Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ingenjörsmässigt fördjupningsprojekt i byggteknik, 15 hp

Engelskt namn: Advanced project in building engineering

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5BY078

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-06-24

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar som belyser områden som projektplanering, arbetsledning, gruppdynamik, mötes- och presentationsteknik. I kursen genomförs ett kvalificerat projekt inom området byggteknik. Projektuppgifter tas fram i samarbete med uppdragsgivare från näringslivet och de ska ha verklighetsanknytning och relevans för kursens ämnesområde. Under projektet tillämpar studenten ingenjörsmässiga arbetsmetoder genom planering, utveckling och utvärdering. Projektarbetet ger även träning i muntlig och skriftlig kommunikation. Kursen är uppdelad i två moduler:
1. Teori, 7,5 hp (Theory, 7,5 hp ECTS);
2. Projekt, 7,5 hp (Project, 7,5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Teori:
- beskriva ett projekts olika faser,
- beskriva de olika roller som finns i ett projekt och några av de sociala processer som är förknippade med arbete i grupp,
- redogöra för ett antal styrverktyg, motivera deras användning, redogöra för styrkor, fördelar och svårigheter,
- analysera och reflektera över ett projekts genomförande och kvalitet,
- visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera branschrelaterade frågeställningar och analysera och utvärdera olika lösningar,
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Projekt:
- tillämpa ett antal styrverktyg som ingår i en linjär projektledningsmodell,
- genomföra och dokumentera möten med projektgrupp, styrgrupp och/eller beställare på ett effektivt sätt,
- presentera projektet och projektresultat, skriftligt och muntligt på ett professionellt sätt,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället.
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Byggteknik eller minst två års sammanlagda studier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning samt handledning i samband med grupparbeten och projektarbeten.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Teori):
En skriftlig hemtentamen uppdelad på fyra inlämningar där samtliga inlämningar betygsätts med Underkänd (U) eller Godkänd (G). På Modul 1 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att samtliga fyra inlämningar är genomförda med godkänt resultat.

Modul 2 (Projekt):
Muntlig redovisning samt inlämning av skriftlig dokumentation kopplad till projektuppgiften. På Modul 2 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att de muntliga redovisningarna och den skriftliga dokumentationen är genomförd med godkänt resultat.

Hela kursen:
På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs betyget (G) på Modul 1, samt (G) på Modul 2.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll.
Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.