Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Industriell reglerteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Industrial Control Technology

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 5EL278

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursens behandlar system och tekniker för styrning och reglering av enkla processer inom processindustrin. Kursen behandlar detaljerat hur man ställer in regulatorer och uppskattar hur väl dessa fungerar. Kursen tar även upp olika reglerstrukturer och hur man väljer, felsöker och optimerar reglerkretsar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- beskriva de vanligaste termerna inom reglertekniken
- redogöra för principer som on-off-, p-, pi- samt pid-reglering
- beskriva funktionen hos återkopplade system
- analysera hur regulatorer fungerar
- felsöka och optimera regleringssystem
- redogöra för funktionen, för- och nackdelar med mer komplicerade system, exempelvis kaskadkopplade system

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen Industriell mätteknik, 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursens examination baseras på sex arbetsuppgifter samt en avslutande skriftlig tentamen. I varje arbetsuppgift ingår: en skriftlig inlämning, att varje student dels ger skriftlig feedback på två kursdeltagares inlämningar och dels deltar i ett seminarium.

Arbetsuppgifterna bedöms med omdömena underkänd (U) eller godkänd (G). Den skriftliga tentamen bedöms med något av betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) eller med beröm godkänd (5).

För betyget 3 krävs att samtliga arbetsuppgifter är godkända och minst 50% av maxpoäng på tentamen. För betyget 4 krävs att samtliga arbetsuppgifter är godkända och minst 65% av maxpoäng på tentamen. För betyget 5 krävs att samtliga arbetsuppgifter är godkända och minst 80% av maxpoäng på tentamen.

På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) eller med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Forsman Krister
Reglerteknik för processindustrin
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 291 s. :
ISBN: 9144037899
Se bibliotekskatalogen Album