"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Individuellt konstnärligt arbete, B, 22,5 hp

Engelskt namn: Artistic practice, B

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1FK071

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-11

Reviderad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-22

Innehåll

Kursen är en fortsättning och utveckling av kursen Individuellt konstnärliga arbete, A. Den tar utgångspunkt i studentens konstnärliga arbete och med stöd av handledning fördjupar sig studenten i konstnärliga metoder och processer. Studenten kommer att individuellt och/eller i en grupp få visa upp resultat av sitt konstnärliga arbete i seminarier eller andra sammanhang.
Under kursen ges ett antal föreläsningar och seminarier om förhållanden, utmaningar och utveckling inom samtidskonsten.  Studenten ges under kursen även möjlighet att delta i en gemensam workshop som anordnas vid institutionen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha grundläggande förmåga och kunskaper att planera, genomföra, förverkliga och uttrycka sina egna konstnärliga idéer
  • självständigt kunna planera, genomföra, förverkliga och uttrycka sina egna konstnärliga idéer.
  • att muntligt presentera, redogöra för, reflektera över och diskutera sina egna konstnärliga arbeten, samt ha grundläggande förmåga att sätta sitt eget konstnärliga arbete i ett sammanhang

Behörighetskrav

Deltagande i kursen förutsätter att studenten är antagen till kandidatprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet samt har erhållit betyget Godkänd i kursen Individuellt konstnärligt arbete, A (kurskod 1FK069).

Undervisningens upplägg

Kursen utgörs av individuellt konstnärligt arbete med hjälp av handledning, individuellt och i grupp. Under kursen har studenten rätt till minst två individuella handledningstillfällen och ges möjligheten att presentera och diskutera sitt konstnärliga arbete vid seminarier. Studenten förväntas också delta aktivt i seminarierna som andra studenter håller när de presenterar sitt konstnärliga arbete.

Genusperspektivet är en viktig del av utbildningen och kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskap, historia samt betydelsen av dessa synliggörs och sätts i perspektiv både teoretiskt och praktiskt. Kursen bedrivs även på ett sådant sätt att hållbarhet synliggörs som en aspekt av den konstnärliga praktiken och uppmärksammas även den både teoretiskt och praktiskt.

Undervisningen sker på svenska och engelska.
Särskilt skriftligt material kan komma att delas ut under kursen.

Examination

Studenten examineras kontinuerligt under kursens gång genom bedömning i seminarier där konstnärligt arbete presenteras och diskuteras muntligt både individuellt och i grupp.
Skriftliga uppgifter kan förekomma.

På kursen ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle Inom tre månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år~

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har ratt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserar på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Tillgodoräknanden prövas individuellt enligt Umeå Universitets tillgodoräknandeordning.
Se http://www.urnu,se/uttbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.