt ligger på förhållandena inom de nordliga områdena i Skandinavien.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • definiera olika typer av immateriellt kulturarv
 • beskriva olika delar av det immateriella kulturarvet på nordliga områden
 • ge exempel på vad det immateriella kulturarvet betyder ur ett identifikationsperspektiv på nordliga områden
Färdighet och förmåga
 • samla in och analysera immateriella kulturarv med hjälp av språk- och kulturvetenskapliga metoder
 • integrera det immateriella kulturarvet i analysen av ett modernt samhälle
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och kritiskt diskutera samband mellan immateriella kulturarv och kulturell identitet
 • reflektera över de immateriella kulturarvens roll i samhället idag
 • kritiskt värdera minoritetslagstiftningens möjligheter och svårigheter för språkliga revitaliseringsprocesser

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av de nordiska språken (svenska, norska el. danska) och kulturen. Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Delar av kursen genomförs vid överenskomna tider, i övrigt är studietiden flexibel. Om intresse finns kan någon eller några träffar ordnas på Campus, Umeå.
 
Undervisningen bedrivs utifrån källtexter och vetenskaplig litteratur. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

 

Examination

Examination sker genom bedömning av fyra skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  Andersson Daniel
  Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor : könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och kulturellt perspektiv
  Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2009 : 276 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-25979
  ISBN: 91-88466-75-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arvidsson Alf
  Folklorens former
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. : musiknoter :
  ISBN: 91-44-00733-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval.

  Greggas Bäckström Anna
  "Ja bare skrivar som e låter" [Elektronisk resurs] : en studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms
  Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2011 : 267 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-49976
  ISBN: 978-91-88466-80-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Det sammanfattande kapitlet läses. Finns online.

  Cocq Coppélie
  From the Árran to the Internet: Sami Storytelling in Digital Environments.
  Ingår i:
  Oral tradition.
  Columbus, Ohio : Slavica : 1986- : 28 : sid. 125-142 :
  http://journal.oraltradition.org/files/articles/28i/07_28.1.pdf
  Obligatorisk

  Frändén Märit
  "Att blotta vem jag är" [Elektronisk resurs] : släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920-2009
  Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet : 2010 : 312 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-131611
  ISBN: 9789150621525
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Namn och samhälle, 23.)

  Tiden er et skip som ikke kaster anker : samiske ordtak i norsk oversettelse med forklaringer
  Gaski Harald, Solbakk Aage
  2. rev. utg. : Kárášjohka : ČálliidLágádus : 2009 : 163 s. :
  ISBN: 978-82-92044-82-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Helander Kaisa Rautio
  Sámi language toponymy in linguistic landscapes. The function of place names in language policy.
  Ingår i:
  Congressus duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015
  Oulu : University : 2015 : 187 s. : sid. S. 111-130 :
  Obligatorisk

  Helgander John
  »Det avvikande skriftspråket» - dödar eller stöttar det älvdalskan?
  Ingår i:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien : 1904- : sid. 29-48 :
  Obligatorisk

  Helgander Johan
  Älvdalska – språk eller dialekt? Perspektiv på debatterad fråga
  Ingår i:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien : 1904- : sid. 9-47 :

  Språkbyte och språkbevarande : om samiskan och andra minoritetsspråk
  Hyltenstam Kenneth, Stroud Christopher
  Lund : Studentlitteratur : 1991 : 175 s. :
  ISBN: 91-44-33241-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/7277985

  Ivars Ann-Marie
  Vad händer med språket i Kristinestad?
  Ingår i:
  Folkmålsstudier
  Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : 50 : sid. 101-128 :
  Obligatorisk

  Mæhlum Brit
  Stigma og stolthet. Samisk identitetsforvaltning i det seinmoderne samfunnet
  Ingår i:
  Fra holtijaR til holting
  Oslo : Novus : 2012 : 424 s. : sid. 239-252 :
  Obligatorisk

  Puzey Guy
  Opportunity or Threat? The Role of Minority Toponyms in the Linguistic Landscape.
  Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences (ICOS XXIII) : 2009 :
  http://www.research.ed.ac.uk/portal/files/13125562/PUZEY_Opportunity_or_Threat.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 821-827. [Finns online.]

  Rätten till mitt språk : förstärkt minoritetsskydd : delbetänkande
  Stockholm : Fritze : 2005 : 681, [5] s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 91-38-22352-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Utredningen om finska och sydsamiska språken.

  Stoor Krister
  Bakhållet vid Lappskottbacken : en berättelse om "de främmande" i en samisk miljö
  Ingår i:
  The Sámi and the Scandinavians
  Hamburg : Kovac? : 2004 : 238 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 10 sidor

  Stoor Krister
  The Arctic Fox as a Reindeer Thief. Different perspectives on traditional knowledge.
  Ingår i:
  L'image du Sápmi
  Örebro : Örebro University : 2013 : 582 s. :
  Läsanvisning: 15 sidor

  Stoor Krister
  Skogssamisk kultur under press. Jojkarna berättar.
  Ingår i:
  Från kust til kyst =b Áhpegáttest áhpegáddáj : møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område
  Stamsund : Orkana akademisk : 2015 : 243 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 15 sidor

  Svenska språknämnden
  Sveriges officiella minoritetsspråk : finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk : en kort presentation.
  Stockholm : Svenska språknämnden : 2003 : 76 s. :
  ISBN: 91-7297-611-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suksi Markku
  Rätten att använda sitt eget språk
  Ingår i:
  Rom for språk
  Oslo : Novus : 2014 : 305 s. : sid. 33-70 :
  Obligatorisk

  Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
  UNESCO :
  http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention
  Obligatorisk

  Dessutom tillkommer ett urval artiklar och internetkällor.

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Andersson Daniel
  Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor : könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och kulturellt perspektiv
  Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2009 : 276 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-25979
  ISBN: 91-88466-75-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arvidsson Alf
  Folklorens former
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. : musiknoter :
  ISBN: 91-44-00733-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval.

  Greggas Bäckström Anna
  "Ja bare skrivar som e låter" [Elektronisk resurs] : en studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms
  Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2011 : 267 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-49976
  ISBN: 978-91-88466-80-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Det sammanfattande kapitlet läses. Finns online.

  Cocq Coppélie
  From the Árran to the Internet: Sami Storytelling in Digital Environments.
  Ingår i:
  Oral tradition.
  Columbus, Ohio : Slavica : 1986- : 28 : sid. 125-142 :
  http://journal.oraltradition.org/files/articles/28i/07_28.1.pdf
  Obligatorisk

  Frändén Märit
  "Att blotta vem jag är" [Elektronisk resurs] : släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920-2009
  Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet : 2010 : 312 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-131611
  ISBN: 9789150621525
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Namn och samhälle, 23.)

  Tiden er et skip som ikke kaster anker : samiske ordtak i norsk oversettelse med forklaringer
  Gaski Harald, Solbakk Aage
  2. rev. utg. : Kárášjohka : ČálliidLágádus : 2009 : 163 s. :
  ISBN: 978-82-92044-82-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Helander Kaisa Rautio
  Sámi language toponymy in linguistic landscapes. The function of place names in language policy.
  Ingår i:
  Congressus duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015
  Oulu : University : 2015 : 187 s. : sid. S. 111-130 :
  Obligatorisk

  Helgander John
  »Det avvikande skriftspråket» - dödar eller stöttar det älvdalskan?
  Ingår i:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien : 1904- : sid. 29-48 :
  Obligatorisk

  Heglander John
  Älvdalska – språk eller dialekt? Perspektiv på debatterad fråga.
  Ingår i:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien : 2013 : 188 s. :
  Obligatorisk

  Språkbyte och språkbevarande : om samiskan och andra minoritetsspråk
  Hyltenstam Kenneth, Stroud Christopher
  Lund : Studentlitteratur : 1991 : 175 s. :
  ISBN: 91-44-33241-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/7277985

  Ivars Ann-Marie
  Vad händer med språket i Kristinestad?
  Ingår i:
  Folkmålsstudier
  Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : 50 : sid. 101-128 :
  Obligatorisk

  Mæhlum Brit
  Stigma og stolthet. Samisk identitetsforvaltning i det seinmoderne samfunnet
  Ingår i:
  Fra holtijaR til holting
  Oslo : Novus : 2012 : 424 s. : sid. 239-252 :
  Obligatorisk

  Puzey Guy
  Opportunity or Threat? The Role of Minority Toponyms in the Linguistic Landscape.
  Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences (ICOS XXIII) : 2009 :
  http://www.research.ed.ac.uk/portal/files/13125562/PUZEY_Opportunity_or_Threat.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 821-827. [Finns online.]

  Rätten till mitt språk : förstärkt minoritetsskydd : delbetänkande
  Stockholm : Fritze : 2005 : 681, [5] s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 91-38-22352-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Utredningen om finska och sydsamiska språken.

  Stoor Krister
  Bakhållet vid Lappskottbacken : en berättelse om "de främmande" i en samisk miljö
  Ingår i:
  The Sámi and the Scandinavians
  Hamburg : Kovac? : 2004 : 238 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 10 sidor

  Stoor Krister
  The Arctic Fox as a Reindeer Thief. Different perspectives on traditional knowledge.
  Ingår i:
  L'image du Sápmi
  Örebro : Örebro University : 2013 : 582 s. :
  Läsanvisning: 15 sidor

  Stoor Krister
  Skogssamisk kultur under press. Jojkarna berättar.
  Ingår i:
  Från kust til kyst =b Áhpegáttest áhpegáddáj : møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område
  Stamsund : Orkana akademisk : 2015 : 243 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 15 sidor

  Svenska språknämnden
  Sveriges officiella minoritetsspråk : finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk : en kort presentation.
  Stockholm : Svenska språknämnden : 2003 : 76 s. :
  ISBN: 91-7297-611-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suksi Markku
  Rätten att använda sitt eget språk
  Ingår i:
  Rom for språk
  Oslo : Novus : 2014 : 305 s. : sid. 33-70 :
  Obligatorisk

  Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
  UNESCO :
  http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention
  Obligatorisk

  Dessutom tillkommer ett urval artiklar och internetkällor.

