Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30 hp

Engelskt namn: The Social and Academic Contexts of Information Management

Denna kursplan gäller: 2020-05-25 och tillsvidare

Kurskod: 2BV015

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-06-19

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-25

Innehåll

Moment 1. Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp
Introduction to library and information science

Momentets syfte är att ge en introduktion till akademiska studier i allmänhet och ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i synnerhet. Detta inkluderar inslag om ämnets historiska och intellektuella utveckling, centrala forskningsområden och grundläggande begrepp, olika teoretiska och metodologiska förhållningssätt samt ämnets sociala och institutionella struktur.

Moment 2. Folkbibliotek och skolbibliotek, 7,5 hp
Public and school libraries

Momentets syfte är att introducera ett mediehistoriskt, kunskapssociologiskt och professionsteoretiskt perspektiv på bibliotekets historia, samhällsroller och framtidsutmaningar, med särskilt fokus på folkbibliotek och skolbibliotek. Detta inkluderar inslag om biblioteksväsendets utveckling ur ett såväl internationellt som nationellt perspektiv, bibliotekarieyrkets förändringar samt teorier om informationssamhället. Det övergripande sociologiskt reflekterande perspektivet varvas under momentets gång med praktik- och verksamhetsnära inslag.

Moment 3. Forskningsbibliotek och specialbibliotek, 7,5 hp
Research and special libraries

Momentet fokuserar på centrala frågor för forskningsbibliotek och specialbibliotek. Till dessa frågor hör vetenskaplig kommunikation, vetenskaplig publicering, open access och digitalisering. Momentet inleds med en orientering i forskningens villkor inom högskole- och företagsvärlden och begreppet forsknings- och innovationssystem introduceras. Momentet behandlar också informationshantering inom kunskapsintensiva verksamheter, med fokus på omvärldsbevakning och knowledge management.

Moment 4. Biblioteks- och informationspolitik, 7,5 hp
Library and information policy

Momentets syfte är att de studerande ska utveckla kunskap om biblioteks- och informationspolitiska och biblioteksetiska frågor. Aktuell bibliotekslagstiftning och den nationella biblioteksstrategin utgör en utgångspunkt för momentet. Även frågor om upphovsrätt samt tillgång och offentlighetsprinciper behandlas. Etiska frågor kring information och informationsförmedling diskuteras och kopplas till ett professionsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och kunna redogöra för:
*    grundlinjen i ämnets historiska och intellektuella utveckling
*    ämnets forskningsområden och grundläggande begrepp
*    huvuddragen i för ämnet relevanta teoretiska och metodologiska perspektiv
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
*    På en grundläggande nivå tillämpa biblioteks- och informationsvetenskaplig teori
*    Genomföra muntliga presentationer
*    Producera akademisk text
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
*    Visa förståelse för relationen mellan ämnets centrala forskningsområden och dess sociala och institutionella struktur

Moment 2. Folkbibliotek och skolbibliotek, 7,5 hp
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse ha kännedom om och kunna redogöra för:
*    huvuddragen i bibliotekets historia och samhällsroller
*    bibliotekarieprofessionen och yrkesrollens förändringar
*    de viktigaste teorierna om informationssamhället
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga:
*    kunna skriftligt och muntligt redogöra för och tillämpa ett mediehistoriskt, kunskapssociologiskt och professionsteoretiskt perspektiv
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
*    kunna värdera praktik- och verksamhetsnära inslag ur ett sociologiskt reflekterande perspektiv.

Moment 3. Forskningsbibliotek och specialbibliotek, 7,5 hp
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och kunna redogöra för:
*    centrala villkor för informationsförmedling inom kunskapsintensiva verksamheter så som universitets- och högskolesektorn
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
*    särskilja villkoren som präglar kunskapsförmedlande kontexter
*    koppla dessa villkor till olika praktiker inom informationsförmedlingsarbete
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
*    resonera kring relationen mellan information och demokratiska frågor
*    diskutera etiska frågor kring information, informationsförmedling och biblioteksarbete

Moment 4. Biblioteks- och informationspolitik, 7,5 hp
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och kunna redogöra för:
*    offentlig informations- och bibliotekspolicy samt informationspolitikens konsekvenser för informationsförmedling
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
*    analytiskt särskilja villkoren som präglar olika praktiker inom informationsförmedlingsarbete
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
*    etiskt värdera frågor rörande informationsförmedling och biblioteksarbete ur ett professions- och demokratiperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella arbeten samt studiebesök.

Examination

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten samt presentation av individuella arbeten och salstentamen. För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att tre av fyra moment har betyget Väl godkänd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Moment 1: Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp

  Bates Marcia J.
  The invisible substrate of information science
  Ingår i:
  Journal of the American Society for Information Science
  50 : sid. 1043–1150 :
  Obligatorisk

  Introduction to information science
  Bawden David, Robinson Lyn
  London : Facet : 2012 : xxx, 351 p. :
  ISBN: 1856048101
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Huvudbok - samtliga kapitel ska läsas.

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Chowdhury G. G.q (Gobinda G.)
  Librarianship : an introduction
  London : Facet : 2008 : xvi, 329 p. :
  ISBN: 978-1-85604-617-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eriksson Lars Torsten
  Kritiskt tänkande. Utan tvivel är man inte riktigt klok.
  3. uppl. Stockholm: Liber : 2018 :
  Obligatorisk

  Hansson Joacim
  Profession, utbildning, forskning : biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
  [Stockholm] : Kungliga Biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 : 1 onlineresurs (72 sidor) :
  Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
  Obligatorisk

  Hjørland Birger
  Classical databases and knowledge organization : A case for boolean retrieval and human decision‐making during searches
  Ingår i:
  Journal of the Association for Information Science and Technology [Elektronisk resurs]
  UNITED STATES : Wiley : 66 : sid. 1559-1575 :
  Obligatorisk

  Hjørland Birger
  Library and information science : Practice, theory, and philosophical basis
  Ingår i:
  Information Processing and Management
  2000 : sid. 501-531 :
  Obligatorisk

  Rubin Richard 1949- author
  Foundations of library and information science
  Fourth edition. : Chicago : ALA Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association : 2016. : xvii, 628 pages ; 23 cm :
  ISBN: 0838913709
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 5, 6 & 7.

  Skrivguiden (elektronisk resurs)
  Stockman Anna, et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
  http://skrivguiden.se/
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och andra texter kan tillkomma.

  Moment 2. Folkbibliotek och skolbibliotek, 7,5 hp

  A social history of the media : from Gutenberg to the Internet
  Briggs Asa, Burke Peter
  3rd ed. : Cambridge : Polity Press : 2009 : viii, 346 s. :
  ISBN: 0745644953 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Darnton Robert
  The case for books : past, present, future
  New York, N.Y. : PublicAffairs : cop. 2009 : xvi, 218 s. :
  ISBN: 9781586488260
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: [Finns som e-bok på UB]

  Algoritmer i samhället [Elektronisk resurs]
  Haider Jutta, Sundin Olof
  Lund : Lunds Universitet : 2016 : 35 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Bibliotekarier i teori och praktik : utbildningsperspektiv på en unik profession
  Hansson Joacim, Wisselgren Per
  Lund : BTJ förlag : 2018 : 314 sidor :
  ISBN: 978-91-7018-821-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rubin Richard
  Foundations of library and information science
  Fourth edition : London : Facet Publishing : 2016 : xvii, 628 pages :
  ISBN: 9781783300846
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåring Wagman Anna
  Bibliotekarien och professionen - en forskningsöversikt
  Svensk Biblioteksförening : 2008 :
  Obligatorisk

  Webster Frank.
  Theories of the information society
  Fourth edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xii, 404 pages cm. :
  ISBN: 9780415718790 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och andra texter kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Björkman Margareta
  Böcker och bibliotek : bokhistoriska texter
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 447 s. :
  ISBN: 91-44-00510-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi
  Fichtelius Erik, Persson Christina, Enarson Eva
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2019 : 32 sidor :
  pdf (2.9 MB)
  ISBN: 9789170003752
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering
  Fichtelius Erik, Enarsson Eva, Hansson Krister, Klein Jesper, Persson Christina
  Stockholm: Kungliga biblioteket & Nationell biblioteksstrategi : 2017 :
  http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2017/09/Den_femte_statsmakten_WEBBVERSION.pdf
  Obligatorisk

