Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Industriella mätsystem, 7,5 hp

Engelskt namn: Measurement Systems for Industrial Applications

Denna kursplan gäller: 2019-12-02 och tillsvidare

Kurskod: 5EL277

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-24

Innehåll

Kursen behandlar system, tekniker och komponenter för mätning och datainsamling av icke elektriska storheter som tryck, temperatur, flöde, pH samt andra processtekniska storheter. Ett mätsystems principiella uppbyggnad beskrivs. Mätfel och noggrannhet hos mätsystem analyseras. I kursen introduceras även metoder för utvärdering och presentation av mätdata.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för elektriska mätsystems principiella uppbyggnad
- redogöra för vanliga givares principiella uppbyggnad, funktion och mätprincip
- redogöra för begrepp och principer inom signalkonditionering och signaltransmission
- redogöra för principen hos AD-omvandlare, datainsamlingssystem samt tillhörande begrepp och parametrar
- söka, samla och tolka information för att välja lämpliga givare och mätsystemkomponenter för specifika ändamål
- använda mätdata och annan relevant information om mätsystem för att formulera svar på mättekniska frågeställningar
- redogöra för och använda metoder för databehandling, reducering av mätfel, och analys av mätosäkerhet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Elteknik, 7.5 hp (5EL133) eller motsv.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i internetbaserad form, via en lärplattform, och består av genomgångar av teorisavsnitt, exempel, problemlösningar, och handledning i samband med inlämningsuppgifter.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom ett antal obligatoriska temauppgifter som redovisas med skriftliga rapporter. På obligatoriska temauppgifter sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Kursen innehåller också fyra frivilliga fördjupningsuppgifter som redovisas med en skriftlig rapport. På dessa frivilliga fördjupningsuppgifter sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
För kursbetyget Godkänd (3) krävs godkänt betyg på samtliga obligatoriska temauppgifter.
För kursbetyget Icke utan beröm godkänd (4) krävs, utöver kraven för kursbetyget Godkänd (3), betyg (G) på minst två av de frivilliga fördjupningsuppgifterna.
För kursbetyget Med beröm godkänd (5) krävs, utöver kraven för kursbetyget Godkänd (3), betyg (G) på samtliga fyra fördjupningsuppgifter.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control, Second Edition [Elektronisk resurs]
The McGraw-Hill Companies, Inc. : 2018 :
Obligatorisk