Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inventering av biologisk mångfald, 15 hp

Engelskt namn: Inventory of biodiversity

Denna kursplan gäller: 2020-07-27 och tillsvidare

Kurskod: 5BI241

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-28

Innehåll

Kursens mål är att ge kunskaper om hur biologisk mångfald och naturvärden kan undersökas, dokumenteras och presenteras utifrån olika inventeringsmetoder. En del av kursen fokuserar på artbestämning av mossor, lavar och vedsvampar. Under ett fältprojekt ingår planering, genomförande, analys och redovisning av en naturvärdesinventering. Kursen ger också kunskaper om naturtypsklassning, områdesskydd och GIS som verktyg vid fältinventeringar. Dessutom tas miljömål och miljöövervakning upp.

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1, Biologisk mångfald, miljömål och miljöövervakning, 2.5 högskolepoäng. 
Biologisk mångfald; ursprung, betydelse, samt tillstånd globalt och regionalt. Metoder, index och indikatorer för skattning av biologisk mångfald.  Miljökvalitetsmål och miljöövervakningsprogram på regional nivå.
 
Modul 2, Mossor, lavar och vedsvampar, 7.5 högskolepoäng

Insamling och identifiering av levermossor, bladmossor, lavar och vedsvampar i fält samt med hjälp av bestämningslitteratur.

Modul 3, Inventeringsprojekt, 5 högskolepoäng
Introduktion till naturvärdesbedömning och inventeringsmetodik , och tillämpade GIS. Planering, genomförande, skriftlig och muntlig redovisning av  fältinventering i terrester miljö.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
Modul 1,
1. Visa förståelse för den biologiska mångfaldens mekanismer och betydelse.
2. Definiera och jämföra olika metoder, index och indikatorer för att skatta biologisk mångfald
3. Definiera och relatera relevanta svenska miljömål till regional nivå, samt analysera hur regionala miljöövervakningsprogram används för att bedöma tillståndet i miljön
Modul 2,
4. Identifiera indikatorarter och vanliga arter av mossor i norra Sverige
5. Identifiera indikatorarter och vanliga arter av lavar i norra Sverige
6. Identifiera indikatorarter och vanliga arter av vedsvampar i norra Sverige
Modul 3,
7. Designa och genomföra, samt skriftlig och muntligt redovisa ett fältinventeringsprojekt baserad på någon vedertagen  naturinventeringsmetodik.
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
Modul 1,
1. tillämpa och värdera kursens innehåll på nya frågeställningar
Modul 2,
2.  med stor precision kunna identifiera de artgrupper som behandlas under kursen

Behörighetskrav

60 hp i biologi eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av exkursioner, gruppövningar och föreläsningar. En stor del av kursen ägnas åt materialstudier och identifiering av befintligt och av studenterna i fält insamlat material. Ett  projektarbete görs i mindre grupper och redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Examination

De olika modulerna examineras var för sig i form av prov i artkunskap/-identifiering, muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet, och skriftlig inlämningar. Betyg som ges på enskilda moduler och hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande, som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22§). Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.