Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Innovativa mobila tjänster och system, 7,5 hp

Engelskt namn: Innovative mobile services and systems

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5TF072

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-10-01

Innehåll

Kursen behandlar utveckling av innovativa mobila tjänster och system. Den tar främst upp tillämpningar i människors vardag som inkluderar bilder, musik och andra medier.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 3 hp (Theory, 3 ECTS):
Metoder och verktyg för utveckling av innovativa tjänster tas upp med fokus på relevanta utvecklingsmiljöer och plattformar.
2. Projekt, 4.5 hp (Project, 4.5 ECTS):
Ett större obligatoriskt fördjupningsprojekt inom problemområdet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
Teori:
- självständigt identifiera och analysera aktuella trender och system inom mobila tjänster och system,
- ingående redogöra för forskningsresultat runt de speciella krav som identifierats för design av mobila system, speciellt med hänsyn tagen till multimediebaserade system.
Projekt:
- genomföra en systemdesign från framtagning av innovativ idé till implementation av prototyp i en modern utvecklingsmiljö,
- ta hänsyn till begränsningar hos nät och datorenheter vid sådan design,
- bygga avancerade applikationer som har grafiska gränssnitt och som använder webbtjänster och mobila databaser med replikering,
- självständigt genomföra och motivera en utvärdering av ett mobilt system enligt vedertagna metoder och teorier.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade studier som skall inkludera kurserna Applikationsutveckling för Internet, 7.5 hp och Prototyputveckling för mobila applikationer, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med projektarbetet.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av teoriavsnitt och demonstrationer.
Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:
Moment 1, teori:
Skriftlig tentamen vid kursens slut som betygssätts sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.
Moment 2, projektet:
Projektet redovisas skriftligt och muntligt och betygssätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Om flera studenter genomför projektet tillsammans ska en individuell bedömning säkerställas. Betygssättningen grundas på bedömning av den sammantagna kvaliteten på den muntliga redovisningen och den skriftliga rapporten. För betyget (3) krävs att redovisningen av projektuppgiften sammantaget bedöms med godtagbar kvalitet. För betyget (4) krävs att redovisningen sammantaget bedöms med hög kvalitet och för betyget (5) krävs bedömningen mycket hög kvalitet.
Hela kursen:
På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att erhålla betyget (3) krävs att betygssumman av moment 1 och 2 är 6 eller 7. För att erhålla betyget (4) krävs att betygssumman av moment 1 och 2 är 8 eller 9. För att erhålla betyget (5) krävs betyget (5) både på moment 1 och 2.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.