"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till freds- och konfliktstudier, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to peace and conflict studies

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2FO034

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-01-24

Innehåll

Kursen är indelad i fyra teman, som vart och ett behandlas under ca två veckor.
Det första temat handlar om grundläggande begrepp som krig, konflikt, fred och säkerhet. Vi diskuterar olika definitioner av och sätt att se på de här begreppen. Vi tittar också närmare på olika sätt att sortera orsaker till krig och konflikt.
Det andra temat handlar om att avsluta väpnade konflikter. Vi går igenom teorier och begrepp som handlar om förutsättningar för konfliktlösning, om aktörer som deltar i (eller motarbetar) konflikt­lösning och om olika sätt att hantera själva motsättningen.
Det tredje temat handlar om det fortsatta arbetet med att bygga fred efter väpnade konflikter, ofta i form av internationella insatser. Vi bekantar oss med olika teorier om vad som krävs för framgångsrikt fredsbyggande, men problematiserar också vad framgångsrikt fredsbyggande innebär.
Det fjärde temat handlar om hanteringen av övergrepp och motsättningar efter väpnade konflikter. Vi diskuterar olika verktyg för försoning och rättvisa. Vi lyfter också vilken betydelse maktrelationer har i försoningsprocesser.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
redogöra för centrala begrepp inom freds- och konfliktstudier,
visa en grundläggande förståelse för vilken roll teorier spelar inom freds- och konfliktstudier.För godkänd kurs ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna
diskutera och argumentera kring begrepp och teorier om konfliktorsaker, konfliktlösning, fredsbyggande och försoning,
använda relevanta teorier för att analysera aktuella och historiska konflikter,
presentera och diskutera sådana analyser muntligt och skriftligt,
delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner.För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
utvärdera sina egna prestationer genom jämförelser med andra studenter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av inspelade föreläsningar, inlämningsuppgifter enskilt och i grupp samt ett obligatoriskt seminarium online i realtid per tema.

Examination

Kursen examineras genom fyra individuella inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i fyra seminarier inklusive förberedelser individuellt och i grupp, samt en avslutande quiz.
 
Seminarierna kan ge betyget Underkänt (U) eller Godkänt (G). De individuella inlämnings­uppgifterna och quizet kan ge betyget Underkänt (U), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Betyget ges efter en sammanvägning av samtliga examinerande inslag.
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd.
 
Kursen kan inte utgöra underlag för tillgodoräknande av delar av Freds- och konfliktstudier A (2FO006) vid Umeå universitet.Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Om krig och fred : en introduktion till freds- och konfliktstudier
Aggestam Karin, Höglund Kristine
Andra upplagan : 2017 : 381 sidor :
ISBN: 9789144115740
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Simić Olivera
An introduction to transitional justice
2017 : xvii, 313 pages :
ISBN: 9781138943216
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Principles, Politics, and Prudence: Libya, the Responsibility to Protect, and the Use of Military Force
Williams Paul D, Alex J. Bellamy
Global Governance : 2012 :
Artikel online
Obligatorisk

Thakur Ramesh
The Responsibility to Protect at 15
International Affairs : 2016 :
Artikel online
Obligatorisk

From war to democracy : dilemmas of peacebuilding
Jarstad Anna, Sisk Timothy D.
Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : xvii, 290 s. :
ISBN: 978-0-521-88566-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst