"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre, 7,5 hp

Engelskt namn: Intellectual disability- everyday and living conditions for adults and elderly

Denna kursplan gäller: 2018-10-01 och tillsvidare

Kurskod: 2SA134

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2016-05-11

Reviderad av: Prefekten, 2018-10-04

Innehåll

I kursen behandlas definitioner, orsaker, innebörder och konsekvenser av att leva med intellektuell funktionsnedsättning liksom förekomst av ytterligare funktionsnedsättningar. Vidare analyseras vardagen och livsvillkoren för vuxna och äldre med intellektuell funktionsnedsättning med fokus på deras sysselsättnings-, boende-, fritids- och sociala situation. Inträdet till vuxenlivet från skola till arbete och/eller annan sysselsättning och till eget boende belyses särskilt.
 
Ur ett inifrån- och anhörigperspektiv behandlas dessutom samhällets stöd- och serviceinsatser riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning i förhållande till sysselsättning, boende, fritid och sociala relationer. Vidare studeras metoder och förhållningssätt inom socialt arbete med vuxna och äldre med intellektuell funktionsnedsättning. Innebörder och konsekvenser av delaktighetsinriktade metoder och förhållningssätt belyses särskilt.
 

Förväntade studieresultat

Kursens mål är att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om vardagsliv och livsvillkor för vuxna och äldre med intellektuell funktionsnedsättning med fokus på deras sysselsättnings-, boende- och fritidssituation. Det innefattar särskilt kunskaper om de ungas övergång från skol- till vuxenliv och de vuxnas och äldres sociala situation.  Kursens mål är vidare att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om samhällets stödinsatser samt metoder och förhållningssätt inom socialt arbete bland vuxna och äldre med intellektuell funktionsnedsättning.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse

 • redogöra för definitioner, orsaker, innebörder och konsekvenser av intellektuell funktionsnedsättning.
 • redogöra för sysselsättnings-, boende-, fritids- och den sociala situationen för vuxna och äldre med intellektuell funktionsnedsättning.
 • beskriva, ut ett inifrån- och anhörigperspektiv, samhällets stöd- och serviceinsatser riktade till vuxna och äldre med intellektuell funktionsnedsättning i relation till sysselsättning, boende, fritid och sociala relationer

Färdighet och förmåga

 • kritiskt granska olika metoder i socialt arbete med vuxna och äldre med intellektuell funktionsnedsättning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och kritiskt reflektera över betydelsen av attityder och förhållningssätt i socialt arbete med vuxna och äldre med intellektuell funktionsnedsättning

 
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges i samarbete mellan Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet och Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. Undervisningen är nätbaserad i form av föreläsningar och diskussionsseminarier genom distansstudier via utbildningsplattform. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen. Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment ges möjlighet att på annat sätt genomföra det obligatoriska utbildningsmomentet. På vilket sätt detta sker anpassas efter undervisningens upplägg.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter, där studentens kunskaper om definitioner, orsaker, innebörder och konsekvenser av intellektuell funktionsnedsättning samt studentens kunskaper om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre med intellektuell funktionsnedsättning prövas.
 • Aktivt seminariedeltagande via utbildningsplattform. Med detta avses att pröva studentens förmåga att kritiskt granska metoder i socialt arbete med vuxna och äldre med intellektuell funktionsnedsättning, samt att diskutera och reflektera över betydelsen av attityder och förhållningssätt. I detta ingår att ta del av och diskutera andra studenters arbeten. 

 
För alla skriftliga uppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.
 
På individuella inlämningsuppgifter ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För aktivt seminariedeltagande ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
 
Student som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. omprov senast två månader efter att tentamensresultaten anslagits. Därefter erbjuds uppsamlingsprov i samband med ordinarie kurstillfälle. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov, med minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. För att ett provtillfälle ska räknas som förbrukat måste studenten ha blivit formellt underkänd på provet. En students frånvaro från anmält provtillfälle får inte räknas som ett förbrukat provtillfälle. Medverkan vid prov utan att redovisa ett resultat, att ”lämna blankt”, räknas som ett provtillfälle.
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.
 

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Om student vill tillgodoräkna sig poäng från tidigare utbildning så ska en ansökan om tillgodoräknande sändas in senast två månader innan start på den kurs som önskas tillgodoräknas. Blanketter finns hos studievägledare eller på http://www.umu.se/blanketter. För mer information kontakta studievägleda­ren. Se också “Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet”.

http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/index.htm

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  Arvidsson J
  Post-school options for pupils with intellectual disabilities
  Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities 2 (2), 180-193 : 2015 :
  Obligatorisk

  Factors that underpin the delivery of effective decision-making support for people with cognitive disability
  Douglas J, Bigby C, Knox L, Browning M
  Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2(1), 37-44 : 2015 :
  Obligatorisk

  Arbetssätt och metoder inom LSS - verksamheter
  Engwall Kristina, Gustafsson Hjördis
  FoU Södertörn : 2016 :
  https://docplayer.se/22630084-Arbetssatt-och-metoder-inom-lss-verksamheter.html
  Obligatorisk

  Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd
  Ineland Jens, Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
  Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 212 sidor :
  ISBN: 9789151101934
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jormfeldt Mia
  Tid, rum och självbestämmande [Elektronisk resurs] : möjligheter och hinder i vardagen för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppboende
  Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare : 2016 : 240 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-32262
  Obligatorisk

  Lövgren Veronica
  Villkorat vuxenskap : levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder
  Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet : 2013 : iv, 222 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-70120
  ISBN: 9789174596441
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omsorgsboken : möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning
  Söderman Lena, Nordlund Mårten
  Upplaga 6 : Stockholm : Liber : [2019] : 276 sidor :
  ISBN: 9789147126446
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tideman Magnus
  Långsiktiga effekter? Personer med funktionsnedsättning och deras etablering på arbetsmarknaden med stöd av Supported Employment. En uppföljning ur arbetstagarperspektiv.
  Högskolan i Halmstad och Misa AB, 2015 : 2015 :
  http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:791072/FULLTEXT04.pdf
  Obligatorisk

  Vägar till ökad delaktighet : kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2018 : 88 s. :
  ISBN: 978-91-7555-441-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Annan litteratur i syfte att fördjupa enskilda uppgifter kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Annan litteratur i syfte att fördjupa enskilda uppgifter tillkommer

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  Arvidsson J
  Post-school options for pupils with intellectual disabilities
  Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities 2 (2), 180-193 : 2015 :
  Obligatorisk

  Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter [Elektronisk resurs]
  Engwall Kristina, Gustafsson Hjördis
  Botkyrka kommun : 2016-09-16 :
  http://fou-sodertorn.se/project/nr-14716-arbetssatt-och-metoder-inom-lss-verksamheter
  Obligatorisk

  Factors that underpin the delivery of effective decision-making support for people with cognitive disability
  Douglas J, Bigby C, Knox L, Browning M
  Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2(1), 37-44 : 2015 :
  Obligatorisk

  Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd
  Ineland Jens, Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
  Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 212 sidor :
  ISBN: 9789151101934
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jormfeldt Mia
  Tid, rum och självbestämmande [Elektronisk resurs] : möjligheter och hinder i vardagen för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppboende
  Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare : 2016 : 240 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-32262
  Obligatorisk

  Lövgren Veronica
  Villkorat vuxenskap : levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder
  Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet : 2013 : iv, 222 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-70120
  ISBN: 9789174596441
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omsorgsboken : möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning
  Söderman Lena, Nordlund Mårten
  Upplaga 6 : Stockholm : Liber : [2019] : 276 sidor :
  ISBN: 9789147126446
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tideman Magnus
  Långsiktiga effekter? Personer med funktionsnedsättning och deras etablering på arbetsmarknaden med stöd av Supported Employment. En uppföljning ur arbetstagarperspektiv.
  Högskolan i Halmstad och Misa AB, 2015 : 2015 :
  http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:791072/FULLTEXT04.pdf
  Obligatorisk

  Vägar till ökad delaktighet : kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2018 : 88 s. :
  ISBN: 978-91-7555-441-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Annan litteratur i syfte att fördjupa enskilda uppgifter kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Annan litteratur i syfte att fördjupa enskilda uppgifter tillkommer

 • Giltig från: 2018 vecka 40

  Arvidsson J
  Post-school options for pupils with intellectual disabilities
  Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities 2 (2), 180-193 : 2015 :
  Obligatorisk

  Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter [Elektronisk resurs]
  Engwall Kristina, Gustafsson Hjördis
  Botkyrka kommun : 2016-09-16 :
  http://fou-sodertorn.se/project/nr-14716-arbetssatt-och-metoder-inom-lss-verksamheter
  Obligatorisk

  Factors that underpin the delivery of effective decision-making support for people with cognitive disability
  Douglas J, Bigby C, Knox L, Browning M
  Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2(1), 37-44 : 2015 :
  Obligatorisk

  Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
  Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 224 s. :
  ISBN: 9789140685933
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jormfeldt Mia
  Tid, rum och självbestämmande [Elektronisk resurs] : möjligheter och hinder i vardagen för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppboende
  Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare : 2016 : 240 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-32262
  Obligatorisk

  Lövgren Veronica
  Villkorat vuxenskap : levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder
  Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet : 2013 : iv, 222 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-70120
  ISBN: 9789174596441
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nya Omsorgsboken
  Söderman Lena, Antonson Sivert
  5., [helt omarb., nya] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-47-09519-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar: Del 1 och Del 3

  Tideman Magnus
  Långsiktiga effekter? Personer med funktionsnedsättning och deras etablering på arbetsmarknaden med stöd av Supported Employment. En uppföljning ur arbetstagarperspektiv.
  Högskolan i Halmstad och Misa AB, 2015 : 2015 :
  http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:791072/FULLTEXT04.pdf
  Obligatorisk

  Vägar till ökad delaktighet : kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2018 : 88 s. :
  ISBN: 978-91-7555-441-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Annan litteratur i syfte att fördjupa enskilda uppgifter tillkommer.

  Referenslitteratur

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Annan litteratur i syfte att fördjupa enskilda uppgifter tillkommer