  Hansson Joacim
  Profession, utbildning, forskning : biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
  [Stockholm] : Kungliga Biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 : 1 onlineresurs (72 sidor) :
  Fritt tillgänglig via KB:s webbplats

  Lindberg Jenny
  Att bli bibliotekarie [Elektronisk resurs] : informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier
  Borås : University of Borås : 2015 : 209 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789198165456
  Se bibliotekskatalogen Album

  SFS 2013:801 Bibliotekslagen
  Sveriges riksdag : 2013 :

  Skrivguiden (elektronisk resurs)
  Stockman Anna, et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
  http://skrivguiden.se/

  Sörlin Sverker
  Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tillsammans
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 253 sidor :
  ISBN: 9789127823129
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mediernas historia [Elektronisk resurs] : från big bang till big data
  Jarlbrink Johan, Lundell Patrik, Snickars Pelle
  Lund : Mediehistoriskt arkiv : 2019 : 287 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-165801
  ISBN: 9789198580112
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3. Forskningsbibliotek och specialbibliotek, 7,5 hp

  Knowledge management : an introduction
  Desouza Kevin C., Paquette Scott.
  New York : Neal-Schuman Publishers : c2011. : xvi, 351 p. :
  ISBN: 9781555707200 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Effektiv vetenskaplig kommunikation [Elektronisk resurs] : för forskning, utbildning och nyttiggörande
  Samuelsson Jenny, Sjögren Mikael, Peurell Annika, Harnesk Jakob, Gadd Hanna, Hjalmarsson Jan, Mannerfeldt Elisabeth, Forsman Daniel
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2015 : 74 s. :
  Fritt tillgänglig via www.biblioteksforeningen.org
  Obligatorisk

  Nelke Margareta
  Bevaka din omvärld
  Malmö, Liber : 2006 :
  http://album.umu.se/F/PXVGJU6FH8QY6JACYDVH9TEGL6QFE8TTQ1IVDEDA79NE9E41KJ-00324?func=find-b&find_code=WRD&request=Bevaka+din+omvärld&x=0&y=0
  Obligatorisk

  Rubin Richard
  Foundations of library and information science
  Fourth edition : London : Facet Publishing : 2016 : xvii, 628 pages :
  ISBN: 9781783300846
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Världen där utanför : bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker
  Haapalainen Marja, Wallén Christine
  Stockholm : Kungliga biblioteket : [2018] : 1 onlineresurs (160 sidor) :
  Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
  ISBN: 978-91-7000-347-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  På vetenskaplig grund. Vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter
  Wallén Christine, Wiberg Katarina
  Stockholm, Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening : 2017 :
  http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/06/pa-vetenskaplig-grund-utskrift-web-2017.pdf
  Obligatorisk

  Öppen tillgång (Open access) till forskningsdata : en omvärldsbeskrivning 2014
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2015 : 11 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7307-304-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduction to information science
  Bawden David, Robinson Lyn
  London : Facet : 2012 : xxx, 351 p. :
  ISBN: 1856048101
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thomas Barbro
  Vetenskapen och biblioteken - en översikt av Sveriges universitets- och högskolebibliotek
  Svensk biblioteksförening, Stockholm : 2014 :
  Obligatorisk

  The Royal Society
  The future of scholarly scientific communication. Conference report.
  The Royal Society. London : 2015 :

  Referenslitteratur

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skrivguiden (elektronisk resurs)
  Stockman Anna, et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
  http://skrivguiden.se/

  Artiklar och andra texter kan tillkomma.

