Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Immunologisk och hematologisk metodik, 6,5 hp

Engelskt namn: Methods in Immunology and Hematology

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 till 2022-06-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3BL211

Högskolepoäng: 6,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-01-16

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2021-05-19

Innehåll

I kursens teorimoment studeras normala celler i blod och benmärg morfologiskt och fenotypiskt. Den teoretiska bakgrunden till olika hematologiska och immunologiska metoder studeras och några av dessa utförs. I kursens laborativa moment utförs några immunologiska och hematologiska metoder. I kursen ges grunderna för vetenskaplig dokumentation. Betydelsen av grundläggande kunskap inom immunologi och hematologi för hållbar utveckling av diagnostik samt hälso- och sjukvård belyses i ljuset av kontinuerligt fördjupad kunskap om kända sjukdomar och uppkomst av nya.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunna differentiera blodceller med avseende på morfologi och fenotyp.
 • ha kännedom om celler i cirkulation samt om immundefekter
 • ha kunskap om strukturerna för vetenskapliga original- och review- artiklar
 • ha förståelse för hur olika metoder kan anpassas för att utveckla ny diagnostik
Färdighet och förmåga
Den studerande ska
 • förstå skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa immunologiska och hematologiska data 
 • ha kunskap om den teoretiska bakgrunden till några immunologiska och hematologiska metoder
 • kunna utföra några hematologiska och immunologiska metoder.
 • kunna följa säkerhetsregler inom immunologisk laboratorieverksamhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska ha visat förmåga att
 • avläsa hematologiska och biokemiska analyser och att utvärdera resultat från dessa
 • kritiskt utvärdera publicerade vetenskapliga data inom hematologi och/eller immunologi
 • kunna förhålla sig enligt grundläggande arbetsmetoder, rutiner och föreskrifter gällande immunologisk laboratorieverksamhet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i läkemedelsräkning samt godkända kurser om 55 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer och case. Närvaro vid upprop, seminarier och laborationer är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen och genom muntlig redovisning av teori, samt genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationer. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På laborationer, muntliga och skriftliga redovisningar ges endast betygen U eller G. På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig tentamen samt G på övriga delar. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet tentamenstillfällen är begränsade till totalt fem

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.