Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Informationssystem, 30 hp

Engelskt namn: Information Systems

Denna kursplan gäller: 2019-11-25 till 2021-02-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2BV017

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-25

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-25

Innehåll

Moment 1. Kunskapsorganisation, 7,5 hp
Knowledge organization

Momentet syftar till att utveckla en grundläggande förståelse för representation och organisation av kunskap i informationssystem. Momentet behandlar teoretiska och praktiska aspekter av format för beskrivning, ämnesanalys, organisation och presentation, med fokus på de generella dragen och exempel från konkreta system och metoder för kunskapshantering.

Moment 2. Informationsåtervinning, 7,5 hp
Information retrieval

Momentet syftar till att utveckla förståelse för hur datorbaserade bibliografiska informationssystem är uppbyggda samt hur dylika system kan användas för att effektivt söka och återvinna information. Vidare avser momentet att ge grundläggande kunskaper i utvärdering av dylika informationssystem med avseende på återvinning och användarvänlighet. Teoretiska aspekter av informationsåtervinning kompletteras med övningar i olika typer av system med syfte att utveckla praktiska färdigheter i samtliga delar av informationssökningsprocessen.

Moment 3. Bibliotekspedagogik, 7,5 hp
Library pedagogy

Momentets syfte är att ge de studerande möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i informationsförmedling och dess anpassning gentemot olika målgrupper och användare. Momentet består av både teoretiska och praktiska inslag. Momentet innehåller en introduktion till forskning om informationsförmedling och bibliotekspedagogik. De studerande kommer att öva sig i informationsförmedling.

Moment 4. Digitala bibliotek, 7,5 hp
Digital libraries

Momentet syftar till att ge en grundläggande förtrogenhet med olika typer av digitala bibliotek. Momentet behandlar de tekniska förutsättningarna för digitala bibliotek, samt hur informationstekniken förändrar förutsättningarna för lagring, sökning och förmedling av information i kontexten digitala bibliotek.

Förväntade studieresultat

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för:
* olika system för katalogisering, klassifikation och indexering
* system för informationsåtervinning
* söktekniker och sökstrategier för informationsåtervinning
* bibliotekspedagogiska teorier och metoder
* olika typer av digitala bibliotek samt relaterade centrala begrepp

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:

* tillämpa söktekniker och sökstrategier för att söka och återvinna information i  datorbaserade bibliografiska informationssystem
* tillämpa metoder för informationsförmedling
* anpassa informationsförmedling gentemot olika målgrupper och användare
* på en grundläggande nivå använda sig av programspråk för att hämta och modifiera data
* tillämpa metoder för att utvärdera datorbaserade bibliografiska informationssystem med avseende på återvinning och användarvänlighet

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

* kritisk reflektera över implikationerna av system för kunskapsorganisation
* reflektera över aspekter av informationsförmedling i en biblioteksverksamhet eller annan informationsintensiv verksamhet med utgångspunkt i kurslitteratur och tidigare forskning
* granska teorier i informationsförmedling och bibliotekspedagogik
* bedöma hur informationsteknik och digitalisering förändrar förutsättningarna för lagring, sökning och förmedling av information

Behörighetskrav

22.5 hp från kursen Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang (30 hp) inom kandidatprogrammet för Biblioteks- och informationsvetenskap, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter, grupparbeten och presentationer i grupp, samt aktivt deltagande i gruppövningar och seminarier där individuell bedömning kan ske. För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att tre av fyra moment har betyget Väl godkänd.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 45

  Moment 1: Kunskapsorganisation, 7,5 hp

  Berntsson Göran
  Klassifikation enligt SAB-systemet : ett läromedel
  2., rev. uppl. : Borås : Taranco : 1997 : 80 s. :
  ISBN: 91-970103-9-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Sorting things out: Classification and its consequences
  Bowker Geoffrey, Star Susan Leigh
  Cambridge Mass and London: The MIT Press : 1999 :
  Obligatorisk

  Chambers Sally
  Catalogue 2.0 [Elektronisk resurs] : the future of the library catalogue
  London : Facet Publishing : 2013 : 212 s. :
  ISBN: 978-1-78330-025-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 7: Supporting digital scholarship: bibliographic control, library co-operatives and open access repositories, Karen Calhoun.

