Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Industridesign för industriell ekonomi, 7,5 hp

Engelskt namn: Industrial design for Industrial Economy

Denna kursplan gäller: 2019-09-09 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5ID097

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-11-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-11

Innehåll

I kursen ges en orientering om industridesign, dess historia och dess roll i modern produktutveckling, samt dess betydelse för marknadsföring av produkter. Industridesignerns olika arbetssätt och verksamhetsområden belyses, liksom hur designfunktionen hanteras i såväl stora som små företag. Undervisningens upplägg och innehåll är sådant att studenten utvecklar en beställarkunskap för upphandling av industridesign i samband med produktutveckling. Övrigt innehåll i kursen är bl.a. en översikt över de metoder som en industridesigner använder vad gäller analys, kreativt skapande och visualisering, samt exempel på genomförda designprojekt. Frågor om patent och mönsterskydd i relation till innovation och vägen från idé till produkt behandlas också. Ett analysprojekt utförs under kursens gång, där metoder och kunskaper tillämpas praktiskt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - redogöra för hur industridesign används inom produktutveckling, samt för dess strategiska betydelse vid utveckling och marknadsföring av produkter. - redogöra för designprocessens olika steg, och hur processen förhåller sig till en färdig produkt. - redovisa vilka krav som kan ställas vid upphandling av industridesign i samband med produktutveckling. - använda de metoder som en industridesigner använder vad gäller analys, kreativt skapande och visualisering, på en elementär nivå.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, handledning, och eget projektarbete såväl individuellt som i grupp.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär. Slutexaminationen består i muntlig, skriftlig och visuell presentation av ett projekt samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär, muntlig och skriftlig presentation av en gruppuppgift samt en godkänd individuell skriftlig examination. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Institutionsstyrelsen för Designhögskolan. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av kursen kan enbart ske vid en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och utbildningsansvarig.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 41

  Litteratur som används på studenternas ordinarie kurser och program kan komma att behandlas även under denna kurs

  Kurslitteratur

  Österlin Kenneth
  Design i fokus för produktutveckling : varför ser saker ut som de gör?
  3. utökade uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-09443-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The idea agent. [electronic resource] : the handbook on creative processes
  Michanek Jonas, Breiler Andreas
  2nd ed. : New York, NY : Routledge : 2013 : 1 online resource (pages cm.). :
  ISBN: 9781135928254
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig online: www.ub.umu.se

  Referenslitteratur

  Webbsidor

  www.prv.se/Design Pantent och Registreringsverkets sidor om designskydd www.retorik.com Retoriksidan www.strukturdesign.se Struktur Design AB www.sverigesdesigner.se Föreningen Sveriges Designer www.svid.se Stiftelsen Svensk Industridesign

 • Giltig från: 2020 vecka 52

  Litteratur som används på studenternas ordinarie kurser och program kan komma att behandlas även under denna kurs

  Kurslitteratur

  Österlin Kenneth
  Design i fokus för produktutveckling : varför ser saker ut som de gör?
  3. utökade uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-09443-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The idea agent. [electronic resource] : the handbook on creative processes
  Michanek Jonas, Breiler Andreas
  2nd ed. : New York, NY : Routledge : 2013 : 1 online resource (pages cm.). :
  ISBN: 9781135928254
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig online: www.ub.umu.se

  Referenslitteratur

  Webbsidor

  www.prv.se/Design Pantent och Registreringsverkets sidor om designskydd www.retorik.com Retoriksidan www.strukturdesign.se Struktur Design AB www.sverigesdesigner.se Föreningen Sveriges Designer www.svid.se Stiftelsen Svensk Industridesign

 • Giltig från: 2020 vecka 51

  Litteratur som används på studenternas ordinarie kurser och program kan komma att behandlas även under denna kurs

  Kurslitteratur

  Österlin Kenneth
  Design i fokus för produktutveckling : varför ser saker ut som de gör?
  3. utökade uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-09443-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The idea agent. [electronic resource] : the handbook on creative processes
  Michanek Jonas, Breiler Andreas
  2nd ed. : New York, NY : Routledge : 2013 : 1 online resource (pages cm.). :
  ISBN: 9781135928254
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig online: www.ub.umu.se

  Referenslitteratur

  Design secrets : products : 50 real-life projects uncovered
  Glaucester, Mass. : Rockport : cop. 2001 : 208 p. :
  ISBN: 1-56496-638-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Webbsidor

  www.prv.se/Design Pantent och Registreringsverkets sidor om designskydd www.retorik.com Retoriksidan www.strukturdesign.se Struktur Design AB www.sverigesdesigner.se Föreningen Sveriges Designer www.svid.se Stiftelsen Svensk Industridesign

 • Giltig från: 2019 vecka 44

  Litteratur som används på studenternas ordinarie kurser och program kan komma att behandlas även under denna kurs

  Kurslitteratur

  Österlin Kenneth
  Design i fokus för produktutveckling : varför ser saker ut som de gör?
  3. utökade uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-09443-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lärarförbundet
  Pedagogiska magasinet : Pm : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt.
  Stockholm : Lärarförbundet : 27 cm :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Alexandersson, Mikael, Tankens krökning tillbaka mot sig själv, ur Pedagogiska magasinet 2007:01 . Sid 28-33. Tidskriftens webbsida: http://lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet

  Övriga artiklar och kompendier tillkommer.

  Referenslitteratur

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera.
  Björklund Maria, Paulsson Ulf
  Lund : Studentlitteratur, 2003 (Lund : tur) : 138 s. :
  ISBN: 91-44-04125-X
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Design secrets : products : 50 real-life projects uncovered
  Glaucester, Mass. : Rockport : cop. 2001 : 208 p. :
  ISBN: 1-56496-638-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Webbsidor

  www.prv.se/Design Pantent och Registreringsverkets sidor om designskydd www.retorik.com Retoriksidan www.strukturdesign.se Struktur Design AB www.sverigesdesigner.se Föreningen Sveriges Designer www.svid.se Stiftelsen Svensk Industridesign