"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Immunologi och hematologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Immunology and Hematology

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3BL208

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-01-16

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-11-03

Innehåll

Kursens behandlar normala celler i blod- och benmärg samt morfologiska särdrag vid bristtillstånd, reaktiva förändringar samt förändringar vid maligna sjukdomstillstånd. Vidare omfattar kursen grundläggande principer och mekanismer inom cellulär, molekylär och klinisk immunologi; struktur och funktion av immunsystemet, aktivering av såväl det ospecifika som det specifika immunförsvaret samt immuncellreceptorer och deras genuppsättning, uttryck och funktion. I kursen introduceras transplantationskomplikationer och allergireaktion. Vid laborationer introduceras hematologiska och immunologiska metoder. Betydelsen av grundläggande kunskap inom immunologi och hematologi för hållbar utveckling av diagnostik samt hälso- och sjukvård belyses i ljuset av kontinuerligt fördjupad kunskap om kända sjukdomar och uppkomst av nya.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska
* kunna redogöra för blodcellers utveckling, struktur och funktion
* kunna redogöra för vad som ingår i blodstatus och vanliga hematologiska undersökningar
* kunna redogöra för grundläggande biologi, utveckling och atypier av erytrocyter
* kunna grundläggande teori om immunsystemets struktur, funktion och fysiologi 
* ha kännedom om immunsystemets betydelse vid transplantation och överkänslighetsreaktioner
* kunna redogöra för immunsystemets försvarsmekanismer mot olika sjukdomsalstrande mikroorganismer och parasiter
* kunna redogöra för mukosans immunologi
* ha kännedom om morfologiska särdrag vid bristtillstånd, reaktiva förändringar 
* ha kännedom om förändringar vid hematologiska benigna och maligna tillstånd 
* ha grundläggande förståelse för hur immunologisk och hematologisk kunskap kan användas för att utveckla ny diagnostik

Färdigheter och förmåga:
Den studerande ska
* visa förmåga att kritiskt granska och utvärdera fallbeskrivningar inom hematologi
* visa förståelse för vad immunologiska och hematologiska biomarkörer är och kan användas till
* kunna beskriva den teoretiska bakgrunden för några immunologiska metoder
* ha kännedom om metoder för diagnostik av hematologiska maligna tillstånd
* kunna utföra några hematologiska och immunologiska metoder 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande ska
* ha förmåga att avläsa hematologiska och biokemiska analyser och att utvärdera resultat från dessa
* ha förmåga att kritiskt utvärdera publicerade vetenskapliga data inom hematologi och/eller immunologi
* kunna förhålla sig enligt grundläggande arbetsmetoder, rutiner och föreskrifter gällande immunologisk laboratorieverksamhet 
* kunna följa säkerhetsregler inom immunologisk laboratorieverksamhet
* kunna förhålla sig enligt grundläggande arbetsmetoder, rutiner och föreskrifter
gällande immunologisk laboratorieverksamhet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 50 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet inkluderande läkemedelsräkning.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier samt arbete i grupp. Närvaro vid upprop, laborationsgenomgångar, laborationer och seminarier är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationer. Antal inlämningar för laborationsrapport är begränsat till tre och ska lämnas in inom angiven tidsram, annars ges betyget U. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs betyget G på tentamen och att obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig tentamen och att övriga obligatoriska moment är godkända.

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. 

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.