"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Innovation och affärsutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Innovation and Business Development

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE227

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-06-15

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Affärsutveckling är en process för att kunna utveckla nya affärsidéer- och modeller inom existerande företag och helt nya affärsverksamheter. Kursen i innovation och affärsutveckling ger dig kunskap och metoder för att analysera affärsverksamhet, men också att nå och skapa en helt ny position på marknaden. I innovation och affärsutveckling ingår att finna nya affärsmöjligheter, som på ett systematiskt sätt kan utnyttjas för att skapa en dynamisk och uthållig konkurrenskraft. I kursen ges vidare översiktlig kunskap om aktörer i innovationssystem, såsom internt och externt riskkapital, inkubatorer /acceleratorer och andra typer av investerare. Dessutom, behandlar kursen relationen mellan en hållbar samhällsutveckling och innovation och affärsutveckling.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna:

  • Redogöra för  begrepp och metoder relaterade till innovation och affärsutveckling.
  • Förklara hur nya affärsmöjligheter kan skapas och tillvaratas.
  • Beskriva och analysera innovationssystem, dess aktörer och deras påverkan på innovationsprocessen.
  • Analysera innovationer och deras utfall
  • Relatera innovation och affärsutveckling till en hållbar samhällsutveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges via internet och har inga fysiska träffar. Kursen bygger på löpande examination. Lärandet stöds genom föreläsningar och att studenterna får tillämpa de teoretiska kunskaperna genom olika uppgifter. Materialet i lärplattformen förutsätts hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen. Kursen ges på svenska men delar av kursmaterialet kan vara på engelska.

Examination

Examinationen sker genom löpande examination genom individuella tentamina och individuella skriftliga uppgifter. För betyget godkänd på kursen krävs att varje examinerande del är godkänd.

Följande betygssystem används:

Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För student som underkänts vid avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Examinationer som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omprov för att få ett högre betyg.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Litteratur

Business model generation : en handbok för visionärer, banbrytare och utmanare
Osterwalder Alexander, Pigneur Yves, Sjösten Lisa, Clark Tim
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 278 s. :
ISBN: 978-91-44-09152-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ries Eric
Startup-modellen : så skapar entreprenörsinriktat ledarskap förändring och långsiktig framgång
Första upplagan : Stockholm : Volante : [2018] : 388 sidor :
ISBN: 978-91-88659-22-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillgängliga via universitetsbibliotekets databaser om sammanlagt ungefär 50-100 sidor tillkommer vid momentstart. Casematerial kan tillkomma. Förutom ovanstående litteratur och artiklar uppmuntras studenten att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5