  Drabinski Emily
  Queering the Catalog : Queer Theory and the Politics of Correction
  Ingår i:
  The library quarterly.
  Chicago : University of Chicago P. : 1931- : 83 : sid. 94-111 :
  Länk
  Obligatorisk

  Funktionella krav på bibliografiska poster: slutrapport
  IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Stockholm: Svensk biblioteksförening : 2006 :
  http://www.biblioteksforeningen.org/komm/katalog/frbr/FRBR_svenska.pdf ok
  Obligatorisk

  Joint Steering Committee for Development of RDA American Library Association
  Ingår i:
  RDA [Elektronisk resurs]
  Chicago, IL : American Library Association : [2010]- : 1 online resource. :
  Obligatorisk

  Katalogiseringsregler för svenska bibliotek
  Sveriges allmänna biblioteksförening,Svensk översättning av Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition, 1988 Revision. 2. upplagan. Lund: Bibliotekstjänst : 1990 :
  Obligatorisk

  Introduktion till Deweydecimalklassifikation
  Kungliga biblioteket :
  Länk
  Obligatorisk

  Klassifikationssystem för svenska bibliotek
  Sveriges allmänna biblioteksförening, 7, omarbetade upplagan. Lund: Bibliotekstjänst. : 1997 :
  Obligatorisk

  Knowledge Organization
  Broughton Vanda, Hansson Joacim, Hjørland Birger, López-Huertas Maria J.
  Ingår i:
  European curriculum reflections on library and information science education
  Copenhagen : Royal School of Library and Information Science : 2005 : 241 s. :
  Obligatorisk

  Riktlinjer för indexering med svenska ämnesord
  Kungliga Biblioteket :
  http://www.kb.se/dokument/Verktygsladan/Svenska%20ämnesord/Riktlinjer/Riktlinjer%20SAO.pdf
  Obligatorisk

  SwePubs lathund för databearbetning
  Kungliga biblioteket :
  Länk
  Obligatorisk

  Organization of information, 4th ed.
  Joudrey Daniel N., Taylor Arlene G.
  Westport, Conn: Libraries Unlimited: xxvii, 417 s. : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 1-56308-969-6 (alk.paper)

  Metadatabyrån
  Kungliga biblioteket : 2020 :
  https://metadatabyran.kb.se/
  Obligatorisk

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Dewey decimalklassifikation : principer och tillämpning
  Chan Lois Mai, Mitchell Joan S.
  Stockholm : Kungliga biblioteket : 2010 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7000-274-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Samuelsson Jenny
  På väg från ingenstans : kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning
  Umeå : Sociologiska instutionen : 2008 : 319 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1822
  ISBN: 978-91-7264-593-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput Version 1.3.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd : 2019 :
  http://www.kb.se

  Svensk indelning av forskningsoutput.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :
  http://www.kb.se

  Swepub MODS format specification Version 3.0.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :
  http://www.kb.se

  IFLA Library Reference Model : a conceptual model for bibliographic information
  Riva Pat, Le Bœuf Patrick, Žumer Maja
  [December 2017 version]. : Den Haag, Netherlands : IFLA : [2017] : 1 online resource (101 pages) :
  https://www.ifla.org/publications/node/11412

  Moment 2: Informationsåtervinning, 7,5 hp

  Att tolka och förstå statistik
  Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-69548-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Introduction to information retrieval
  Manning Christopher D., Raghavan Prabhakar, Schütze Hinrich
  Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : xxi, 482 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0810/2008001257-b.html
  ISBN: 978-0-521-86571-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Markey Karen
  Online searching : a guide to finding quality information efficiently and effectively
  Lanham : Rowman & Littlefield : [2015] : 297 pages :
  ISBN: 978-1-4422-3884-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Meadow Charles T.
  Text information retrieval systems
  3. ed. : San Diego, Calif. : Academic : cop. 2007 : xvii, 371 s. :
  ISBN: 978-0-12-369412-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rumsey Sally.
  How to find information [Elektronisk resurs] : a guide for researchers
  2nd ed. : Maidenhead : McGraw-Hill/Open University Press : c2008 : 1 PDF-fil (xvii, 223 s.) :
  ISBN: 0-335-23554-9 (e-book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Moment 3: Bibliotekspedagogik, 7,5 hp

  Alneng Marika
  Folkbibliotek i förändring : navigera med medie- och informationskunnighet
  Lund : BTJ Förlag : 2017 : 129 sidor :
  ISBN: 9789170188084
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Andersson Jonas
  Med läsning som mål : om metoder och forskning på det läsfrämjande området
  Stockholm : Statens kulturråd : [2015] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Kulturrådets hemsida
  ISBN: 978-91-87583-07-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Barnet, platsen, tiden [Elektronisk resurs] : teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld
  Rydsjö Kerstin, Hultgren Frances, Limberg Louise
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2010 : 293 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978490-3-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Laskie Cecilie
  Biblioteksdidaktik
  1. udgave, 1. oplag : [København] : Hans Reitzels Forlag : [2017] : 269 sidor :
  ISBN: 9788741267357
  Se bibliotekets söktjänst

