Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska BI, 15 hp

Engelskt namn: Italian BI

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1IT011

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Italienska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-06-01

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

I kursen ingår studier av klassisk italienskspråkig litteratur, litteraturhistoria, språkhistoria samt italiensk språkvetenskap och grammatik.
Kursen består av fyra moment:

Moment 1: Litteratur och litteraturhistoria, 5,5 hp
Literature and History of Literature

Moment 2: Italiensk språkhistoria, 2 hp
History of the Italian Language

Moment 3: Italiensk språkvetenskap, 5 hp
Italian Linguistics
a) Den moderna italienskans struktur, 2,5 hp
b) Språkvetenskaplig textanalys, 2,5 hp

Moment 4: Italiensk grammatik, 2,5 hp
Italian Grammar

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
• analysera en kort skriven italiensk text ur ett språkvetenskapligt perspektiv och presentera resultaten i en kortare uppsats;
• redogöra för några epoktypiska drag i italienskspråkig litteratur från renässansen och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang;
• redogöra för huvuddragen av det italienska språkets utveckling under 1500–1700-talen och tillämpa kunskaperna vid textanalys;
• analysera och beskriva det italienska språkets syntaktiska struktur.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp italienska inom intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

Moment 1: Litteratur och litteraturhistoria, 5,5 hp
Innehåll
Studier av italiensk litteraturhistoria (1500–1700-talen) samt läsning och analys av litterära texter från denna period.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt muntligt prov.

Moment 2: Italiensk språkhistoria, 2 hp
Innehåll
Studier av italienska från 1500-talet.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Moment 3: Italiensk språkvetenskap, 5 hp
Innehåll
Grundläggande studier av centrala språkvetenskapliga discipliner med tillämpning på modern talad och skriven italienska.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
a) Kortare uppsats med analys av en skriven text ur ett språkvetenskapligt perspektiv (2,5 hp).
b) Skriftligt prov (2,5 hp)

Moment 4: Italiensk grammatik, 2,5 hp
Innehåll
Fördjupade studier av italiensk syntax.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment.
Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 10,5 högskolepoäng.
För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 28

För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga:

Norstedts italiensk-svenska ordbok : [60.000 ord och fraser]
Johanson Sören, Tiozzo Enrico
Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 850 s. :
ISBN: 91-1-915752-5 (inb. (Inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts svensk-italienska ordbok : [51.000 ord och fraser]
Tomba Tomaso, Dehn Britt-Marie
Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxvii, [1], 718 s. :
ISBN: 91-1-915762-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 1 Litteratur och litteraturhistoria

Valda texter som finns tillgängliga på kurswebben.

Moment 2 Italiensk språkhistoria

Material som finns tillgängligt på kurswebben.

Moment 3 Italiensk språkvetenskap

D'Achille Paolo
L'italiano contemporaneo
Nuova ed. : Bologna : Il mulino : 2010 : 284 s. :
ISBN: 978-88-15-13833-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Material som finns tillgängligt på kurswebben.

Moment 4 Italiensk grammatik

Modern italiensk grammatik
Edström Tore, Hedenquist Jan Anders, Forsgren Mats
5. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 206 s. :
ISBN: 978-91-47-09240-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Övningar som finns tillgängliga på kurswebben.