"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internationalisering och socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Internationalisation and Social Work

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 2SA203

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-10-28

Innehåll

Kursens syfte är att kritiskt granska aktuella frågor rörande socialt arbete i en internationell kontext
 
I kursen diskuteras de globala processer som formar det sociala arbetets praktiker och som avgör de sociala frågornas karaktär. Kursen utforskar olika teorier om globalt (eller interkulturellt) socialt arbete och diskurser om sociala frågor, utsatthet och insatser inom socialt arbete, och granskar kritiskt konsekvenserna av internationella teoretiska och praktiska tillämpningar.
 
I kursen ingår vidare socialt arbete i  olika globala sociopolitiska kontexter. Detta görs genom att kartlägga de strukturer, kulturer och ideologier som ligger bakom de olika sätten på vilket det sociala arbetet och dess professionella utveckling organiseras. Olika ideologier, t.ex. individualism, kollektivism och liberalism, diskuteras och hur dessa ideologier påverkar utformningen av socialt arbete. Olika modeller för socialt arbete diskuteras och kontextualiseras, till exempel individinriktat arbete och samhällsarbete.
 
Kursen tar också upp andra teoretiska perspektiv, såsom globaliseringen av sociala problem, social rättvisa, förtryck, social utveckling, egenmakt och antidiskriminerande praktiker, som kan bidra till en förmåga att kritiskt reflektera över det internationella sociala arbetets praktiker.
 
I kursen diskuteras vidare de utmaningar som finns för utbildningen i socialt arbete. I kursen avhandlas också de internationella riktlinjerna för socialt arbete liksom diversifieringar av socialt arbete. Vidare diskuteras huruvida det finns eller bör finnas värderingar som går att tillämpa universellt på socialt arbete (oavsett om dessa återspeglas i aktuella etiska dokument). Kursen innehåller även en reflektion över kulturell relativitet och multikulturell praktik i relation till det sociala arbetet

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap och förståelse:
1)   om de centrala faktorer som bidrar till att ge det internationella sociala arbetet sin form liksom de faktorer som påverkar socialt arbete och välfärd i Sverige
2)   om olika välfärdssystem och de konsekvenser som dessa system och ideologier får för det sociala arbetets praktik
3)   om begreppet socialt medborgarskap i relation till internationella regelverk och konventioner om mänskliga rättigheter
 
Efter avslutad kurs ska studenten ha kompetens och färdighet att:
4)   tillämpa och förklara hur olika välfärdsystem formar och organiserar det sociala arbetet
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
5)   kritiskt reflektera över globaliseringens konsekvenser i relation till socialt arbete och utsatta samhällsgrupper
6)   kritiskt reflektera över internationella och interkulturella teorier om det sociala arbetets praktik

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning där undervisningen är nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen alternativt synkrona föreläsningar via digitala system, webbaserade seminarier och övningar. Undervisningspass och examinationer kan komma att genomföras vid Umeå universitetscampus i Umeå. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.
 
Tyngdpunkten ligger på att kombinera teoretiska perspektiv med praktiska övningar som syftar till att förstå teori i relation till praktiska uppgifter. Detta sker genom olika övningar och grupparbeten som seminariebehandlas. Seminarierna utformas utifrån ämnen som tas upp i litteraturen och är obligatoriska.

Examination

Examination i kursen sker genom seminariepresentationer, deltagande i diskussionsforum online och en skrivuppgift på avancerad nivå. Seminarierna är obligatoriska.
 
Studenterna ska genomföra en litteratursökning  i databaser (Social Work Abstracts, PsychInfo, Medline etc.). Litteratursökningen ska vara relaterad till till en frågeställning utifrån ett intresseområde som studenten själv väljer.
 
Separata betyg ges för seminariepresentationer och skriftliga arbeten.  På seminarierna är betyget antingen underkänt eller godkänt. På skriftliga uppgifter är betyget antingen underkänt, godkänt eller väl godkänt. För att få betyget väl godkänt på hela kursen måste studenten ha fått väl godkänt på slutuppgiften och närvarat vid samtliga seminarier.
 
För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre betyg.
  
