Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Industriförlagd praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Industrial internship

Denna kursplan gäller: 2019-02-25 och tillsvidare

Kurskod: 5KE186

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-03-02

Innehåll

Kursen omfattar en verksamhetsförlagd praktik vid en processindustri. Studenten skall under kursens gång fortlöpande föra dagbok över vad han/hon gör och kursen avslutas med att studenten redovisar en skriftlig praktikrapport samt håller en muntlig redovisning över vunna erfarenheter.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • föra en arbetsdagbok,
  • övergripande beskriva processen vid praktikföretaget,
  • i detalj redogöra för det processavsnitt där praktiken genomförts,
  • redogöra för samspelet mellan det processavsnitt där praktiken genomförts, och de processavsnitt som ligger före och efter detta,
  • redogöra för arbetsorganisation samt operatörsansvar vid det processavsnitt där praktiken genomförts,
  • redogöra för rutiner vid planerad frånvaro, sjukdom, skiftavlösning och vid avrapportering till driftansvariga,
  • ge exempel på symptom som indikerar en instabil process,
  • ge exempel på åtgärder som vidtas när en process är på väg att fallera.

Behörighetskrav

Introduktion till processoperatörsyrket, Algebra och analys för processoperatörer, Allmän kemi, Kemi med energiteknik, Tillämpad energiteknik, Energiteknik: drift och underhållsteknik och Produktion av mineraler, petroleum och kemikalier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker med praktisk tillämpning inom yrkesområdet. Vid vissa industrier kommer studenten att följa ett skiftlags arbetstider medan, vid andra, kommer arbetstiden övervägande att vara förlagd till dagtid. Dagbok skall kontinuerligt föras under praktiken. Seminarier anordnas i slutet av kursen där erfarenhetsutbyte mellan studenterna skall behandlas. Praktikinnehållet dokumenteras i en rapport som lämnas in för bedömning och betygsättning inför den muntliga redovisning vid seminariet som avslutar kursen.

Examination

Examinationen sker genom en samlad bedömning av insats under praktikperiod vid avslutningsseminariet, den skriftliga rapportens innehåll samt visad förmåga att muntligt dela med sig av sina erfarenheter från praktikperioden. Betygsgrader på kursen är Underkänd (U) och Godkänd (G).
Student som inte erhåller godkänt betyg vid examinationen får möjlighet att komplettera den skriftliga rapporten och den muntliga redovisningen.


En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kemiska institutionen.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande prövas individuellt.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst ett provtillfälle (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.