  Schwarz Eva
  Bibliotekariens praktiska kunskap [Elektronisk resurs] : om kunskap, etik och yrkesrollen
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2016 : 155 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Bortom förlägenheten : bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling
  Androls Hilda, Lucassi Elin, Wallén Christine
  Stockholm : Kungl. biblioteket : 2015 : 216 s. :
  Fritt tillgänglig på Kungliga bibliotekets hemsida
  ISBN: 978-91-7000-320-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Handbok för skolbibliotekarier : modeller, verktyg och praktiska exempel
  Guldér Margareta, Helinsky Zuzana
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 120 s. :
  ISBN: 978-91-7018-764-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hofsten Ingela
  MIK och bibliotek : en lägesrapport
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2019 : 68 sidor :
  ISBN: 9789198336054
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kuhlthau Carol Collier
  Seeking meaning : a process approach to library and information services.
  2. ed. : xvii, 247, [1]s. : tab., diagr. :
  ISBN: 1-59158-094-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskarantologi
  Limberg Louise, Hampson Lundh Anna
  BTJ förlag, 2013 : 2013 :
  Obligatorisk

  Studier av barn- och ungdomsbibliotek : en kunskapsöversikt
  Rydsjö Kerstin, Elf AnnaCarin
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm :b Bibliotek : cop. 2007 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-975088-3-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Ahlryd Sara
  Biblioteken och de nationella minoriteterna – hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Stockholm. Svensk biblioteksförening. 34 s. Tillgänglig via
  Svensk biblioteksförening : 2010 :
  Obligatorisk

  Kjersén Edman Lena
  Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 115 s. :
  ISBN: 978-91-7018-748-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Bibliotekens internationella manifest
  Strandberg Anna, Ristarp Jan
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : [2014] : 76 s. :
  Fulltext

  Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället – en studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek. Rapport
  Miklo : 2015 :
  http://regionbiblioteket.se/publicerat/biblioteket-hjalper-mig-att-komma-in-i-samhallet/
  Obligatorisk

  Bebis + bok = glädje : [det underbara i att läsa högt för de allra minsta]
  Kohkoinen Annette, Ljungström Sara
  Stockholm : En bok för alla : 2007 : 68 s. :
  ISBN: 9789172214996
  Se bibliotekets söktjänst

  Ny bibliotekslag
  Stockholm : Kulturdepartementet, Regeringskansliet : 2012 : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138237250
  Se bibliotekets söktjänst

  På tal om böcker : om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek
  Lund : Btj förlag : 2005 : 124 s. :
  ISBN: 91-7018-554-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Rundqvist Elisabet
  Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: En lägesbeskrivning.
  Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 :

  Sandin Amira Sofie
  Barnbibliotek och lässtimulans : delaktighet, förhållningssätt, samarbete
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2011 : 271 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978490-6-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Sundström Karin
  Bemötande på bibliotek: både service management och solidaritet
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 93 s : 2008 :
  http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2011/07/Bemotanderapport.pdf

  Ullström Margaretha
  Samtal på bibliotek: om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet
  2005 :

  Moment 4: Digitala bibliotek, 7,5 hp

  Calhoun Karen
  Exploring digital libraries : foundations, practice, prospects
  xxix, 322 s. :
  ISBN: 1856048209
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Chambers Sally
  Catalogue 2.0 [Elektronisk resurs] : the future of the library catalogue
  London : Facet Publishing : 2013 : 212 s. :
  ISBN: 978-1-78330-025-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hoy M. B
  An Introduction to Web Scale Discovery Systems
  Medical Reference Services Quarterly, 31 (3), p.323–329 [Online]. Available at: : 2012 :
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02763869.2012.698186?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed#.VIg5UTGG98E
  Obligatorisk

  National Information Standards Organization (NISO)
  Open Discovery Initiative Working Group
  NISO RP-19-2014, Open Discovery Initiative: Promoting Transparency in Discovery. [Online]. Available at: :
  http://www.niso.org/workrooms/odi
  Obligatorisk