  Moment 4. Biblioteks- och informationspolitik, 7,5 hp

  Schwarz Eva
  Bibliotekariens praktiska kunskap [Elektronisk resurs] : om kunskap, etik och yrkesrollen
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2016 : 155 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Bibliotekens internationella manifest (senaste upplagan)
  Stockholm: UNESCO/Svensk biblioteksförening :
  http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/01/bibliotekens-internationella-manifest-webb-utskrift.pdf
  Obligatorisk

  Broms Susanna
  Biblioteken och juridiken
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 218 sidor :
  ISBN: 978-91-44-05416-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi
  Fichtelius Erik, Persson Christina, Enarson Eva
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2019 : 32 sidor :
  pdf (2.9 MB)
  ISBN: 9789170003752
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år.
  Frenander Anders, Lindberg Jenny
  Göteborg, Serie: skrifter från Valfrid, Nr 50. : 2012 :
  Obligatorisk

  För det demokratiska samhällets utveckling : bibliotekslagen enligt lagstiftaren
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2015 : 44 s. :
  ISBN: 9789197601269
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-UTSKRIFT.pdf

  Gorman Michael
  Our enduring values revisited : librarianship in an ever-changing world
  Chicago : ALA Editions, an imprint of the American Library Association : 2015. : xiv, 240 pages :
  ISBN: 978-0-8389-1300-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hansson Joacim
  ”Att göra rätt och vilja väl – om lagstadgade värdegrunder och bibliotekariers professionsetik”. I: Hansson, Joacim och Wisselgren, Per (red.) Bibliotekarier i teori och praktik. Utbildningsperspektiv på en unik profession
  Lund: BTJ Förlag, Kap.14, ss.291-309 : 2018 :
  Obligatorisk

  Amnéus Alex
  Röster om bibliotek och upphovsrätt : en antologi
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2016 : 84 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-976012-9-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rubin Richard
  Foundations of library and information science
  Fourth edition : London : Facet Publishing : 2016 : xvii, 628 pages :
  ISBN: 9781783300846
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Introduction to information science
  Bawden David, Robinson Lyn
  London : Facet : 2012 : xxx, 351 p. :
  ISBN: 1856048101
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norén Bretzer Ylva
  Sveriges politiska system
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 351 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11551-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  SFS 2013:801 Bibliotekslagen
  Sveriges riksdag : 2013 :

  Skrivguiden (elektronisk resurs)
  Stockman Anna, et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
  http://skrivguiden.se/

  Artiklar och andra texter kan tillkomma.

 • Giltig från: 2020 vecka 22

  Moment 1: Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp

  Bates Marcia J.
  The invisible substrate of information science
  Ingår i:
  Journal of the American Society for Information Science
  50 : sid. 1043–1150 :
  Obligatorisk

  Introduction to information science
  Bawden David, Robinson Lyn
  London : Facet : 2012 : xxx, 351 p. :
  ISBN: 1856048101
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Huvudbok - samtliga kapitel ska läsas.

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eriksson Lars Torsten
  Kritiskt tänkande. Utan tvivel är man inte riktigt klok.
  3. uppl. Stockholm: Liber : 2018 :
  Obligatorisk

  Hansson Joacim
  Profession, utbildning, forskning : biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
  [Stockholm] : Kungliga Biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 : 1 onlineresurs (72 sidor) :
  Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
  Obligatorisk

  Hjørland Birger
  Classical databases and knowledge organization : A case for boolean retrieval and human decision‐making during searches
  Ingår i:
  Journal of the Association for Information Science and Technology [Elektronisk resurs]
  UNITED STATES : Wiley : 66 : sid. 1559-1575 :
  Obligatorisk

  Hjørland Birger
  Library and information science : Practice, theory, and philosophical basis
  Ingår i:
  Information Processing and Management
  2000 : sid. 501-531 :
  Obligatorisk

  Rubin Richard 1949- author
  Foundations of library and information science
  Fourth edition. : Chicago : ALA Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association : 2016. : xvii, 628 pages ; 23 cm :
  ISBN: 0838913709
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 5, 6 & 7.

  Skrivguiden (elektronisk resurs)
  Stockman Anna, et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
  http://skrivguiden.se/
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och andra texter kan tillkomma.

