Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Intensivkurs i svenska 1: nybörjarkurs, 30 hp

Engelskt namn: Intensive Course in Swedish 1: Beginner's Course

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1SV040

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-08-28

Innehåll

1.    Muntlig framställning och uttal (8 hp)
Svenskans vokal- och konsonantsystem samt ljudens motsvarighet i skrift. Reduktioner och assimilationer som förekommer i normalt talspråk. Svenskans prosodi. Interaktion och presentation.

2.    Skriftlig framställning och grammatik (8 hp)
Grundläggande svensk syntax och morfologi. Grundläggande skrivregler i svenskan. Skriftliga övningar i att beskriva och berätta om vardagliga händelser och upplevelser.

3.    Textläsning och ordkunskap (8 hp)
Förståelse av textinnehåll och underliggande grammatiska strukturer. Vokabulär. Introduktion till samhällsorientering om det svenska samhället, svensk kultur och den svenska högskolan.

4.    Hörförståelse (6 hp)
Hörförståelseövningar utifrån inspelningar av talad svenska med normalt taltempo och gängse assimilationer och reduktioner.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

1. Muntlig framställning och uttal (8 hp)
* delta i diskussioner kring olika aktuella teman med ett tillfredställande uttal och ordförråd;
* sammanfatta och återberätta en text eller ett skeende;
* följa instruktioner på svenska;
* tillämpa grundläggande morfologiska och syntaktiska regler i sin muntliga framställning
* urskilja svenskans viktigaste fonologiska särdrag.

2. Skriftlig framställning och grammatik (8 hp)
* producera en sammanhängande berättande eller beskrivande text;
* tillämpa grundläggande morfologiska och syntaktiska regler i sin skriftliga produktion.

3. Textläsning och ordkunskap (8 hp)
* följa instruktioner på svenska;
* förstå innehållet i olika slags texter;
* använda sig av lämplig vokabulär i olika slags texter samt i egen produktion.

4. Hörförståelse (6 hp)
* uppfatta det väsentliga innehållet i autentisk talad standardsvenska med ett vardagligt innehåll och redovisa detta både skriftligt och muntligt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet, med undantag för kravet i svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner och gruppövningar på campus i Umeå. Därutöver krävs hemarbete med självstudier. Undervisningen är starkt färdighetsinriktad.

Viss del av undervisningen kommer att ske med internetbaserade läromedel och läraktiviteter. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Examination

Examinationen sker på de sätt som anges nedan.

1. Muntlig framställning och uttal (8 hp)
En muntlig presentation under kursens gång samt en muntlig sluttentamen bestående av en redovisningsuppgift kombinerad med en diskussion.

2. Skriftlig framställning och grammatik (8 hp)
Ett skriftligt delprov i grammatik under kursens gång (4 hp) samt en sluttentamen i skriftlig framställning på ca 250 ord (4 hp).

3. Textläsning och ordkunskap (8 hp)
En skriftlig sluttentamen i läsförståelse (4 hp) samt en skriftlig sluttentamen i ordkunskap (4 hp).

4. Hörförståelse (6 hp)
Två skriftliga delprov i hörförståelse under kursens gång.


Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moduler omfattande lägst 22 högskolepoäng där modulerna Muntlig framställning och uttal, 8 hp), Skriftligt prov i grammatik, 4 hp samt Tentamen i skriftlig framställning på ca 250 ord, 4 hp ska ingå.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovsprovtillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 3

Litteratur

Rivstart. : A1 + A2 Textbok
Levy Scherrer Paula, Lindemalm Karl
2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 240 s. :
ISBN: 978-91-27-43420-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rivstart : B1 + B2 Textbok
Levy Scherrer Paula, Lindemalm Karl
2. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 287 s. :
ISBN: 9789127434233
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Form i fokus : Del A Övningsbok i svensk grammatik.
Fasth Cecilia, Kannermark Anita
Andra upplagan : Lund : Folkuniversitetets förlag : 2016 : 263 sidor :
ISBN: 9789174346947
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst