Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Innovation och förändringsarbete i samverkan, 15 hp

Engelskt namn: Innovation and change management in collaboration

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT621

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2021-09-30

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla beredskap att som arbetsterapeut bedriva förändringsarbeten, utveckla innovationer och verka konsultativt. Metoder förknippade med dessa tre områden introduceras och tillämpas under arbete med kursens uppgifter. Förändringsarbetet knyts till en arbetsterapeutisk verksamhet, innovationen utgår från relevanta identifierade utmaningar och konsultativa insatser riktas mot aktörer i samhället. Kursen präglas av fördjupande och syntetisering av kunskaper som förvärvats under tidigare kurser inom arbetsterapeutprogrammet samt förvärvande av ny kunskap.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
1. Särskilja olika begrepp specifika för förändringsarbete, innovation och konsultation.

Färdigheter och förmåga:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
2. Planera för implementering av förändringsarbete inom arbetsterapeutisk verksamhet.
3. Identifiera och analysera aktivitets- eller delaktighetsutmaningar på grupp-, organisations- eller samhällsnivå.
4. Utveckla ett innovativt lösningsförslag för att hantera aktivitets- eller delaktighetsutmaningar på grupp-, organisations- eller samhällsnivå.
5. Nyttja arbetsterapeutisk kompetens i konsultativt arbete mot aktörer inom idéburen, privat eller offentlig sektor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
6. Beakta social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vid planering av förändringsarbete.
7. Förmedla information till berörda intressenter på ett professionellt och målgruppsanpassat sätt.
8. Resonera om arbetsterapins gränser samt potentiella utvecklingsområden för professionen.  
9. Reflektera över egen yrkesberedskap, utvecklingsbehov och strategier för fortsatt lärande.

Behörighetskrav

Godkända kurser motsvarande termin 1 till och med termin 4, samt genomgångna kurser motsvarade termin 5 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, handledning, individuellt arbete, grupparbete och självstudier. Kursen utmärks av studentaktiva lärandeaktiviteter, där studenten utgår från tilldelade problem såväl som problem studenten själv har identifierat. Under kursen behandlas förändringsarbete, innovation och konsultation i tre olika delar, och i varje del utgår studenten från ett nytt problem. Inför varje del av kursen introduceras metoder för förändringsarbete, innovation respektive konsultation, och under arbetets gång har studenten tillgång till handledning. Efter det egna arbetet stärker studenten sin förståelse för delarna genom att identifiera särdrag för förändringsarbete, innovation respektive konsultation. Avslutningsvis reflekterar studenten kring arbetsterapeutisk kompetens och hur studenten själv såväl som professionen kan utvecklas genom förändringsarbeten, innovationer och konsultativ verksamhet.

Examination

FSR 1 prövas genom individuell skriftlig digital tentamen.
FSR 2 och 6 prövas genom individuell skriftlig plan för förändringsarbete.
FSR 2 och 6 prövas även genom individuell muntlig presentation av plan för förändringsarbete.
FSR 3 och 4 prövas genom muntlig gruppresentation av utvecklat innovativt lösningsförslag.
FSR 5 och 7 prövas i grupp genom skriftlig dokumentation av konsultativa insatser.
FSR 8 och 9 prövas genom individuellt skriftligt reflektionsprotokoll.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
ISBN: 189543789X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.