Avsteg från kursplanens examinationsformer kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå:
 
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här:
https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Denna kurs kräver att eleverna läser en mängd olika texter från läroböcker till rapporter och artiklar till onlinematerial. Vi kommer att använda material från åtminstone några av följande texter - tillgängliga i bokhandeln på campus och även på biblioteket: Under kursen väljer studenterna ytterligare läsningar relaterade till deras intresseämne. Rekommenderad:

Ahmadi N
Globalisation of consciousness and new challenges for international social work. International Journal of Social welfare, 2003:12, pp. 14-23.
International Journal of Social welfare : 2003 :
Obligatorisk

Alphonse, M., George, P. & Moffat, K.
Redefining social work standards in the context of globalisation. International Social Work, 51(2), pp. 145-158.
International Social Work : 2008 :
Obligatorisk

Dominelli Lena
International social work education at the crossroads
Social Work and Society, Vol. 2, Issue 1. : 2012 :
Obligatorisk

Duffy Simon
The Citizenship Theory of social justice: Exploring the meaning of personalisation for social workers
Journal of Social Work Practice 2010;24(3):253-67 : 2010 :
Obligatorisk

Haug E
Critical reflections on the emerging discourse of international social work. International Social Work, 48(2), pp. 126-135.
International Social Work : 2005 :
Obligatorisk

International Social Work: A retrospective in the 50th year. International Social Work, 50(5), pp. 581-596.
Healy L.M, Thomas R.L
International Social Work : 2007 :
Obligatorisk

Handbook of international social work : human rights, development, and the global profession
Healy Lynne M., Link Rosemary J.
New York : Oxford University Press : cop. 2012 : 534 s. :
ISBN: 0-19-533361-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Healy L.M
Universalism and cultural relativism in social work ethics. International Social Work, 50(1), pp. 11-26.
International Social Work : 2007 :
Obligatorisk

Knei-Paz C
The Central Role of the Therapeutic Bond in a Social Agency Setting: Clients’ and Social Workers’ Perceptions. Journal of Social Work, 9(2), pp. 178-198.
Journal of Social Work : 2009 :
Obligatorisk

Lorenz W
Towards a European model of social work
Australian Social Work, 61(1), 7-24 : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: - available under additional literature

Lyons Karen.
The SAGE handbook of international social work
London : SAGE : 2012. : 540 s. :
ISBN: 0-85702-333-0 ¹95.00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mohan B
Rethinking international social work. International Social Work, 51 (1), pp. 11-24
International Social Work : 2008 :
Obligatorisk

Dilemmas in international and cross-cultural social work education
Nagy G, Falk D.S
International Social Work, 43 (1), pp. 49-60 : 2000 :
Obligatorisk

A Comparataive Welfare Regime Approach to Global Social Policy
Wood Geof, Gough Ian
World Development : 2006 :
http://DOI: 10.1007/978-3-658-07306-0_18
Obligatorisk
Läsanvisning: Reading instructions: World Development 34(9): 1691-712 DOI: 10.1007/978-3-658-07306-0_18

Referens litteratur

Andersson B
Us and them?: The dangerous politics of immigration control
OUP Oxford : 2013 :
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199691593.001.0001/acprof-9780199691593

Internationalizing professional practices: The place of social work in the international arena
Brown Marion, Strauss Helle, Dominelli Lena
International Social Work, 57(3), 258-267 : 2014 :

Multiculturalism and social work education
George J.E., Rahul S
International Journal of Human Rights and Constitutional Studies, 7(3), 264-274. : 2020 :

Indigenous people with disability: intersectionality of identity from the experience of Indigenous people in Australia, Sweden, Canada and USA
Gilroy J, Uttjek M, Lovern L, Ward J
Disability and the Global South, 8(2), 2071-2093. ISSN 2050-7364 : 2021 :
https://disabilityglobalsouth.files.wordpress.com/2021/07/dgs_08_02_04-4.pdf

The borders of punishment : migration, citizenship, and social exclusion
Aas Katja Franko, Bosworth Mary
Oxford : Oxford University Press : 2013. : 1 online resource :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9780191748752 (ebook)
Se Umeå UB:s söktjänst

Stretmo Live
Governing the unaccompanied child [Elektronisk resurs] : media, policy and practice
Gothenburg : Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg : 2014 : 330 s. :
http://hdl.handle.net/2077/36106
ISBN: 9789187876004
Se Umeå UB:s söktjänst

Standing Guy
Precariat : The New Dangerous Class. Huntingdon
GBR: Bloomsbury Academic, 2011. ProQuest ebrary. Web. 6 November 2014. Copyright © 2011. Bloomsbury Academic. All rights reserved. : 2011 :

Wikström Eva
The Swedish Welfare-State's unnoticed helpers-Local support to Asian Seasonal Migrant Berry-pickers in distress
Arbeit, Migration und Soziale Arbeit / [ed] T. Geisen, M. Ottersbach, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015, 395-413 : 2015 :