Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till läraryrket, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to the Teaching Profession

Denna kursplan gäller: 2021-02-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PE161

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-01-25

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Under kursen introduceras och bearbetas innehåll av relevans för grundskollärarens yrkesuppdrag i ett historiskt och nutida perspektiv. Skolans styrdokument, juridiska och etiska aspekter av lärarutövningen behandlas, liksom lärarens ledarskap och kommunikationens betydelse i teori och praktik.  Under kursen läggs grunden för yrkesutövning på vetenskaplig grund genom innehåll som berör den pedagogiska forskningens/utbildningsvetenskapens samhällsfunktion och betydelse för skolan. Deltagarna förbereds för fortsatta studier genom inslag av akademiskt skrivande.

Förväntade studieresultat

Efter momentet ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för grundskollärares yrkesuppdrag och hur det kommer till uttryck i grundskolans styrdokument.
 • Redogöra för huvuddragen i skolväsendets historia och hur detta format dagens skolväsende.
 • Visa kännedom om grundläggande skoljuridik och läraren som myndighetsutövare.
 • Visa kännedom om centrala begrepp inom det pedagogiska kunskapsområdet.
Färdigheter och förmåga
 • Visa grundläggande kommunikativa och reflexiva förmågor av betydelse för framtida lärararbete.
 • Diskutera utbildningsvetenskapens och den pedagogiska forskningens funktion på ett grundläggande plan.
 • Uppvisa grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Identifiera och värdera betydelsen av faktorer som påverkar pedagogisk verksamhet såsom styrdokument, kommunikation, ledarskap, lärmiljö, samverkan och sociala relationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges helt nätbaserat vilket innebär krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Som stöd för lärandet tillhandahålls inspelade föreläsningar och seminarier där kursinnehållet bearbetas i grupp med handledning av läraren. Som stöd för utvecklandet av färdigheter i akademiskt skrivande erbjuds frivilligt deltagande i en workshop. Deltagande i kursens examinerande seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång. För att bli godkänd på kursen ska följande examinerande inslag ha bedömts som godkända:
 • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • Aktivt deltagande i tre muntliga seminarier (U/G) 
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.
 
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 25

  Aspelin Jonas
  Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 157 sidor :
  ISBN: 9789147129065
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lärande, skola, bildning
  Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
  5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
  ISBN: 9789127827974
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Utvalda kapitel läses)

  Lindqvist P.
  Ödmjuk orubblighet - En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande
  Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 1 (1), 61-74 : 2015 :
  Obligatorisk

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tegström Anna
  Klassrummet som lärandemiljö - En klassrumstudie om villkor för elevers lärande
  Licentiatuppsats, Umeå Universitet, Umeå, Sverige : 2014 :
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1 och 2

  Att bli lärare
  Insulander Eva, Selander Staffan
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 342 sidor :
  ISBN: 9789147122851
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
  ISBN: 9789198603934
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 5

  Aspelin J.
  Lärares relationskompetens Begreppsdiskussion med stöd i Martin Bubers begrepp ”det sociala” och ”det mellanmänskliga”.
  Utbildning & Demokrati, 24 (3) : 2015 :
  Obligatorisk

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lärande, skola, bildning
  Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
  5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
  ISBN: 9789127827974
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Utvalda kapitel läses)

  Lindqvist P.
  Ödmjuk orubblighet - En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande
  Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 1 (1), 61-74 : 2015 :
  Obligatorisk

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att bli lärare
  Insulander Eva, Selander Staffan
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 342 sidor :
  ISBN: 9789147122851
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Utvalda kapitel läses)

  Skolverket
  Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011. Reviderad 2018
  Stockholm: Skolverket. ISBN 978-91-38-325414 : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1 och 2 (12 sidor)

  Tegström Anna
  Klassrummet som lärandemiljö - En klassrumstudie om villkor för elevers lärande
  Licentiatuppsats, Umeå Universitet, Umeå, Sverige : 2014 :
  Obligatorisk