Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska C, Italiensk medeltida litteratur, 7,5 hp

Engelskt namn: Italian C, Medieval Italian Literature

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1IT013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Italienska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-06-27

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

I kursen ingår studier av medeltida italienskspråkiga litteratur, litteratur- och språkhistoria från berörd epok. Kursen består av två moment:

Moment 1: Italiensk medeltida litteratur och litteraturhistoria, 5,5 hp
Literature and History of Literature

Italiensk litteraturhistoria under medeltiden och läsning av texter från denna period.

Moment 2: Italiensk språkhistoria (medeltiden), 2 hp
History of the Italian Language

Studier av italienska språkets uppkomst under medeltiden.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
  • redogöra för några epoktypiska drag i italienskspråkig litteratur under medeltiden och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang;
  • analysera och diskutera lästa litterära texter;
  • redogöra för huvuddragen av det italienska språkets utveckling under medeltiden och tillämpa kunskaperna vid textanalys.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp italienska inom intervallet 1-30 hp + 22,5 hp italienska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

Moment 1: Litteratur och litteraturhistoria, 5,5 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.

Moment 2: Italiensk språkhistoria, 2 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. På kurswebben görs inlämning av arbetsuppgifter och där förs även en diskussion kring valda problem samt erbjuds möjlighet för frågor kring kursinnehållet.

Examination

För moment 1 gäller fortlöpande examination samt muntligt prov. För moment 2 gäller fortlöpande examination samt skriftligt prov. Examinator beslutar om examinationsform.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dels att den studerande fullgjort uppgifterna inom angivna tidsramar, dels att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 5,5  högskolepoäng.

För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 28

För alla områden är dess ordböcker nödvändiga:

Norstedts italiensk-svenska ordbok : [60.000 ord och fraser]
Johanson Sören, Tiozzo Enrico
Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 850 s. :
ISBN: 91-1-915752-5 (inb. (Inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Norstedts svensk-italienska ordbok : [51.000 ord och fraser]
Tomba Tomaso, Dehn Britt-Marie
Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxvii, [1], 718 s. :
ISBN: 91-1-915762-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Moment 1 Litteratur och litteraturhistoria 5,5 hp

Obligatoriska valda texter som finns tillgängliga på kurswebben.

Moment 2 Italiensk språkhistoria, 2 hp

Söhrman Ingmar
Vägen från latinet : de romanska språkens historia
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 221 s. :
ISBN: 91-44-01420-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk material som finns tillgängligt på kurswebben.