Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Installations- och fastighetsteknik, 15 hp

Engelskt namn: Building Services and facility management

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 5BY081

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-24

Innehåll

Kursen behandlar behovet av tekniska installationer i byggnader samt funktion, uppbyggnad, dimensionering och krav på samordning av installationer. I kursen ingår beräkning av byggnaders värmebehov samt grundläggande principer för dimensionering av värme, ventilation, el, vatten och sanitetsinstallationer. Fastighetstekniska aspekter som rör energihushållning, drift- och underhållsplanering behandlas också i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- beskriva olika installationssystems övergripande funktioner och ingående komponenter
- beräkna byggnaders energi- och effektbehov och ställa dem i relation till samhällets krav på energihushållning
- dimensionera och projektera installationssystem utifrån krav på komfort och hälsa,
- bedöma lönsamheten för olika drift- och underhållsåtgärder
- redogöra för drift- och underhållsplanering samt besiktningar i förvaltningsskedet
- projektera och upprätta installationsritningar med hjälp av BIM-programvara enligt gällande standard

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Byggnadsfysik, 7,5 hp (5BY002) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker fortlöpande i samband med undervisningen i form av övningar, redovisningar och skriftlig salstentamen. På den skriftliga salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
För betyget (3) krävs att samtliga inlämningsuppgifter och redovisningar är godkända och minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyg (4) krävs att samtliga inlämningsuppgifter och redovisningar är godkända och minst 65% av maxpoäng på tentamen och för betyg (5) krävs att samtliga inlämningsuppgifter och redovisningar är godkända och minst 80% av maxpoäng på tentamen.

Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Projektering av VVS-installationer. : Övningar
Warfvinge Catarina, Dahlblom Mats
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 161 sidor :
ISBN: 978-91-44-11516-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Projektering av VVS-installationer
Warfvinge Catarina, Dahlblom Mats
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : Ca 310 s. med var. pag. :
ISBN: 978-91-44-05561-9
Se bibliotekskatalogen Album

Kompendier i fastighetsteknik