  SQL: A BEGINNER’S GUIDE 3
  Oppel A., Sheldon R.
  2008. E. McGraw Hill Professional. [Online]. Available at: :
  http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/141481/SQL_-_a_beginner%60s_guide.pdf
  Obligatorisk

  O'Reilly Tim
  What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software
  O’Reilly Media, Inc. : 2005 :
  http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
  Obligatorisk

  Web squared: Web 2.0 five years on
  O’Reilly Tim, Battelle John
  2009, San Francisco, Ca: O’Reilly Media. [Online]. Available at: :
  http://gossgrove.com/sites/default/files/web2009_websquared-whitepaper.pdf
  Obligatorisk

  How to build a digital library [electronic resource]
  Witten Ian H., Bainbridge David, Nichols David M.
  Burlington, MA : Morgan Kaufmann Publishers : c2010. : 1 online resource (1 online resource (xxiii, 629 p.)) :
  ISBN: 9780080890395 (electronic bk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Discover digital libraries : theory and practice
  Xie Iris, Matusiak Krystyna
  Amsterdam : Elsevier Science Ltd : cop. 2016 : 364 p. :
  ISBN: 978-0-12-417112-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Chu Heting
  Information representation and retrieval in the digital age
  Medford, N.J. : Published for the American Society for Information Science and Technology by Information Today : 2003. : 248 s. :
  ISBN: 1-57387-172-9
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 48

  Moment 1: Kunskapsorganisation, 7,5 hp

  Berntsson Göran
  Klassifikation enligt SAB-systemet : ett läromedel
  2., rev. uppl. : Borås : Taranco : 1997 : 80 s. :
  ISBN: 91-970103-9-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Sorting things out: Classification and its consequences
  Bowker Geoffrey, Star Susan Leigh
  Cambridge Mass and London: The MIT Press : 1999 :
  Obligatorisk

  Chambers Sally
  Catalogue 2.0 [Elektronisk resurs] : the future of the library catalogue
  London : Facet Publishing : 2013 : 212 s. :
  ISBN: 978-1-78330-025-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 7: Supporting digital scholarship: bibliographic control, library co-operatives and open access repositories, Karen Calhoun.

  Drabinski Emily
  Queering the Catalog : Queer Theory and the Politics of Correction
  Ingår i:
  The library quarterly.
  Chicago : University of Chicago P. : 1931- : 83 : sid. 94-111 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nya metadata i bibliotekens vaRDAg [Elektronisk resurs] : projektrapport juni 2015
  Fick Hanna, Fredriksson Anneli, Lindblom Helena
  Stockholm : Kungliga biblioteket : 2015 : 33 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek
  Obligatorisk

  Funktionella krav på bibliografiska poster: slutrapport
  IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Stockholm: Svensk biblioteksförening : 2006 :
  http://www.biblioteksforeningen.org/komm/katalog/frbr/FRBR_svenska.pdf ok
  Obligatorisk

  Introduktion till Deweydecimalklassifikation
  Kungliga biblioteket :
  Länk
  Obligatorisk

  Joint Steering Committee for Development of RDA American Library Association
  Ingår i:
  RDA [Elektronisk resurs]
  Chicago, IL : American Library Association : [2010]- : 1 online resource. :
  Obligatorisk

  Katalogiseringsregler för svenska bibliotek
  Sveriges allmänna biblioteksförening,Svensk översättning av Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition, 1988 Revision. 2. upplagan. Lund: Bibliotekstjänst : 1990 :
  Obligatorisk

  Klassifikationssystem för svenska bibliotek
  Sveriges allmänna biblioteksförening, 7, omarbetade upplagan. Lund: Bibliotekstjänst. : 1997 :
  Obligatorisk

  Knowledge Organization
  Broughton Vanda, Hansson Joacim, Hjørland Birger, López-Huertas Maria J.
  Ingår i:
  European curriculum reflections on library and information science education
  Copenhagen : Royal School of Library and Information Science : 2005 : 241 s. :
  Obligatorisk

  Riktlinjer för indexering med svenska ämnesord
  Kungliga Biblioteket :
  http://www.kb.se/dokument/Verktygsladan/Svenska%20ämnesord/Riktlinjer/Riktlinjer%20SAO.pdf
  Obligatorisk

  SwePubs lathund för databearbetning
  Kungliga biblioteket :
  Länk
  Obligatorisk

  Organization of information, 4th ed.
  Joudrey Daniel N., Taylor Arlene G.
  Westport, Conn: Libraries Unlimited: xxvii, 417 s. : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 1-56308-969-6 (alk.paper)

