"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Isländska: språk, sagor och Nordic Noir, 7,5 hp

Engelskt namn: Icelandic: language, sagas, and Nordic Noir

Denna kursplan gäller: 2024-05-06 och tillsvidare

Kurskod: 1NS108

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2024-02-08

Innehåll


Kursen behandlar översiktligt den moderna isländskans grammatik, uttal och ordförråd. Kursen ger också en orientering om den medeltida isländska sagalitteraturen och det populärlitterära fenomenet Nordic Noir utifrån ett isländskt perspektiv.

Kursen består av tre delkurser:

  1. Introduktion till modern isländska 3,5 hp
  2. Sagalitteratur 2 hp
  3. Isländsk Nordic Noir 2 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • beskriva grundläggande regler för isländsk grammatik,
  • redogöra för ett urval betydelsefulla skönlitterära isländska verk från olika tider

Färdighet och förmåga

  • tillämpa grundläggande regler för isländsk grammatik i skriftlig produktion,
  • läsa och förstå enklare isländska texter,
  • självständigt analysera skönlitterära texter på svenska från olika tider

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska innehåll och värderingar som förmedlas i skönlitterära texter på svenska från olika tider

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Undervisningsspråk är svenska. Kursen är helt nätbaserad.

Examination

Delkurs 1 examineras genom ett individuellt quiz. Delkurs 2 och 3 examineras genom kortare individuella skrivuppgifter. Varje delkurs bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

För kursbetyget Godkänd krävs detta betyg på samtliga delkurser. För kursbetyget VG krävs detta betyg på delkurs 1 och minst en av delkurserna 2 och 3.  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.  

Andra examinationsformer kan förekomma om förutsättningarna för kursens genomförande i hög grad förändras. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 19

Kvinna i grönt
Arnaldur Indriðason , Hellerud Ylva
[Ny utg.] : Stockholm : Pan : 2005 : 263, [1] s. :
ISBN: 9172636122
Se Umeå UB:s söktjänst

Bampi Massimiliano
”Genre”. Ingår i: Ármann Jakobsson & Sverrir Jakobsson (eds.), The Routledge Research Companion To The Medieval Icelandic Sagas.
Routledge : 2017 :
Läsanvisning: S. 4-14. ISBN 9781472433305 Även tillgänglig som elektronisk resurs: ISBN 9781315613628 Tillhandahålls på lärplattformen.

Haugen Susanne
Kortfattad isländsk böjningslära
Institutionen för språkstudier :
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar. Tillhandahålls på lärplattformen.

ISLEX. Nätordbok.
ISLEX :
Tillgänglig online

Islänningasagorna : samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar
Kristinn Jóhannesson , Hansson Gunnar D., Johansson Karl G.
Reykjavik : Saga : 2014 : 5 vol. (lvii, 418; 482; 494; 490; 464 s.) :
ISBN: 9789935919922
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Eyrbyggja saga S. 123-215 Alt.: Pálsson, Hermann. Eyrbyggja saga. Penguin Books Ltd. 2006. (Engelsk översättning.) ISBN 9780141913681 Även tillgänglig som elektronisk resurs: ISBN 9780141913681

O´Donoghue Heather
Old Norse-Icelandic Literature: A Short Introduction.
John Wiley & Sons, Incorporated : 2004 :
Läsanvisning: Även tillgänglig som elektronisk resurs: ISBN 9780470776063 Sidorna 120-127 tillhandahålls på lärplattformen.

The Routledge research companion to the medieval Icelandic sagas
Ármann Jakobsson , Sverrir Jakobsson
London : Routledge : 2017 : xii, 363 s. :
ISBN: 9781472433305
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: "Introduction" Även tillgänglig som elektronisk resurs: ISBN 9781315613628 Tillhandahålls på lärplattformen.

Ca 50 sidor tillkommer. Tillhandahålls på lärplattformen.