"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till samhällsekonomi, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Economics

Denna kursplan gäller: 2020-06-15 och tillsvidare

Kurskod: 6NE002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-06-11

Innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar och utvecklas över tid. Kursen behandlar även arbetsmarknaden, bl.a. hur utbud och efterfrågan på arbetskraft bestäms samt hur arbetslöshet uppstår till följd av konjunkturella och strukturella faktorer. Olika teorier samt de empiriska tillämpningarna av dessa kommer att presenteras under kursen.

Kursens fokus ligger på en analys av ekonomins funktionssätt på kort och medelfristig tid och behandlar i huvudsak ekonomiska samband i en sluten ekonomi. Kursens mål är att ge studenten verktyg för att analysera förändringar i materiell välfärd över tid och skillnader i materiell välfärd mellan länder För att möjliggöra en analys av ekonomin introduceras begrepp som BNP (bruttonationalprodukt) och nationalinkomst. BNP tas till utgångspunkt för en beskrivning av den ekonomiska strukturen. Här behandlas bl. a. de faktorer som påverkar nationalproduktens storlek på kort och medelfristig tid, samt konsekvenser av fluktuationer i BNP så som arbetslöshet och inflation.

Kursen behandlar även ekonomisk stabiliseringspolitik i termer av finans- och penningpolitik. Här introduceras de olika redskap som Staten och Centralbanken har tillgängliga för att bedriva stabiliseringspolitik. Kursen syftar till att ge studenten kunskap om begränsningar för stabiliseringspolitiken samt en förmåga att analysera effektiviteten i enskilda policyinstrument.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

  1. Grundläggande kunskaper om arbetsmarknadens sätt att fungera samt hur löner och inkomster genereras på arbetsmarknaden.
  2. Kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser
  3. Grundläggande kunskaper om metoder att mäta och jämföra materiell välfärd mellan länder och över tid
  4. Förmåga att kritiskt analysera BNP som mått på materiell välfärd.
  5. Förståelse för Riksbankens roll i samhällsekonomin
  6. Förmåga att kritiskt analysera nyhetsflöden relaterade till makroekonomiska frågeställningar, bl.a. arbetsmarknadspolitik och stabiliseringspolitik
  7. Förstå Keynes varumarknadsmodell och kunna tillämpa modellen på relevanta ekonomiska problem
  8. Kunskap om finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar att stabilisera BNP
  9. Förståelse för sambandet mellan aggregerad efterfrågan, inflation och arbetslöshet samt kunna tillämpa MDS-SAS-AS modellen och Phillips-kurvan på relevanta ekonomiska problem

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av en mindre skrivning (dugga) vilken är frivillig, löpande inlämningsuppgifter samt i form av skriftlig examination vid kursslut.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. 

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen har hen rätt att begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Går ej att kombinera i examen tillsammans med 2NE086.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 25

Eklund Klas
Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin
Fjortonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 500 sidor :
ISBN: 978-91-44-11772-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst