Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till turism, 15 hp

Engelskt namn: Introduction to Tourism

Denna kursplan gäller: 2014-04-21 och tillsvidare

Kurskod: 2KG019

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-05-26

Reviderad av: Prefekten, 2014-04-08

Innehåll

Kursen börjar med att presentera den kulturgeografiska ämnestraditionen och introducera turism som ett modernt samhällsfenomen och vetenskapligt arbetsfält. I det sammanhanget diskuteras olika centrala begrepp såsom attraktion, motiv och destination utifrån ett teoretiskt perspektiv. Vidare ges en översikt över resvanor samt nationella och internationella aktörer inom turism.

I kursens senare del presenteras turismens produktionssystem utifrån ett utbudsperspektiv. Viktiga teman är turismindustrins organisering, företagande och marknadsföring. I momentet ingår också övningar som syftar till att förse deltagarna med kunskaper som möjliggör att beskriva det turistiska produktionssystemet samt att använda sig av kulturgeografiska arbetssätt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna följande:

Kunskap och förståelse
1. Ha kännedom om kulturgeografi som ett samhällsvetenskapligt ämne
2. Förklara grundläggande begrepp i turism
3. Känna till turismnäringens sammansättning
4. Förklara och exemplifiera faktorer som påverkar turism samt sammanfatta viktiga förändringar i turismnäringen
5. Förstå turisters beteende
6. Förklara turismens roll för samhällets utveckling

Färdighet och förmåga
7. Använda grundläggande kulturgeografiska arbetstekniker
8. Samla in, analysera och presentera data ur ett rumsligt perspektiv
9. Visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i undervisningen. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga salstentamina, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar av arbetsuppgifter. På kursen ges betyget Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Sent inlämnade uppgifter medför att betyget VG inte kan uppnås på respektive uppgift. Omtentamen och övrig examination, baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen, garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen. .

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en
kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6
kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan
examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 7

  Page Stephen
  Transport and tourism : global perspectives
  3rd ed. : Harlow, England ; New York : Pearson Prentice Hall : 2009. : xxv, 447 p. :
  ISBN: 9780273719700
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordic tourism : issues and cases
  Hall Colin Michael, Müller Dieter K., Saarinen Jarkko
  Buffalo : Channel View Publications : 2009 : xix, 293 s. :
  ISBN: 978-1-84541-094-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lew Alan A.
  Tourism geography - critical understandings of place, space and experience
  Taylor & Francis Ltd : 2014 : 346 sidor :
  ISBN: 978-0-415-85444-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Murphy Alexander B.
  Geography : why it matters
  Medford, Massachusetts : Polity : 2018 : xii, 162 pages :
  ISBN: 9781509523009
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, ca 500 sidor, enligt lärares anvisningar tillkommer. KGI = Tillhandahålles av kulturgeografiska institutionen.

 • Giltig från: 2019 vecka 20

  Page Stephen
  Transport and tourism : global perspectives
  3rd ed. : Harlow, England ; New York : Pearson Prentice Hall : 2009. : xxv, 447 p. :
  ISBN: 9780273719700
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordic tourism : issues and cases
  Hall Colin Michael, Müller Dieter K., Saarinen Jarkko
  Buffalo : Channel View Publications : 2009 : xix, 293 s. :
  ISBN: 978-1-84541-094-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lew Alan A.
  Tourism geography - critical understandings of place, space and experience
  Taylor & Francis Ltd : 2014 : 346 sidor :
  ISBN: 978-0-415-85444-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Human geography : places and regions in global context
  Knox Paul L., Marston Sallie A.
  7th edition, global edition. : Harlow : Pearson : [2016] : 504 pages :
  ISBN: 9781292109473
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, ca 500 sidor, enligt lärares anvisningar tillkommer. KGI = Tillhandahålles av kulturgeografiska institutionen.

 • Giltig från: 2018 vecka 17

  Nordic tourism : issues and cases
  Hall Colin Michael, Müller Dieter K., Saarinen Jarkko
  Buffalo : Channel View Publications : 2009 : xix, 293 s. :
  ISBN: 978-1-84541-094-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  World geography of travel and tourism : a regional approach
  Lew Alan A., Hall Colin Michael, Timothy Dallen J.
  Oxford : Elsevier : 2008 : vi, 363 s.b ill. :
  ISBN: 978-0-7506-7978-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lew Alan A.
  Tourism geography - critical understandings of place, space and experience
  Taylor & Francis Ltd : 2014 : 346 sidor :
  ISBN: 978-0-415-85444-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Human geography : places and regions in global context
  Knox Paul L., Marston Sallie A.
  7th edition, global edition. : Harlow : Pearson : [2016] : 504 pages :
  ISBN: 9781292109473
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, ca 500 sidor, enligt lärares anvisningar tillkommer. KGI = Tillhandahålles av kulturgeografiska institutionen.

 • Giltig från: 2014 vecka 28

  Cooper Chris
  Essentials of tourism
  Harlow, England : Pearson Financial Times/Prentice Hall : 2012. : xxiv, 363 p. :
  ISBN: 978-0-273-72438-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordic tourism : issues and cases
  Hall Colin Michael, Müller Dieter K., Saarinen Jarkko
  Buffalo : Channel View Publications : 2009 : xix, 293 s. :
  ISBN: 978-1-84541-094-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  World geography of travel and tourism : a regional approach
  Lew Alan A., Hall Colin Michael, Timothy Dallen J.
  Oxford : Elsevier : 2008 : vi, 363 s.b ill. :
  ISBN: 978-0-7506-7978-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Turismen i Sverige: - branscher och aktörer
  Linda Lundmark , Roger Marjavaara , Dieter K. Müller
  Liber : 2011 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-09659-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, ca 500 sidor, enligt lärares anvisningar tillkommer. KGI = Tillhandahålles av kulturgeografiska institutionen.

 • Giltig från: 2014 vecka 17

  Cooper Chris
  Essentials of tourism
  Harlow, England : Pearson Financial Times/Prentice Hall : 2012. : xxiv, 363 p. :
  ISBN: 978-0-273-72438-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Duval David Timothy
  Tourism and transport : modes, networks and flows
  Buffalo, N.Y : Channel View Publications : 2007 : xii, 327 s.b ill. :
  ISBN: 1-84541-063-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordic tourism : issues and cases
  Hall Colin Michael, Müller Dieter K., Saarinen Jarkko
  Buffalo : Channel View Publications : 2009 : xix, 293 s. :
  ISBN: 978-1-84541-094-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  World geography of travel and tourism : a regional approach
  Lew Alan A., Hall Colin Michael, Timothy Dallen J.
  Oxford : Elsevier : 2008 : vi, 363 s.b ill. :
  ISBN: 978-0-7506-7978-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Turismen i Sverige: - branscher och aktörer
  Linda Lundmark , Roger Marjavaara , Dieter K. Müller
  Liber : 2011 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-09659-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, ca 500 sidor, enligt lärares anvisningar tillkommer. KGI = Tillhandahålles av kulturgeografiska institutionen.