 • Giltig från: 2018 vecka 34

  Andersson Daniel
  Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor : könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och kulturellt perspektiv
  Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2009 : 276 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-25979
  ISBN: 91-88466-75-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arvidsson Alf
  Folklorens former
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. : musiknoter :
  ISBN: 91-44-00733-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval.

  Greggas Bäckström Anna
  "Ja bare skrivar som e låter" [Elektronisk resurs] : en studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms
  Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2011 : 267 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-49976
  ISBN: 978-91-88466-80-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Det sammanfattande kapitlet läses. Finns online.

  Cocq Coppélie
  From the Árran to the Internet: Sami Storytelling in Digital Environments.
  Ingår i:
  Oral tradition.
  Columbus, Ohio : Slavica : 1986- : 28 : sid. 125-142 :
  http://journal.oraltradition.org/files/articles/28i/07_28.1.pdf
  Obligatorisk

  Frändén Märit
  "Att blotta vem jag är" [Elektronisk resurs] : släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920-2009
  Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet : 2010 : 312 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-131611
  ISBN: 9789150621525
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Namn och samhälle, 23.)

  Tiden er et skip som ikke kaster anker : samiske ordtak i norsk oversettelse med forklaringer
  Gaski Harald, Solbakk Aage
  2. rev. utg. : Kárášjohka : ČálliidLágádus : 2009 : 163 s. :
  ISBN: 978-82-92044-82-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Helander Kaisa Rautio
  Sámi language toponymy in linguistic landscapes. The function of place names in language policy.
  Ingår i:
  Congressus duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015
  Oulu : University : 2015 : 187 s. : sid. S. 111-130 :
  Obligatorisk

  Helgander John
  Älvdalska och andra hotade språk. Revitalisering med problem.
  I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 338 : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S.17-43

  Helgander John
  »Det avvikande skriftspråket» - dödar eller stöttar det älvdalskan?
  Ingår i:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien : 1904- : sid. 29-48 :
  Obligatorisk

  Språkbyte och språkbevarande : om samiskan och andra minoritetsspråk
  Hyltenstam Kenneth, Stroud Christopher
  Lund : Studentlitteratur : 1991 : 175 s. :
  ISBN: 91-44-33241-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/7277985

  Ivars Ann-Marie
  Vad händer med språket i Kristinestad?
  Ingår i:
  Folkmålsstudier
  Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : 50 : sid. 101-128 :
  Obligatorisk

  Mæhlum Brit
  Stigma og stolthet. Samisk identitetsforvaltning i det seinmoderne samfunnet
  Ingår i:
  Fra holtijaR til holting
  Oslo : Novus : 2012 : 424 s. : sid. 239-252 :
  Obligatorisk

  Puzey Guy
  Opportunity or Threat? The Role of Minority Toponyms in the Linguistic Landscape.
  Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences (ICOS XXIII) : 2009 :
  http://www.research.ed.ac.uk/portal/files/13125562/PUZEY_Opportunity_or_Threat.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 821-827. [Finns online.]

  Rätten till mitt språk : förstärkt minoritetsskydd : delbetänkande
  Stockholm : Fritze : 2005 : 681, [5] s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 91-38-22352-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Utredningen om finska och sydsamiska språken.

  Stoor Krister
  Bakhållet vid Lappskottbacken : en berättelse om "de främmande" i en samisk miljö
  Ingår i:
  The Sámi and the Scandinavians
  Hamburg : Kovac? : 2004 : 238 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 10 sidor

  Stoor Krister
  The Arctic Fox as a Reindeer Thief. Different perspectives on traditional knowledge.
  Ingår i:
  L'image du Sápmi
  Örebro : Örebro University : 2013 : 582 s. :
  Läsanvisning: 15 sidor

  Stoor Krister
  Skogssamisk kultur under press. Jojkarna berättar.
  Ingår i:
  Från kust til kyst =b Áhpegáttest áhpegáddáj : møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område
  Stamsund : Orkana akademisk : 2015 : 243 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 15 sidor

  Svenska språknämnden
  Sveriges officiella minoritetsspråk : finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk : en kort presentation.
  Stockholm : Svenska språknämnden : 2003 : 76 s. :
  ISBN: 91-7297-611-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suksi Markku
  Rätten att använda sitt eget språk
  Ingår i:
  Rom for språk
  Oslo : Novus : 2014 : 305 s. : sid. 33-70 :
  Obligatorisk

  Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
  UNESCO :
  http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention
  Obligatorisk

  Dessutom tillkommer ett urval artiklar och internetkällor.