Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Informationsvetenskaplig analys och metod, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Course in Information Science Methods and Analysis

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2BV024

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-05-25

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om kvalitativa och kvantitativa biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder. Särskild vikt läggs vid färdighetsträning i olika metoder och analystekniker som används inom biblioteks- och informationsveteskaplig forskning, och kursen har kontinuerliga praktiska inslag i form av övningar. Praktiskt orienterade övningar i litteratursökning, samt i att formulera en vetenskaplig frågeställning, ingår också i kursen. 

I kursen riktas ett särskilt intresse mot frågor om forskningsdesign, och utrymme ges för kritisk reflektion omkring hur olika typer av metoder och analystekniker kan tillämpas för att besvara informationsvetenskapliga forskningsfrågor. Under kursen utformar studenterna en egen forskningsdesign med utgångspunkt i en på egen hand formulerad forskningsfråga. I relation till detta kommer frågor rörande syfte, problemformulering, val av forskningsmetoder samt teoretiska utgångspunkter att diskuteras och seminariebehandlas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
  • visa fördjupad kunskap om kvantitativa och kvalitativa informationsvetenskapliga forskningsmetoder, med särskilt fokus på att visa god kännedom om tekniker för automatisk indexering, visualisering och klassificering av information
  • kunna tolka kvantitativa och kvalitativa informationsvetenskapliga analyser
  • visa god kännedom om forskningsetiska riktlinjer. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdigheter och förmåga självständigt kunna:
  • formulera genomförbara informationsvetenskapligt relevanta forskningsproblem
  • utforma en forskningsdesign i enlighet med etablerade informationsvetenskapliga metoder och etiska riktlinjer
  • genomföra informationsvetenskapliga analyser med hjälp av tekniker för automatisk indexering, visualisering och klassificering av information
  • presentera informationsvetenskapliga resultat och slutsatser. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt självständigt kunna:
  • problematisera och bedöma etiska aspekter i empiriska undersökningar
  • värdera och bedöma tillförlitlighet och överförbarhet i informationsvetenskapliga studier genomförda med hjälp av tekniker för automatisk indexering, visualisering och klassificering av information
  • värdera och bedöma hur analys, resultat och slutsatser presenteras i informationsvetenskapliga studier.

Behörighetskrav

Univ: Informationsvetenskaplig teori 7,5 hp, Production and management of scientific information 7,5 hp,  Digital kultur 7,5 hp,  Organisation, ledarskap och projektledning 7,5 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen är upplagd kring föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar, seminarier, samt en skriftlig inlämningsuppgift i form av en forskningsplan av god vetenskaplig standard. Obligatoriska metodövningar inkluderar litteratursökning, datainsamlingsmetoder, och analys (databearbetning och tolkning).

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Dahmström Karin
Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning
5. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 489 s. :
ISBN: 978-91-44-06027-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Se bibliotekskatalogen Album

Wildemuth Barbara M.
Applications of social research methods to questions in information and library science [Elektronisk resurs]
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited : 2017 : vii, 433 s. :
Obligatorisk

Artiklar och andra texter tillkommer.