Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande kurs i byggteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Curriculum in Building Engineering

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5BY066

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-04-14

Innehåll

En inledande kurs i byggteknik på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Kursen omfattar grundläggande kunskaper om byggnadsmekanik och husbyggnadsteknik. Kursen ger en introduktion till byggnadsmekanik på universitetsnivå och behandlar byggnadstekniska utformningen av olika byggnaders klimatskal och anslutningsdetaljer i relation till fysikaliska funktionskrav.
Kursen ger därutöver en introduktion till CAD och ritteknik.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Projekt, 1.5 hp (Project Assignment, 1.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
- beskriva byggnadsteknikens grunder avseende stommar, tak, väggar och grunder,
- redogöra för klimatpåverkan på byggnader samt funktionskrav på och utformning av byggnader,
- redovisa en grundläggande förståelse och kalkylfärdighet i byggnadsmekanik.
Projekt:
- översiktligt beskriva teknikområdet för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik,
- uppvisa grundläggande färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation,
- genomföra ett enkelt projekt.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Examinationen kan ske genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), rapporter eller genom muntlig redovisning.  På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På projekt ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 34

Strandberg Bengt
Bygga hus : illustrerad bygglära
Stockholm : Byggenskap : 2014 : 291 s. :
ISBN: 9789187079047
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nyberg Christer
Mekanik : statik
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 214 s. :
ISBN: 9789147114429
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst