"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande kurs i maskinteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Curriculum in Mechanical Engineering

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5MT041

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-05-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-25

Innehåll

Kursen utgör en inledande kurs till högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Den ger en introduktion till modeller och verktyg inom det aktuella teknikområdet med fokus på teknologiska tillämpningar. Kursen utgör en introduktion till utbildningsprogrammet - programmets innehåll, mål, syfte och arbetsformer samt inblick i ingenjörens olika arbetsroller.
Kursen omfattar tre moduler:
1. Modeller och verktyg inom vetenskap och teknologi, 4.5 hp (Models and Methods in Science and Technology, 4.5 ECTS);
2. Introduktion till projekt och presentation, 1.5 hp (Introduction to Project and Presentation, 1.5 ECTS).;
3. Introduktion till Matlab 1.5 hp (Introduction to Matlab, 1.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Modeller och verktyg inom vetenskap och teknologi:
- redogöra för teknologiska tillämpningar inom området,
- använda enklare modeller för analys av ingenjörsproblem,
- muntligt och skriftligt presentera uppbyggnad och struktur av en analysmodell, samt exempel på situationer (t ex kurser) i utbildningen där modellen kan användas.

Introduktion till projekt och yrkesroll:
- uppvisa grundläggande färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation,
- översiktligt beskriva det teknikområde som programmet representerar, samt redogöra för programmets mål, utformning och innehåll,
- redogöra för ingenjörens typiska arbetsroller,
- arbeta i grupp.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Modul 1 (Modeller och verktyg inom vetenskap och teknologi):
Skriftlig tentamen vid kursens slut. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 66% av maxpoäng och för betyget (5) krävs minst 83% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.

Modul 2 (Introduktion till projekt och presentation) och Modul 3 (Introduktion till Matlab):
En skriftlig rapport och en muntlig presentation som betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betygssättningen grundas på bedömning av den skriftliga rapporten. För betyget G krävs att rapporten överlag är korrekt och innehåller relevanta resonemang där, för kursen, centrala begrepp ingår.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För kursbetyget (3) krävs betyget (3) på modul 1 och (G) på moduler 2 och 3. För kursbetyget (4) krävs betyget (4) på modul 1 och (G) på moduler 2 och 3. För kursbetyget (5) krävs betyget (5) på modul 1 och (G) på moduler 2 och 3. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Malthe-Sørenssen Anders.
Elementary Mechanics Using Matlab : A Modern Course Combining Analytical and Numerical Techniques
Cham : Springer : 2015 : online resource (xiii, 590 sidor) :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9783319195872
Se Umeå UB:s söktjänst