Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Innovation, evidens och prevention - fysioterapeuten i samhället, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy with focus on evidence-based methods

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 och tillsvidare

Kurskod: 3FT502

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-06-13

Innehåll

Kursen består av en verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp, och en teoretisk fördjupning, 7,5 hp

Studenten väljer verksamhetsområde i samråd med kursansvarig lärare. Utbildningen kan förläggas till nya fysioterapeutiska verksamhetsområden, till fysioterapi inom offentlig och privat vård eller till verksamhetsförlagd utbildning eller forskningsprojekt utomlands. Evidensbaserat arbetssätt, preventivt arbete inom det aktuella verksamhetsområdet och samverkan med andra yrkesgrupper betonas.

Under den teoretiska fördjupningen gör studenten en litteraturstudie inom ett ämne med nära anknytning till den verksamhetsförlagda utbildningen. Arbetet dokumenteras genom en sammanfattning, en evidensöversikt och en poster.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. tillämpa klinisk problemlösning och med ett professionellt förhållningssätt arbeta utifrån  
vetenskap och beprövad erfarenhet
2. knyta kontakter och samverka med yrkesgrupper och samarbetspartners från olika verksamhetsområden
3. genomföra en riktad litteratursökning och använda relevanta databaser och sökord
4. sammanfatta litteratur och evidensläge inom ett fysioterapeutiskt område med anknytning till den verksamhetsförlagda utbildningen
5. tolka och värdera resultat från evidensöversikt och utifrån detta ge egna förslag till prevention och förändringsarbete inom fysioterapi
6. på ett pedagogiskt sätt lyfta fram ett huvudbudskap inom fysioterapi riktat till en målgrupp
7. reflektera över och värdera evidens, innovation, prevention och fysioterapeutens roll inom olika verksamhetsområden utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv.

Behörighetskrav

Univ: Avklarade kurser som motsvarar samtliga föregående kurser i fysioterapeututbildningen termin 1-4.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på självständigt arbete i form av litteraturstudier och verksamhetsförlagd utbildning med handledning. Studenten väljer verksamhetsområde i samråd med kursansvarig lärare. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas till nya fysioterapeutiska verksamhetsområden, till fysioterapi inom offentlig och privat vård eller till forskningsprojekt utomlands. Evidensbaserat arbetssätt, preventivt arbete inom det aktuella verksamhetsområdet och samverkan med andra yrkesgrupper betonas. Under den teoretiska fördjupningen gör studenten en litteraturstudie inom ett ämne med nära anknytning till den verksamhetsförlagda utbildningen. Arbetet dokumenteras genom en sammanfattande rapport, en evidensöversikt och en poster

Examination

Bedömning av följande uppgifter utgör underlag för examination:
Mål 1 och 2: Godkänd på verksamhetsförlagd utbildning i samråd med VFU-handledare.
Mål 3, 4 och 5: Litteraturstudie med evidensöversikt sammanställd individuellt eller två och två samt presentation av den teoretiska fördjupningen vid seminarium.
Mål 6: Egenhändigt utformad poster som presenteras muntligt vid seminarium.
Mål 7: Aktivt deltagande vid seminarier och där bidra med kunskap och egna reflektioner.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall en kurs har upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt htpp://www.student.umu.se/examen/tillgodoräknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Kursplan upphör gälla 2022-06-05
Möjlighet till omprov erbjuds senast HT24

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur