Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Industriellt Byggande, 15 hp

Engelskt namn: Lean Construction

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 5BY070

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-12-22

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-11

Innehåll

Kursen behandlar utveckling och effektivisering av byggande ur ett industriellt perspektiv, där områden som marknadskunskap, byggteknik, produktionsteknik, design, byggplanering, logistik och kvalitet integreras till en helhet. Innehållet och kursens upplägg syftar till att ge ett utvecklat förhållningssätt genom tillämpning av Lean i industriellt och traditionellt byggande. Under kursens teoretiska fördjupning behandlas och tränas även projektgenomförande, rapportskrivning, vetenskaplig argumentationsteknik, granskning och muntlig framställning.

Kursen är uppdelad i två moduler:
1. Teori, 7.5 hp (Theory, 7.5 ECTS);
2. Projekt, 7.5 hp (Project, 7.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Teori:
- diskutera och utvärdera vilken betydelse byggandets historia och utveckling har för dagens industriella och traditionella byggande,
- förklara och argumentera för de byggtekniska delområdena marknadskunskap, byggteknik, produktionsteknik, design, byggplanering, logistik och kvalitet och deras tillämpning inom industriellt och traditionellt byggande,
- göra självständiga och kritiska bedömningar inom området med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- bedöma när och hur industriella produktionsmetoder och koncept lämpar sig i byggandet,
- referera till och bygga upp vetenskapliga argument från litteraturen,
- utvärdera och dra slutsatser av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar inom aktuellt ämnesområde genom studentkollegial granskning.

Projekt:
- genomföra ett projekt genom att identifiera och formulera ett problemområde relaterat till industriella metoder och Lean inom byggande, och
- förhålla sig till och bygga upp en vetenskaplig argumentation och presentera en lösning baserat på teorier för Lean och industriellt byggande,
- argumentera och relatera till industriellt byggande och sitt eget lärande utifrån genomfört projekt och kursens teoretiska delområden
- uppvisa en helhetsförståelse utifrån ett industriellt byggandeperspektiv och Lean
- utvärdera och dra slutsatser av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar inom aktuellt ämnesområde genom studentkollegial granskning.
- bygga upp en rapportstruktur och ett innehåll motsvarande ett vetenskapligt fördjupningsprojekt på kandidatnivå

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Byggteknik eller minst två års sammanlagda studier som ska innefatta Byggprocessen, 7.5 hp och Projektering, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning, individuell inläsning, studiebesök och gästföreläsningar, spelbaserad inlärning samt handledning och personlig feedback i samband med individuella arbeten och projektarbete. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, diskussioner och handledning kring skriftliga inlämningar. Handledning och feedback sker kontinuerligt under kursens gång för att stötta en stegvis ökad tillämpning av genomgången teori. Under modulen Projekt är undervisningen problembaserad och studenternas arbete med systematisk problemlösning och teoretisk argumentation sker huvudsakligen i grupp.

Examination

Kunskapsredovisning sker fortlöpande i samband med undervisningen genom ett skriftlig prov, skriftliga och muntliga rapporter, kollegial granskning och seminarium samt en slutreflektion.

Modul 1 (Teori):
Examination av modulen Teori sker individuellt genom att examinator bedömer studentens skriftliga och muntliga rapporter, samt kollegiala granskningar. På det skriftliga provet  sätts något av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

Modul 2 (Projekt):
Examination av modulen Projekt sker genom bedömning av studenters gruppvisa, skriftliga rapporter och kollegiala granskningar, aktiva deltagande vid handledning och seminarium samt individuell slutreflektion. Slutreflektionen ska beskriva studentens aktiva deltagande, hur kursen har genomförts och studentens utveckling under kursens gång. På skriftliga och muntliga individuella inlämningar, samt gruppvisa skriftliga rapporter och seminarium sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). På den individuella slutreflektionen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Hela kursen:
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska delmoment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Slutreflektion krävs för högre betyg än Godkänd (3). Betyget på hela kursen blir då samma som betyget på slutreflektionen
Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfällen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att ansöka om att få en annan examinator utsedd (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektroni

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Effektivt byggande - utmana dina processer! : resurseffektiva tankesätt och principer - en introduktion till Lean i byggandet
Blücher Dan, Öjmertz Birgitta, Hamon Emile, Jarebrant Caroline
Mölndal : IVF Industriforskning : cop. 2007 : 40 s. :
ISBN: 9789189158822
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Industriellt husbyggande
Lidelöw Helena, Stehn Lars, Lessing Jerker, Engström Dan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
ISBN: 9789144096643
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album