Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Engineering Physics

Denna kursplan gäller: 2019-03-11 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5FY206

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-14

Innehåll

I kursen vidgas den studerandes syn på kunskaper och färdigheter inom teknisk fysik genom att studenten introduceras till både teoretiska och praktiska ingenjörsfärdigheter såsom matematiska begrepp och verktyg, mätvärdesbehandling, projektledning samt muntlig och skriftlig kommunikation.

Inslaget matematisk färdighetsträning omfattar komplexa tal, förmåga att handskas med algebraiska uttryck samt lösning av ekvationer och olikheter, trigonometri, funktioner, grafer och koordinatsystem. Vidare ingår elementära funktioner som logaritm-, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner och komplexa exponentialfunktioner. Studenten får även en introduktion till kombinatorik, logiska resonemang, bevis samt begrepp inom mängdläran.

I inslaget mätvärdesbehandling införs statistiska verktyg och begrepp såsom medelvärde, stickprovsstandardavvikelse, medelfel, felfortplantningslagen, normalfördelning och Students t-fördelning samt viktat medelvärde. Inslaget innehåller även en introduktion till linjär regressionsanalys. Begreppen används under de tillämpade övningarna. Vidare ingår planering av mätningar och mätteknik samt hantering av relevant datorprogramvara.

Inslaget projektledning i praktiken omfattar begrepp, definitioner och exempel på metoder för att organisera projekt som sedan tillämpas under kursens projektmodul.

I kommunikationsinslaget introduceras muntlig och skriftlig opposition som en process för att stödja utvecklingen av varje students färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Färdigheterna övas vid den rapportskrivning och muntliga presentation som genomförs i den laborativa modulen samt vid kursens obligatoriska projekt. Kursen omfattar en teorimodul om 4,5 hp, en laborationsmodul om 2 hp samt en projektmodul om 1 hp.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • förklara grundläggande matematiska metoder och begrepp som är viktiga inom kursen och för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik
 • beskriva några av de statistiska modeller som används för att representera slumpmässiga fenomen
 • översiktligt redogöra för vad projektledning innebär i praktiken.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • tillämpa grundläggande räknefärdigheter baserade på metoder och begrepp viktiga för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik
 • planera och genomföra experiment samt värdera experimentella resultat med statistiska metoder
 • i mätsituationer välja lämpliga statistiska metoder för att dra slutsatser från observationsserier behäftade med slumpmässiga avvikelser
 • genomföra ett projekt med begränsad budget och där tillämpa en arbetsform baserad på den projektmetodik som presenterats i kursen
 • använda sig av programvara avsedd för mätvärdesbehandling, ordbehandling och presentation
 • skriftligen rapportera genomförda laborationer samt kritiskt granska och kommentera kamraters skriftliga rapporter
 • genomföra en muntlig presentationsuppgift samt kritiskt granska och kommentera kamraters muntliga presentationer. 

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • reflektera över sin syn på ämneskunskap och ingenjörsfärdigheter i den egna utbildningen
 • reflektera över ingenjörens roll i samhället med hänsyn till teknik för hållbar utveckling
 • reflektera över och värdera sin egen insats vid laborationsarbete och projektarbete
 • på ett korrekt sätt citera andras vetenskapliga arbete
 • uppvisa medvetenhet om etiska aspekter på vetenskapligt arbete som t.ex. ett korrekt förhållningssätt till fusk och plagiat.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektionsundervisning, räkneövningar samt handledning vid laborationer. Utöver schemalagda aktiviteter förutsätts även individuellt arbete med kursmaterialet. Kursen innehåller obligatoriska utbildningsinslag som är av prövande karaktär: kommunikationsuppgifter (träning i muntlig presentation), övningsuppgifter (träning i skriftlig presentation av problemlösning), laborationer samt projektarbeten.

Examination

Examinationen på kursens teorimodul sker individuellt i form av en skriftlig salstentamen vid kursens slut, redovisning av kommunikationsuppgifter samt rapportering av övningsuppgifter. På skriftlig salstentamen, kommunikationsuppgifter och på övningsuppgifter sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela modulen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget Godkänt (G) sätts först då skriftlig salstentamen är godkänd och då samtliga redovisningar och rapporter är godkända. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering.

Examinationen på kursens laborationsmodul sker i grupp, med individuell bedömning, genom skriftliga rapporter och muntliga redovisningar. På skriftliga rapporter och på muntliga redovisningar sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela modulen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget Godkänt (G) sätts först då samtliga rapporter och redovisningar är godkända.

Examinationen på kursens projektmodul sker i grupp, med individuell bedömning, genom skriftliga rapporter och muntliga redovisningar. På skriftliga rapporter och på muntliga redovisningar sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela modulen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget Godkänt (G) sätts först då samtliga rapporter och redovisningar är godkända.

På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla moduler är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Metoder och verktyg för ingenjörer 7,5 hp (5FY137) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 21

Kompendier utgivna av institutionen för fysik. Laborationsinstruktioner.