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Dewey decimalklassifikation : principer och tillämpning
  Chan Lois Mai, Mitchell Joan S.
  Stockholm : Kungliga biblioteket : 2010 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7000-274-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Samuelsson Jenny
  På väg från ingenstans : kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning
  Umeå : Sociologiska instutionen : 2008 : 319 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1822
  ISBN: 978-91-7264-593-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput Version 1.3.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd : 2019 :
  http://www.kb.se

  Svensk indelning av forskningsoutput.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :
  http://www.kb.se

  Swepub MODS format specification Version 3.0.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :
  http://www.kb.se

  Moment 2: Informationsåtervinning, 7,5 hp

  Att tolka och förstå statistik
  Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-69548-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Introduction to information retrieval
  Manning Christopher D., Raghavan Prabhakar, Schütze Hinrich
  Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : xxi, 482 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0810/2008001257-b.html
  ISBN: 978-0-521-86571-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Markey Karen
  Online searching : a guide to finding quality information efficiently and effectively
  Lanham : Rowman & Littlefield : [2015] : 297 pages :
  ISBN: 978-1-4422-3884-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Meadow Charles T.
  Text information retrieval systems
  3. ed. : San Diego, Calif. : Academic : cop. 2007 : xvii, 371 s. :
  ISBN: 978-0-12-369412-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rumsey Sally.
  How to find information [Elektronisk resurs] : a guide for researchers
  2nd ed. : Maidenhead : McGraw-Hill/Open University Press : c2008 : 1 PDF-fil (xvii, 223 s.) :
  ISBN: 0-335-23554-9 (e-book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Moment 3: Bibliotekspedagogik, 7,5 hp

  Information literacy and information skills instruction : applying research to practice in the 21st century school library
  Thomas Nancy Pickering, Crow Sherry R., Franklin Lori L.
  3rd ed. : Santa Barbara, Calif. : Libraries Unlimited : c2011. : xviii, 261 p. :
  ISBN: 978-1-59884-490-0-
  Se bibliotekets söktjänst

  Laskie Cecilie
  Biblioteksdidaktik
  1. udgave, 1. oplag : [København] : Hans Reitzels Forlag : [2017] : 269 sidor :
  ISBN: 9788741267357
  Se bibliotekets söktjänst

  Schwarz Eva
  Bibliotekariens praktiska kunskap [Elektronisk resurs] : om kunskap, etik och yrkesrollen
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2016 : 155 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället – en studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek. Rapport
  Miklo : 2015 :
  http://regionbiblioteket.se/publicerat/biblioteket-hjalper-mig-att-komma-in-i-samhallet/
  Obligatorisk

  Utmaning och inspiration : mångspråkigt biblioteksarbete för barn och ungdomar
  Gustafsson Chen Anna, Bigrell Amanda, Bigrell Emma
  Stockholm : Stockholms stadsbibliotek, Internationella biblioteket : 2011 : 62 s. :
  ISBN: 978-91-633-8531-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Bebis + bok = glädje : [det underbara i att läsa högt för de allra minsta]
  Kohkoinen Annette, Ljungström Sara
  Stockholm : En bok för alla : 2007 : 68 s. :
  ISBN: 9789172214996
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kuhlthau Carol Collier
  Seeking meaning : a process approach to library and information services.
  2. ed. : xvii, 247, [1]s. : tab., diagr. :
  ISBN: 1-59158-094-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskarantologi
  Limberg Louise, Hampson Lundh Anna
  BTJ förlag, 2013 : 2013 :
  Obligatorisk

  Nilsson Jenny
  Olika sätt att läsa : om barn med funktionsnedsättningar och deras läsning
  Lund : BTJ förlag : 2008 : 128 s. :
  ISBN: 9789170186240
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  På tal om böcker : om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek
  Lund : Btj förlag : 2005 : 124 s. :
  ISBN: 91-7018-554-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Studier av barn- och ungdomsbibliotek : en kunskapsöversikt
  Rydsjö Kerstin, Elf AnnaCarin
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm :b Bibliotek : cop. 2007 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-975088-3-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete.
  Åberg Ann, Lenz Taguchi Hillevi
  1. uppl. : Stockholm : Liber, 2005 (Uppsala : ell) : 152, [2]s. : ill. :
  ISBN: 91-47-05215-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rundqvist Elisabet
  Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: En lägesbeskrivning.
  Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 :

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Ahlryd Sara
  Biblioteken och de nationella minoriteterna – hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Stockholm. Svensk biblioteksförening. 34 s. Tillgänglig via
  Svensk biblioteksförening : 2010 :
  Obligatorisk

