Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till tandläkarutbildningen, 3 hp

Engelskt namn: Introduction to Odontology

Denna kursplan gäller: 2021-11-29 och tillsvidare

Kurskod: 3BM009

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-11-26

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 1.
 • Introduktion till tandläkarprogrammet
 • Allmän information om studier vid Umeå Universitet samt studiesociala frågor
 • Tandläkarens olika roller i samhället.
 • Översiktlig information om forskning vid medicinska fakulteten och institutionen för odontologi.
 • Introduktion till den vetenskapliga litteraturen och hur man söker litteratur vid universitetsbiblioteket.
 • Grundläggande huvud-hals- anatomi med medicinsk terminologi.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska:
 • kunna söka infromation om organisationen vid Umeå universitet, universitets studiemiljöer, möjligheter till studiesocialt stöd, samt det regelverk som gäller för grundläggande universitetsstudier
 • kunna söka infromation om tandläkarprogrammets innehåll och upplägg samt om tandläkaryrket och övriga yrken inom odontologins vårdområde
 • kunna söka infromation om de programspecifika regler som gäller inom tandläkarprogrammet
 • ha kännedom om forskning vid medicinska fakulteten och institutionen för odontologi samt om forskningens betydelse för patientvården
 • grundläggande kunskaper i medicinsk terminologi samt funktionell tillämpad anatomi
 • kunna redogöra till basmedicinska ämnenas betydelse i klinik.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska:
 • kunna göra litteratursökningar
 • kunna använda tandläkarprogrammets utbildningsplattform
 • kunna tillämpa latinska benämningar för angivandet av riktning samt organs inbördes lägen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska:
 • visa förmåga att förstå skyldigheter och rättigheter för studier vid Umeå universitet, medicinska fakulteten och institutionen för odontologi.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska vara antagen till tandläkarprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs studerande aktivt av i form av föreläsningar, lärarledda seminarier och demonstrationer, grupparbeten och laborationer. Obligatoriska kursmoment är upprop och den undervisning som anges under rubriken "obligatoriska moment" i schema.
Vid frånvaro eller underkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana ska i första hand erbjudas under pågående kurs.
Undervisningen ges på svenska eller engelska och den kan ske med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via tandläkarprogrammets webbaserade utbildningsplattform.

Examination

Examination sker löpande genom godkända prestationer på obligatoriska moment samt genom ett skriftligt prov. På det skriftliga provet samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive huvudmoment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.