  Moment 2. Folkbibliotek och skolbibliotek, 7,5 hp

  A social history of the media : from Gutenberg to the Internet
  Briggs Asa, Burke Peter
  3rd ed. : Cambridge : Polity Press : 2009 : viii, 346 s. :
  ISBN: 0745644953 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Darnton Robert
  The case for books : past, present, future
  New York, N.Y. : PublicAffairs : cop. 2009 : xvi, 218 s. :
  ISBN: 9781586488260
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: [Finns som e-bok på UB]

  Algoritmer i samhället [Elektronisk resurs]
  Haider Jutta, Sundin Olof
  Lund : Lunds Universitet : 2016 : 35 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Bibliotekarier i teori och praktik : utbildningsperspektiv på en unik profession
  Hansson Joacim, Wisselgren Per
  Lund : BTJ förlag : 2018 : 314 sidor :
  ISBN: 978-91-7018-821-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rubin Richard
  Foundations of library and information science
  Fourth edition : London : Facet Publishing : 2016 : xvii, 628 pages :
  ISBN: 9781783300846
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåring Wagman Anna
  Bibliotekarien och professionen - en forskningsöversikt
  Svensk Biblioteksförening : 2008 :
  Obligatorisk

  Webster Frank.
  Theories of the information society
  Fourth edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xii, 404 pages cm. :
  ISBN: 9780415718790 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och andra texter kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Björkman Margareta
  Böcker och bibliotek : bokhistoriska texter
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 447 s. :
  ISBN: 91-44-00510-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi
  Fichtelius Erik, Persson Christina, Enarson Eva
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2019 : 32 sidor :
  pdf (2.9 MB)
  ISBN: 9789170003752
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering
  Fichtelius Erik, Enarsson Eva, Hansson Krister, Klein Jesper, Persson Christina
  Stockholm: Kungliga biblioteket & Nationell biblioteksstrategi : 2017 :
  http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2017/09/Den_femte_statsmakten_WEBBVERSION.pdf
  Obligatorisk

  Hansson Joacim
  Profession, utbildning, forskning : biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
  [Stockholm] : Kungliga Biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 : 1 onlineresurs (72 sidor) :
  Fritt tillgänglig via KB:s webbplats

  Lindberg Jenny
  Att bli bibliotekarie [Elektronisk resurs] : informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier
  Borås : University of Borås : 2015 : 209 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789198165456
  Se bibliotekskatalogen Album

  SFS 2013:801 Bibliotekslagen
  Sveriges riksdag : 2013 :

  Skrivguiden (elektronisk resurs)
  Stockman Anna, et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
  http://skrivguiden.se/

  Sörlin Sverker
  Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tillsammans
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 253 sidor :
  ISBN: 9789127823129
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mediernas historia [Elektronisk resurs] : från big bang till big data
  Jarlbrink Johan, Lundell Patrik, Snickars Pelle
  Lund : Mediehistoriskt arkiv : 2019 : 287 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-165801
  ISBN: 9789198580112
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3. Forskningsbibliotek och specialbibliotek, 7,5 hp

  Knowledge management : an introduction
  Desouza Kevin C., Paquette Scott.
  New York : Neal-Schuman Publishers : c2011. : xvi, 351 p. :
  ISBN: 9781555707200 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Effektiv vetenskaplig kommunikation [Elektronisk resurs] : för forskning, utbildning och nyttiggörande
  Samuelsson Jenny, Sjögren Mikael, Peurell Annika, Harnesk Jakob, Gadd Hanna, Hjalmarsson Jan, Mannerfeldt Elisabeth, Forsman Daniel
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2015 : 74 s. :
  Fritt tillgänglig via www.biblioteksforeningen.org
  Obligatorisk

  Nelke Margareta
  Bevaka din omvärld
  Malmö, Liber : 2006 :
  http://album.umu.se/F/PXVGJU6FH8QY6JACYDVH9TEGL6QFE8TTQ1IVDEDA79NE9E41KJ-00324?func=find-b&find_code=WRD&request=Bevaka+din+omvärld&x=0&y=0
  Obligatorisk

