Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Immunologisk och hematologisk metodik, 6,5 hp

Engelskt namn: Methods in Immunology and Hematology

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3BL211

Högskolepoäng: 6,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-01-16

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-11-03

Innehåll

I kursens teorimoment studeras normala celler i blod och benmärg morfologiskt och fenotypiskt. Den teoretiska bakgrunden till olika hematologiska och immunologiska metoder studeras och några av dessa utförs. I kursens laborativa moment utförs några immunologiska och hematologiska metoder. I kursen ges grunderna för vetenskaplig dokumentation. Betydelsen av grundläggande kunskap inom immunologisk och hematologisk diagnostik och vaccin för hållbar utveckling av hälso- och sjukvård.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska
* kunna differentiera blodceller med avseende på morfologi och fenotyp.
* ha kännedom om celler i cirkulation samt om immundefekter
* ha förståelse för hur olika metoder kan anpassas för att utveckla ny diagnostik
* ha insikt i hur vaccination kan bidra till att begränsa infektionssjukdomar på lokal och global nivå. 
* kunna beskriva hur olika typer av vaccin är uppbyggda och hur de fungerar
* ha kunskap om strukturerna för vetenskapliga original- och review- artiklar

Färdigheter och förmåga:
Den studerande ska
* förstå skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa immunologiska och hematologiska data 
* ha kunskap om den teoretiska bakgrunden till några immunologiska och hematologiska metoder
* kunna utföra några hematologiska och immunologiska metoder.
* kunna följa säkerhetsregler inom immunologisk laboratorieverksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande ska ha visat förmåga att
* avläsa hematologiska och biokemiska analyser och att utvärdera resultat från dessa
* kritiskt utvärdera publicerade vetenskapliga data inom hematologi och/eller immunologi
* kunna förhålla sig enligt grundläggande arbetsmetoder, rutiner och föreskrifter gällande immunologisk laboratorieverksamhet 
* förstå betydelsen av immunologisk och hematologisk diagnostik för hållbar utveckling av vård

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 50 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet inkluderande läkemedelsräkning.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer och case. Närvaro vid upprop, seminarier laborationsgenomgångar och laborationer är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och genom muntlig redovisning av teori, samt genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationer. Antal inlämningar för laborationsrapport är begränsat till tre och ska lämnas in inom angiven tidsram, annars ges betyget U. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig tentamen samt godkänd på övriga obligatoriska moment. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. En och samma kurs får göras om högst en gång. 

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.