Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Informationssystem, 15 hp

Engelskt namn: Information Systems

Denna kursplan gäller: 2021-03-08 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN115

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2015-06-12

Reviderad av: Prefekten, 2021-02-25

Innehåll

Moment 1. Samhällets digitalisering, 7,5 högskolepoäng
The Digitalization of Society, 7,5 credits
Kursmomentet beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Momentet behandlar informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare orienterar momentet om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap, särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under momentet stiftar studenterna bekantskap med olika tillämpningar av informationsteknik.

Moment 2. Informationssystem i organisationer, 7,5 högskolepoäng
Information Systems in Organizations, 7,5 credits
Kursmomentet behandlar konsekvenser i samband med förändringsarbete i organisationer som helt eller delvis bygger sin verksamhet på de möjligheter som informationsteknik (IT) erbjuder. Digitalisering har fundamentalt förändrat förutsättningarna för organisationer att bedriva sin verksamhet. Förändringar i informationssystem kräver en föränderlighet i organisationer, vilket innebär både utmaningar och möjligheter då man inte kan planera eller genomföra verksamhetsförändringar utan att överväga IT. Momentet introducerar teorier, perspektiv och modeller relaterade till organisationer och informationssystem för att förstå och adressera informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer. Kursmomentet behandlar även dator- och informationsteknikens grundläggande principer, uppbyggnad, struktur, möjligheter och begränsningar samt dess olika användningsområden.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Samhällets digitalisering, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1.     Förstå, beskriva och reflektera över informationsteknikens och digitaliseringens utveckling och dess samhälleliga effekter.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2.     Individuellt identifiera och utreda en ämnesrelevant frågeställning.
3.     Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4.     Visa förmåga att förhålla sig analytiskt till digitalisering i samhället och individers användning av informationsteknik samt de konsekvenser detta för med sig med avseende på bland annat hållbar utveckling.
5.     Relatera och värdera argument om hot och möjligheter för samhällsutvecklingen till digitaliseringen av samhället.

Moment 2. Informationssystem i organisationer, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1.     Beskriva informationsteknikens betydelse för organisationer.
2.     Redogöra för dator- och informationsteknikens grundläggande principer, funktion och tillämpningsområden.
3.     Beskriva grundläggande problem kopplade till informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer.
4.     Förklara informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer genom att tillämpa vetenskapliga teorier, perspektiv och modeller. 
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
5.     Självständigt tillgodogöra sig, presentera, diskutera och tillämpa vetenskapliga teorier, perspektiv och modeller inom kursmomentets ämnesområde.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
6.     Kritiskt värdera och diskutera olika vetenskapliga teorier, perspektiv och modeller relaterade till informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer.
7.     Självständigt välja och argumentera för relevanta teorier, perspektiv och modeller i syfte att förklara och förstå IT-baserade förändringsprocesser i organisationer.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment 1. Samhällets digitalisering, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Informationssystem i organisationer, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter samt seminarier vilka inkluderar såväl skriftlig som muntlig presentation. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på bägge ingående kursmoment. För betyget väl godkänt på kursen erfordras betyget väl godkänt på bägge ingående kursmoment.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 10

Moment 1.

Samhällets digitalisering

Den andra maskinåldern : arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi
Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
Göteborg : Daidalos : 2015 : 338 s. :
Bibliotekskatalog
ISBN: 9789171734402 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Eriksson Lars Torsten
Kritiskt tänkande. Utan tvivel är man inte riktigt klok.
3. uppl. Stockholm: Liber : 2018 :
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

Moment 2.

Informationssystem i organisationer

Scott J. Clark
But How Do It Know? - The Basic Principles of Computers for Everyone
John C Scott : 2009 : 222s. :
ISBN: 9780615303765
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Management information systems : managing the digital firm
Laudon Kenneth C., Laudon Jane Price
15. ed., Global ed. : Harlow : Pearson Education : cop. 2018 : 647 s. :
ISBN: 978-1-292-21175-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)