"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Work integrated learning for engineers

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 5TN030

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-01-03

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten en god uppfattning om den framtida yrkesrollen som civilingenjör.

Kursen är indelad i två moduler:
1. Orientering i yrkesliv och arbetsmarknad (3 hp). Denna modul syftar till att studenten ska få en bra förståelse för vilken kompetens man förväntas ha vid examen, samt en ökad förståelse för utbildningens uppbyggnad.

2. Projektarbete (4.5 hp). Syftet med modulen är att ge träning i att genomföra ett praktiskt projekt som är relaterat till de kunskaper och färdigheter som inhämtats under tidigare studier på universitetet och på denna kurs. Projekt är baserat på problemformuleringar från näringslivet och bedrivs i enlighet med en projektledningsmodell. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • identifiera sina framtida behov av kunskaper och färdigheter för yrkesrollen civilingenjör

För studenter på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik tillkommer

 • redogöra för sambanden mellan kreativitet, entreprenörskap och nyföretagande

För studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi tillkommer

 • beskriva yrkesrollerna för programmets specialiseringar

Färdighet och förmåga

 • tillämpa ingenjörsmässiga kunskaper och medverka till att förbättra eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete
 • planera, genomföra och avsluta projekt kopplade till näringslivet
 • konstruktivt bidra till ett projekts måluppfyllelse 
 • redovisa och underbygga resultat och slutsatser muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera en grupps utveckling och positivt bidra till gruppens utveckling
 • reflektera över ingenjörens roll i samhället med hänsyn till teknik för hållbar utveckling
 • ge konstruktiv kritik och återkoppling på andra gruppers arbeten
   

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst ett års avklarade studier (60 hp) vid en civilingenjörsutbildning.

Examination

Examinationen på modul 1 sker i form av inlämningsuppgifter. Examinationen på modul 2 sker i form av en muntlig presentation av arbetet, opponering på en annan grupps arbete samt skriftlig projektplan, projektrapport och reflektion. Samtliga examinerande delar ges något av omdömena Underkänd (U) och Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs det att alla examinerande delar är godkända. På kursen ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledaren för det aktuella programmet.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 3

Material tillhandahålles av institutionen
Gemensamt Tekn nat fakultet :