Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Infektionssjukvård, 15 hp

Engelskt namn: Infectious Diseases Care

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3IS013

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2019-01-30

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska avsnitt och lärande genom gruppundervisning med praktiska inslag. Den omfattar avancerad bedömning, övervakning och omvårdnad av patienter med infektionssjukdomar med särskilt fokus på allvarliga infektionssjukdomar. Kursen lägger största vikten på infektionssjukvård i de Nordiska länderna men betonar också att ett internationellt perspektiv är nödvändigt för att hantera infektioner och spridning av mikroorganismer. Den omfattar även ämnesområdena smittskydd och vårdhygien samt ansvarsfull användning av läkemedel mot bakterier och virus. Kursen omfattar lärande om symtom, tillstånd och omvårdnad inom de områden som nämnts under "huvudområden" och har såväl samhällsperspektiv som sjukvårdsperspektiv. Därutöver ger kursen träning i att söka information och kritiskt värdera vetenskapliga studier och sammanställa detta skriftligt.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
återge anamnesuppgifter från patienten, övervakningsfynd och laboratoriesvar som är typiska vid livshotande infektioner och relatera detta till sjukdomsförlopp.
förklara principer för omvårdnad och övervakning vid livshotande infektioner.
översiktligt förstå och exemplifiera krav i Smittskyddslagen på patienter och vårdgivare
förklara omvårdnadsprinciper för att hindra vårdrelaterade infektioner via kontaktsmitta, blodburen smitta, luftburen smitta och smitta via medicinteknisk utrustning.
Översiktligt beskriva vanliga diagnostiska kliniskt mikrobiologiska metoder och redogöra för provtagning, förvaring och transport av prover till laboratorium.
sammanfatta principerna för planering, ledning och samordning av vaccination.
förklara viktiga principer för användning av antibakteriella och antivirala läkemedel som motverkar ökande resistens bland smittämnen.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
i samråd med patienten kunna planera och förklara de olika stegen vid handläggning av infektionstillstånd såsom gastroenterit, pneumoni, sepsis, urinvägsinfektion, meningit, hepatit, tuberkulos och endokardit.
tillämpa och förklara basala vårdhygieniska åtgärder och metoder för personalskydd mot smitta inom hälso- och sjukvården.
tillämpa och för patienten förklara metoder för att hindra smittspridning genom rengöring, vård på eget rum med eget hygienutrymme och rum med särskild ventilation.
urskilja kliniska tecken på försämring av livshotande infektioner.
förbereda och verkställa informerande patientsamtal om smittämnen som omfattas av smittskyddslagen samt andra smittämnen som lätt kan spridas inom hälso- och sjukvården.
tillämpa och förklara basala principer för sårvård.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
kunna prioritera och bedöma isoleringsbehov, omvårdnadsbehov och övervakning för patienter med infektionssjukdomar i relation till svårighetsgrad och smittsamhet.
kunna använda ett insikts- och respektfullt förhållningssätt till patienter med smittsamma sjukdomar.
visa förmåga att kritiskt bedöma och diskutera vetenskaplig litteratur
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av följande områden: medicin, vårdvetenskap, omvårdnad, biomedicinsk laboratorievetenskap, odontologi, veterinärmedicin, biologi, farmaci, folkhälsovetenskap, eller motsvarande. Språkkunskaper motsvarande godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B samt Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Utbildningens upplägg
Utbildningen ges på kvartsfart under ett års tid och motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Vi kommer att vara i Umeå vid två tillfällen, två dagar vardera gången och arbeta intensivt med grupparbeten, föreläsningar och praktiska övningar. Mellan dessa tillfällen arbetar du hemma med uppgifter som du får dig tilldelade: Läsa kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, lösa uppgifter samt använda e-utbildningsplattform med fallbaserad undervisning och videoföreläsningar. Varje student genomför också en litteraturstudie.

Examination

Examination
Examination av kursen sker individuellt i form av en skriftlig hemtentamen (betyg: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)) samt i grupp med individuell bedömning där studenterna redovisar förberedda patientfall. Studenterna genomför också ett litteraturbaserat projekt som presenteras skriftligt (betyg: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att få bli godkänd krävs att studenten uppnår minst "G" i såväl skriftlig tentamen, gruppexamination som litteraturprojekt. För att uppnå betyget "VG" för hela kursen måste studenten få betyget "VG" i både skriftlig hemtentamen och minst den ena av gruppexamination och det skriftligt redovisade litteraturprojektet. Betygsättningen av litteraturprojektet bygger på presentationens kvalitet och klarhet och på sakinnehållet. Betyget vid examinationen i grupp bygger på att studenten är närvarande, aktivt deltar i diskussionen samt på det individuella bidragets sakinnehåll, klarhet och visad respekt för givna tidsramar. Kurs kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtentamenstillfälle inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas studenten till tentamen nästa gång kursen ges, dock senast ett år efter ordinarie tentamenstillfälle. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen och garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator. Studerande som underkänts två gånger i en kurs eller del av en kurs har rätt att hos kursansvarig begära att annan examinator utses. Efter fyra underkända tentamina erbjuds studenten att delta i schemalagd undervisning vid nästa kurstillfälle. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Övriga föreskrifterwww.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.