"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Integrativ kurs för psykologprogrammet, 3,5 hp

Engelskt namn: Integrative course for the Study Programme för University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 2PS171

Högskolepoäng: 3,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-10-09

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll

Innehållet i kursen avser att återspegla och integrera tidigare kunskap på psykologprogrammet med fokus på färdigheter som förväntas på denna del av programmen. Kursens huvudsakliga pedagogiska upplägg är att ge studenterna möjlighet att träna inför OSCE examinationen och stötta studenterna med att integrera och fördjupa kunskap mellan tidigare kurser.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förvänta studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
•    Uppvisa förståelse för hur psykologiska teorier kan integreras i psykologisk praktik.
•    Uppvisa förståelse för och kunna tillämpa regler och etiska riktlinjer som berör psykologer som aktörer i offentlig och privat verksamhet.

Färdighet och förmåga
•    Visa förmåga att tillämpa olika teorier i bedömning och interventioner för barn och vuxna.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    Uppvisa förmåga till interpersonell kompetens, med särskilt fokus på att visa färdigheter kring empati och validering.
 

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.
 
Avklarade kurs på termin 2, 3, 4 & 5:
Hälsopsykologi 7,5 hp,
Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv 12 hp,
Samtalsmetodik 4hp,
Gruppsykologi i teori och praktik 8 hp,
Familjebehandling i teori och praktik 4 hp,
Utredningsmetodik 6 hp,

Avklarat moment på kurs Grundläggande klinisk bedömning och behandling, termin 5:
Grundläggande klinisk bedömning (GRUN) 6 hp

Eller motsvarande.
 

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av workshops, seminarier, föreläsningar och kollegial handledning. En stor del av det pedagogiska upplägget innebär grupparbete.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

 

Examination

Studenterna examineras individuellt genom OSCE, objective structured clinical examination.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när examinationen är godkänd. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till fem examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om särskilda skäl föreligger har examinator/studierektor rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.