  Hur gör jag? En utmanande 7‐stegskur för medvetet bemötande på bibliotek
  Dahlbäck Eva, Martinsson Karin, Pohjola-Ahlin Saga, Telenius Maria
  Rapport till Kungliga biblioteket. Karolinska Institutets Universitetsbibliotek : 2011 :
  Obligatorisk

  Kjersén Edman Lena
  Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 115 s. :
  ISBN: 978-91-7018-748-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Barnet, platsen, tiden : teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld
  Rydsjö Kerstin, Hultgren Frances, Limberg Louise
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2010 : 293 s. :
  ISBN: 9789197849036
  Se bibliotekets söktjänst

  Bibliotekens internationella manifest
  Strandberg Anna, Ristarp Jan
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : [2014] : 76 s. :
  Fulltext

  Liedman Sven-Eric
  Nycklar till ett framgångsrikt liv? Om Eu:s nyckelkompetenser.
  2008 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: 46 sidor http://allakan.skolbloggen.se/files/2011/02/pdf180811.pdf

  Ny bibliotekslag
  Stockholm : Kulturdepartementet, Regeringskansliet : 2012 : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138237250
  Se bibliotekets söktjänst

  Sandin Amira Sofie
  Barnbibliotek och lässtimulans : delaktighet, förhållningssätt, samarbete
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2011 : 271 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978490-6-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Sundström Karin
  Bemötande på bibliotek: både service management och solidaritet
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 93 s : 2008 :
  http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2011/07/Bemotanderapport.pdf

  Ullström Margaretha
  Samtal på bibliotek: om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet
  2005 :

  Portal-Libraries and the Academy : Students as audience: Identity and informtion literacy
  Willis Carolyn, Joseph Thomas
  2006 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: 6(4) s 431-444

  Library Services in the digital age
  Zickuhr Kathryn, Ranie Lee, Purcell Kristen
  Pew Research Center’s Internet & American Life Project : 2013 :
  http://libraries.pewinternet.org/files/legacy-pdf/PIP_Library%20services_Report.pdf

  Moment 4: Digitala bibliotek, 7,5 hp

  Calhoun Karen
  Exploring digital libraries : foundations, practice, prospects
  xxix, 322 s. :
  ISBN: 1856048209
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Chambers Sally
  Catalogue 2.0 [Elektronisk resurs] : the future of the library catalogue
  London : Facet Publishing : 2013 : 212 s. :
  ISBN: 978-1-78330-025-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hoy M. B
  An Introduction to Web Scale Discovery Systems
  Medical Reference Services Quarterly, 31 (3), p.323–329 [Online]. Available at: : 2012 :
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02763869.2012.698186?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed#.VIg5UTGG98E
  Obligatorisk

  National Information Standards Organization (NISO)
  Open Discovery Initiative Working Group
  NISO RP-19-2014, Open Discovery Initiative: Promoting Transparency in Discovery. [Online]. Available at: :
  http://www.niso.org/workrooms/odi
  Obligatorisk

  SQL: A BEGINNER’S GUIDE 3
  Oppel A., Sheldon R.
  2008. E. McGraw Hill Professional. [Online]. Available at: :
  http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/141481/SQL_-_a_beginner%60s_guide.pdf
  Obligatorisk

  O'Reilly Tim
  What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software
  O’Reilly Media, Inc. : 2005 :
  http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
  Obligatorisk

  Web squared: Web 2.0 five years on
  O’Reilly Tim, Battelle John
  2009, San Francisco, Ca: O’Reilly Media. [Online]. Available at: :
  http://gossgrove.com/sites/default/files/web2009_websquared-whitepaper.pdf
  Obligatorisk

  How to build a digital library [electronic resource]
  Witten Ian H., Bainbridge David, Nichols David M.
  Burlington, MA : Morgan Kaufmann Publishers : c2010. : 1 online resource (1 online resource (xxiii, 629 p.)) :
  ISBN: 9780080890395 (electronic bk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Discover digital libraries : theory and practice
  Xie Iris, Matusiak Krystyna
  Amsterdam : Elsevier Science Ltd : cop. 2016 : 364 p. :
  ISBN: 978-0-12-417112-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Chu Heting
  Information representation and retrieval in the digital age
  Medford, N.J. : Published for the American Society for Information Science and Technology by Information Today : 2003. : 248 s. :
  ISBN: 1-57387-172-9
  Se bibliotekets söktjänst