Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Interaktionsteknik, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-11-18

Engelskt namn: Interaction Techniques

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 5DV132

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-02-19

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-11-18

Innehåll

Kursen behandlar processen för att utveckla interaktiva system och dess olika steg. Särskild tonvikt läggs vid datainsamlings- och utvärderingstekniker. Det sker också en genomgång av grundläggande analysmetoder, grundläggande perception och kognition, verktyg som underlättar designprocessen, grundläggande begrepp inom området människa-dator interaktion samt interaktionstekniker och faktorer som påverkar valet av dessa. Teoridelarna i kursen bearbetas också praktiskt där studenterna går igenom processen och presenterar både muntligt och skriftligt sina resultat. Under kursens gång arbetar studenterna även i grupper, i seminarieform och skapar en poster. Kursen består av två moment Moment 1, teoridel, 4,5 högskolepoäng Moment 2, praktiskt arbete, 3 högskolepoäng

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - beskriva designprocessen, de steg som ingår och verktyg som underlättar den (FSR 1) - beskriva datainsamlingstekniker och förklara vad som styr när respektive teknik är lämplig(FSR 2) - beskriva grundläggande teorier kring perception och kognition och förklara hur de kopplas till design av användargränssnitt och val av interaktionstekniker (FSR 3) - förklara riktlinjers betydelse för design av gränssnitt, deras uppkomst och ursprung (FSR 4) - beskriva grundläggande begrepp inom området Människa-datorinteraktion samt retoriska grundbegrepp (FSR 5) Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - genomföra en datainsamling, dataanalys och design för en interaktionssituation och dokumentera arbetet i rapportform(FSR 6) - beskriva några grundläggande analysmetoder och applicera dem på insamlade data (FSR 7) - presentera ett resultat i posterform utifrån givna riktlinjer (FSR 8) - analysera en presentation utifrån retoriska grundbegrepp. (FSR 9) Värdering och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - visa insikt i komplexiteten att designa interaktion och behovet av mer avancerade analysmetoder än de som kursen tar upp. (FSR 10)

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen DV1: Datavetenskaps byggstenar (5DV160) eller Datastrukturer och algoritmer (5DV127/5DV128/5DV149/5DV150) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen (FSR1-5) på moment 1 och dels genom praktiskt arbete (moment 2). Det praktiska arbetet omfattar ett antal obligatoriska uppgifter som innefattar bland annat ett seminarium (FSR6-7, 9-10), en poster (FSR8) och ett antal skriftliga rapporter (FSR 2, 6-7). På Moment 1 sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På Moment 2 (praktiskt arbete) ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Speciellt gäller att denna kurs kan ej ingå fullt ut i en examen samtidigt som någon av kurserna Interaktionsteknik (5DV112), Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare (5DV060) eller Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design (5DV045). Tillgodoräknande av studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande görs på speciell blankett och ställs till den Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.