  Rubin Richard
  Foundations of library and information science
  Fourth edition : London : Facet Publishing : 2016 : xvii, 628 pages :
  ISBN: 9781783300846
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Världen där utanför : bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker
  Haapalainen Marja, Wallén Christine
  Stockholm : Kungliga biblioteket : [2018] : 1 onlineresurs (160 sidor) :
  Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
  ISBN: 978-91-7000-347-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  På vetenskaplig grund. Vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter
  Wallén Christine, Wiberg Katarina
  Stockholm, Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening : 2017 :
  http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/06/pa-vetenskaplig-grund-utskrift-web-2017.pdf
  Obligatorisk

  Öppen tillgång (Open access) till forskningsdata : en omvärldsbeskrivning 2014
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2015 : 11 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7307-304-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduction to information science
  Bawden David, Robinson Lyn
  London : Facet : 2012 : xxx, 351 p. :
  ISBN: 1856048101
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thomas Barbro
  Vetenskapen och biblioteken - en översikt av Sveriges universitets- och högskolebibliotek
  Svensk biblioteksförening, Stockholm : 2014 :
  Obligatorisk

  The Royal Society
  The future of scholarly scientific communication. Conference report.
  The Royal Society. London : 2015 :

  Referenslitteratur

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skrivguiden (elektronisk resurs)
  Stockman Anna, et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
  http://skrivguiden.se/

  Artiklar och andra texter kan tillkomma.

  Moment 4. Biblioteks- och informationspolitik, 7,5 hp

  Schwarz Eva
  Bibliotekariens praktiska kunskap [Elektronisk resurs] : om kunskap, etik och yrkesrollen
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2016 : 155 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Bibliotekens internationella manifest (senaste upplagan)
  Stockholm: UNESCO/Svensk biblioteksförening :
  http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/01/bibliotekens-internationella-manifest-webb-utskrift.pdf
  Obligatorisk

  Broms Susanna
  Biblioteken och juridiken
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 218 sidor :
  ISBN: 978-91-44-05416-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi
  Fichtelius Erik, Persson Christina, Enarson Eva
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2019 : 32 sidor :
  pdf (2.9 MB)
  ISBN: 9789170003752
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år.
  Frenander Anders, Lindberg Jenny
  Göteborg, Serie: skrifter från Valfrid, Nr 50. : 2012 :
  Obligatorisk

  För det demokratiska samhällets utveckling : bibliotekslagen enligt lagstiftaren
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2015 : 44 s. :
  ISBN: 9789197601269
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-UTSKRIFT.pdf

  Gorman Michael
  Our enduring values revisited : librarianship in an ever-changing world
  Chicago : ALA Editions, an imprint of the American Library Association : 2015. : xiv, 240 pages :
  ISBN: 978-0-8389-1300-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hansson Joacim
  ”Att göra rätt och vilja väl – om lagstadgade värdegrunder och bibliotekariers professionsetik”. I: Hansson, Joacim och Wisselgren, Per (red.) Bibliotekarier i teori och praktik. Utbildningsperspektiv på en unik profession
  Lund: BTJ Förlag, Kap.14, ss.291-309 : 2018 :
  Obligatorisk

  Amnéus Alex
  Röster om bibliotek och upphovsrätt : en antologi
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2016 : 84 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-976012-9-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rubin Richard
  Foundations of library and information science
  Fourth edition : London : Facet Publishing : 2016 : xvii, 628 pages :
  ISBN: 9781783300846
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Introduction to information science
  Bawden David, Robinson Lyn
  London : Facet : 2012 : xxx, 351 p. :
  ISBN: 1856048101
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norén Bretzer Ylva
  Sveriges politiska system
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 351 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11551-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  SFS 2013:801 Bibliotekslagen
  Sveriges riksdag : 2013 :

  Skrivguiden (elektronisk resurs)
  Stockman Anna, et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
  http://skrivguiden.se/

  Artiklar och andra texter kan tillkomma.